Answear Club

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM ANSWEAR.CLUB
 

1. Wraz z rejestracją w Sklepie Klient przystępuje automatycznie do programu lojalnościowego ANSWEAR.CLUB („Klub”). Członek klubu gromadzi Premię w wysokości stanowiącej 10% wartości dokonywanych zakupów, która może zostać wykorzystana na zasadach opisanych poniżej.

2. Premia nie podlega zamianie na gotówkę. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana matematycznie w górę do pełnych złotówek.

3. Premia może zostać wykorzystania na produkty przecenione i nieprzecenione wyłącznie w formie rabatu od dokonywanych zakupów z zastrzeżeniem, że rabat nie może spowodować zmniejszenia ceny towaru do wartości niższej  niż 50% wartości kupowanego Towaru w cenie pierwszej. Maksymalny rabat możliwy do uzyskania w mamach zakupu danego towaru prezentuje poniższy wzór:

R = CA – 50%*CP

gdzie:

R – maksymalny rabat możliwy do uzyskania w zamian z Premię

CA – cena aktualna towaru

CP – cena pierwsza towaru

4. W przypadku, gdy na koncie Klienta naliczona  Premia jest wyższa niż różnica pomiędzy ceną towaru, a 50% wartości kupowanego Towaru w cenie pierwszej, pozostała, niewykorzystana Premia pozostaje na koncie Klienta i może być wykorzystana przy kolejnych zakupach. Jeżeli na koncie Klienta naliczona Premia jest mniejsza lub równa  różnicy pomiędzy ceną Towaru, a 50%  wartości Towaru w cenie pierwszej w ramach danego zakupu, wówczas Klient może wykorzystać całą zgromadzoną Premię.

5. 50% wartości Towaru w cenie pierwszej jest wyliczane jako iloczyn 50% i ceny Towaru przed pierwszą obniżką ceny i jest zaokrąglane matematycznie w górę do pełnych złotówek.

6. Jeżeli Premia jest  wykorzystywana do transakcji, w ramach której Klient kupuje kilka Towarów, jest  ona  dzielona pomiędzy Towary zgodnie z poniższym wzorem:

r = (CP/∑CP)*∑R   gdzie:

 - wielkość rabatu od danej pozycji paragonu;

CP - cena pierwsza danej pozycji paragonu;

∑CP - suma cen pierwszych wszystkich pozycji paragonu

∑R – suma maksymalnych rabatów możliwych do wykorzystania dla poszczególnych pozycji zamówienia wg zasad przedstawionych w pkt. 3 powyżej.

7. Premia z danej transakcji może zostać wykorzystana po upływie 30 dni od złożenia zamówienia.

8. W przypadku zakupów dokonanych do 30.06.2022 r. Premia naliczona z tytułu zakupu może zostać wykorzystana w terminie 180 dni od dnia jej aktywacji. W przypadku zakupów dokonanych od 01.07.2022 r. Premia naliczona z tytułu zakupu może zostać wykorzystana w terminie 100 dni od dnia jej aktywacji. Po upływie ww. terminu Premia naliczona co do danej transakcji wygasa, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji.

9. Wszelkie informacje na temat stanu konta Klienta, naliczonej Premii są dostępne na koncie Klienta w Sklepie.

10. Aby wykorzystać naliczoną Premię podczas zakupów w Sklepie należy zalogować się na swoje konto, a następnie w koszyku zakupowym zaznaczyć opcję „Chcę wykorzystać środki Answear Club", co powoduje - w przypadku posiadania naliczonej Premii na koncie Klienta - odpowiednie zmniejszenie ceny Towarów w koszyku. 

11. Jeżeli Premia  na koncie Klienta została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Sklep jest uprawniony do unieważnienia  części lub całości naliczonej Premii,
 o czym Klient zostanie poinformowany w drodze korespondencji e-mail lub innym kanałem kontaktu udostępnionym przez Klienta.

12. W przypadku zwrotu Towaru z transakcji, w ramach której nastąpiło wykorzystanie Premii (w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta poprzez zwrot należności uiszczonej za towar lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość) konto Klienta zostanie zasilone wartością Premii ekwiwalentną do wartości premii wykorzystanej przy zakupie tego towaru. Premia naliczana od 01.07.2022 r. z tytułu zwrotu Towaru będzie mogła zostać wykorzystana w terminie 100 dni od dnia jej aktywacji.

13. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach której naliczono Premię na koncie Klienta (np. w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży) naliczona Premia z tej transakcji zostanie anulowana.

14. Korzyści wynikające z Klubu nie łączą się z innymi promocjami, chyba że inaczej zastrzeżono w regulaminach tych promocji.

15. Dla członków Klubu organizowane są tymczasowe promocje (np. zwielokrotnienie punktów, otrzymywanie dodatkowych gratisów do zakupów itd.). Szczegóły promocji czasowych będą komunikowane na stronie i w materiałach informacyjnych Sklepu.

16.  Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych przez Klientów. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu na kontach Klientów zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Klientów do wykorzystania naliczonej na jego koncie Premii w terminie jej ważności.

17. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z działaniem Klubu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem, złożona osobiście w siedzibie właściciela Sklepu lub przesłana mailem na adres sklep@answear.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego