Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

REGULAMIN BITWA STYLISTÓW

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Bitwa stylistów” (zwanym dalej „Bitwą”).
  1.2. Organizatorem Bitwy (dalej: „Organizator”) jest sklep internetowy prowadzony w domenie answear.com, którego właścicielem jest WEARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30- 527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414701, NIP: 679-308-0390 o kapitale zakładowym w wysokości 598 250,00 złotych.
  1.3. Bitwa jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem kanału w serwisie youtube pod adresem: https://www.youtube.com/user/ANSWEARcom (dalej „Strona”).
  1.4. Uczestnicy mogą zgłaszać się do  Bitwy od 10.05.2017 r. do czasu zakończenia, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej: http://bitwa-stylistow.answear.com/.
  1.5. Uczestnikiem Bitwy może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat trzynaście (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w Bitwie tylko za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
  1.6. Bitwa jest projektem video, w ramach którego zmagania Uczestników rejestrowane są kamerą, a następnie podczas montażu zostają zebrane w krótki materiał filmowy przedstawiający ww. zmagania. Projekt Bitwa jest cyklem odcinków, do których Uczestnicy wybierani są spośród wszystkich Uczestników, którzy nadesłali swoje zgłoszenia do Bitwy, poprawnie wypełniając formularz zgłoszenia zamieszczony na stronie: http://bitwa-stylistow.answear.com/.
 2. Warunki zgłoszenia się do Bitwy
  2.1. Warunkiem udziału w Bitwie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych
  w niniejszym Regulaminie, jest:
  2.1.1. Poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie http://bitwa-stylistow.answear.com/  (podanie danych osobowych Uczestnika: imię, płeć, adres e-mail wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji Bitwy oraz w celach marketingowych podmiotów wymienionych na Stronie)
  2.1.2. Potwierdzenie zapisania się do bazy newsletterowej, poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany w mailu zwrotnym. 
  2.1.3. Przesłanie minimum pięciu zdjęć (zwane dalej „Materiałami”) przedstawiających najlepsze stylizacje autorstwa Uczestnika. Wszystkie stylizacje powinny być prezentowane na modelce/modelu lub bezpośrednio na autorze stylizacji w z zastrzeżeniem, że ww. stylizacje mogą być zdjęciami sesyjnymi dokumentującymi dotychczasowe działania Uczestnika.
  2.1.4. Przesłane marketing@answear.comMateriały nie mogą zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów. Żaden przesłany przez Uczestnika Materiał nie może  naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, a także ujawniać danych osobowych bez uzyskania skutecznej zgody w tym zakresie.
  2.2. Dodatkowo, każde Zgłoszenie powinno zawierać krótki materiał video (zwany dalej również „Materiałem”), na którym Uczestnik przedstawia swoją osobę (kilka zdań na swój temat wraz z informacją dlaczego chce wziąć udział w Bitwie).
  2.3. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.1. powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Bitwy (dalej: „Zgłoszenie”). Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń, jednakże tylko jedno najlepsze Zgłoszenie będzie brane pod uwagę.
  2.4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie nie spełnia któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator przy rozstrzygnięciu Bitwy zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach Zgłoszenia je zaproponował. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora, na zasadach określonych w pkt. 8.6. niniejszego Regulaminu.
 3. Warunki zakwalifikowania się do nagrania odcinka i zaprezentowania swojej autorskiej stylizacji w Bitwie
  3.1. Materiały przesłane w Zgłoszeniu oceniane będą pod kątem: znajomości aktualnych trendów, różnorodności stylizacji, kompozycji, kreatywności i pomysłowości.
  3.2. Organizator poinformuje o zakwalifikowaniu się do nagrania odcinka wybrane osoby drogą mailową na wskazany w formularzu zgłoszenia adres mailowy.
  3.3. Organizator zastrzega sobie opublikowanie na stronie projektu http://bitwa stylistow.answear.com/ przesłanego w ramach Zgłoszenia Materiału celem zaprezentowania zgłoszonych do Bitwy osób, w tym opublikowania imienia i nazwiska danego Uczestnika.
 4. Warunki wzięcia udziału w nagraniu Bitwy
  4.1. Po poinformowaniu przez Organizatora o zakwalifikowaniu się do nagrania odcinka Bitwy, Uczestnik będzie zobowiązany w terminie trzech dni przesłać pisemne potwierdzenie akceptacji zasad nagrania Bitwy, które zostaną szczegółowo opisane w mailu informującym o zasadach nagrania danego odcinka. W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma ww. oświadczenia w zakreślonym wyżej terminie, będzie  uprawniony zdyskwalifikować Uczestnika a na jego miejsce zaprosić kolejna osobę z listy rezerwowych.
  4.2. Uczestnik po dokonaniu akceptacji zasad nagrania zgodnie z pkt. 4.1. jest uprawniony do cofnięcia powyższej zgody najpóźniej na dwa tygodnie przez terminem realizacji odcinka Bitwy.Do każdego odcinka zostanie zaproszone minimum 2 Uczestników spośród osób, które zgłosiły się do Bitwy.
  4.3. Nagrania odcinków Bitwy będą odbywać się w Krakowie, z zastrzeżeniem, że dokładne miejsce zostanie wskazane przez Organizatora w wiadomości, o której mowa w pkt. 4.1. powyżej. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie wszelkie koszty związane z dotarciem do miejsca nagrania wskazanego przez Organizatora.
  4.4. Uczestnik zobowiązuje się, że w trakcie nagrania odcinka Bitwy nie będzie wygłaszać naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich wypowiedzi niezwiązanych z Bitwą oraz nie będzie używać słów wulgarnych lub obraźliwych oraz powstrzyma się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.
  4.5. Akceptacja zasad nagrania danego odcinka zgodnie z pkt. 4.1. powyżej oznacza zezwolenie na wykonanie, utrwalenie a następnie upublicznienie materiałów (także backstagowych) zawierających wizerunek/głos Uczestnika oraz wizerunek stylizacji stworzonych przez Uczestnika, zarówno w formie video jak i w formie zdjęciowej. Materiały te będą wykorzystywane w celu promocji Bitwy oraz sklepu internetowego Organizatora w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie i na polach eksploatacji określonych w pkt. 6.1. poniżej. Akceptacja zasad nagrania danego odcinka zgodnie z pkt. 4.1. nie uprawnia Uczestnika do późniejszej odmowy publikacji Materiałów oraz video/zdjęć powstałych podczas nagrania odcinka Bitwy, a  zawierających wizerunek Uczestnika.
  4.6. Uczestnik oświadcza, że stylizacje stworzone w ramach nagrania odcinka Bitwy nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie będą obciążone wadami prawnymi.
 5. Rozstrzygnięcie Bitwy
  5.1. Główna nagroda  w postaci bonu na zakupy w sklepie internetowym answear.com o wartości 1000 zł zostanie przekazana temu z Uczestników odcinka, którego stylizacja spotka się z największą aprobatą wyrażoną komentarzami zamieszczonymi pod opublikowanym odcinkiem na kanale youtube: https://www.youtube.com/user/ANSWEARcom/.
  5.2. Nagrodą pocieszenia w postaci bonu na zakupy w sklepie internetowym answear.com o wartości 300 zł zostanie przyznana przegranej w Bitwie osobie, której stylizacje nie uzyskały takiej samej ilości pozytywnych komentarzy pod opublikowanym odcinkiem na kanale answear.com: https://www.youtube.com/user/ANSWEARcom/
  5.3. Wyniki Bitwy zostaną ogłoszone na stronie  http://bitwa-stylistow.answear.com/ w terminie 14 dni od zakończenia głosowania dotyczącego Bitwy.
  5.4. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Laureata w ramach Zgłoszenia. Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przesłania danych, określonych w pkt. 5.6 Regulaminu.
  5.5. Jeżeli w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wygranej, w sposób o którym mowa w pkt 5.4. powyżej, Organizator nie otrzyma na adres wskazany  w formularzu danych Uczestnika, Nagroda przyznana takiemu Uczestnikowi przepada. 
  5.6. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed wydaniem nagrody obliczy i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody brutto nagrody. Organizator poinformuje Uczestników, o obowiązkach podatkowych. Uczestnik zobowiązany będzie do przekazania danych niezbędnych do zrealizowania obowiązków Organizatora określonych przepisami prawa, w szczególności podania numeru PESEL, numeru NIP i wskazania urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika (nazwa oraz dokładny adres).
  5.7. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Bitwy jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody.
  5.8. Nagrody zostaną przesłane Laureatom na adres wskazany przez nich adres, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody znajdować się będzie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wykorzystanie wizerunku i video nagranego podczas Bitwy oraz zdjęć dokumentujących prace i treści w ramach nadesłanych Zgłoszeń
  6.1.  Organizator nabywa od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, autorskie prawa majątkowe do wszystkich Materiałów przesłanych w Zgłoszeniu oraz stylizacji stworzonych w ramach nagrania odcinka Bitwy (dalej: „Utwory”) bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania – wytwarzanie Utworów w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
  b) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Utworów,
  c) wykorzystanie całości i/lub pojedynczych elementów Utworów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych, promocyjnych poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej,
  d) najem, użyczenie,
  e) publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  f) wprowadzenie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
  g) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w prasie, w radium  telewizji.
  6.2. Utwory będą wykorzystywane w celach promocji Bitwy oraz sklepu internetowego Organizatora prowadzonego w domenie www.answear.com.
  6.3. Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora
  z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanych w Zgłoszeniu Materiałów, stylizacji powstałych w ramach nagrania odcinka Bitwy oraz wizerunku Uczestnika utrwalonego w video/zdjęciach powstałych w trakcie nagrania odcinka Bitwy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  6.4. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Uczestnik Bitwy oświadcza, że:
  1) jest autorem przesłanych Materiałów (wykonanych stylizacji prezentowanych na przesłanych zdjęciach oraz video),
  2) uzyskał skuteczne zezwolenie modeli/modelek na korzystanie z ich wizerunku utrwalonego w jakichkolwiek Materiałach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  3) uzyskał skuteczne zezwolenie modeli/modelek na korzystanie przez Organizatora z ich utrwalonego w jakichkolwiek Materiałach na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 6.1. powyżej.
  4) jakiekolwiek przekazane przez Uczestnika Materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  5) nie będzie wykonywał prawo osobistych do Materiałów i/lub stylizacji stworzonych w trakcie nagrania danego odcinka Bitwy,
  6) ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z korzystaniem na zasadach określonych w Regulaminie przez Organizatora z Materiałów i/lub stylizacji powstałych w trakcie nagrania odcinków Bitwy. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych
  z korzystaniem przez Organizatora z Materiałów i/lub stylizacji stworzonych w trakcie nagrania odcinka Bitwy, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora
  z odpowiedzialności i pokryć roszczenia we własnym zakresie.
  6.5. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu wszelkich autorskich praw osobistych do Materiałów oraz do stylizacji powstałych w trakcie trwania odcinka Bitwy. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do:
  - podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia Utworów,
  - podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworów,
  - nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów.
  6.6.  Wraz z przeniesieniem praw majątkowych, o których mowa w pkt. 6.1. powyżej, Uczestnik przenosi również na   Organizatora   prawo   zezwalania   na   wykonywanie   zależnych   praw   autorskich   do   Utworów,   w zakresie   i   na   wszystkich   polach   eksploatacji   wymienionych   w   niniejszym   Regulaminie,   w   tym   prawo tworzenia,   korzystania   oraz   udzielania   dalszego   zezwolenia   innym   podmiotom  na tworzenie i korzystanie z opracowań i modyfikacji tych utworów.  Organizator może przenieść nabyte przez niego prawa do Materiałów na osoby trzecie bez zgody Laureata.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Bitwy. 
  7.1. Administratorami danych osobowych jest Organizator.
  7.2. Dane osobowe Uczestników Bitwy przetwarzane są w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Bitwy, rozdaniem i rozliczeniem nagród, a także, o ile Uczestnik wyrazi na to oddzielną zgodę, w celach marketingowych administratorów danych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub wniesienie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z brakiem spełnienia warunków uczestnictwa w Bitwie i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Bitwie.
  7.3. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych osobowych należy wysłać na następujący adres mailowy: marketing@answear.com bądź na adres siedziby Organizatora.
 8. Postanowienia końcowe
  8.1. Organizator prowadzi stały monitoring przebiegu Zgłoszeń do Bitwy i samej realizacji Bitwy, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, ujawnienia potwierdzonych zarzutów związanych z brakiem praw autorskich do przesłanych Materiałów, lub podejrzeń dotyczących autorstwa stylizacji, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania Bitwy lub przy rozstrzyganiu Bitwy lub przyznawaniu którejkolwiek z Nagród.
  8.2. Postanowienie objęte pkt. 8.1. powyżej, dotyczy odpowiednio osób trzecich lub osób zamierzających zostać Uczestnikami, które w szczególności podejmują działania, mające na celu uzyskanie uczestnictwa w Bitwie i/lub zwycięstwa w Bitwie w sposób nieuczciwy i niezgodny z zasadami „fair play”.
  8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora należytej staranności.
  8.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Bitwy, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw już nabytych przez Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
  8.5. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Bitwy należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wearco Sp. z o.o. ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków pisemnie lub w formie mailowej  na adres: marketing@answear.com Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie.  Reklamacje dotyczące przebiegu Bitwy będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Bitwy. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję powołaną przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
  8.6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Bitwy. 
  8.7. Biorąc udział w Bitwie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Bitwie na zasadach określonych w Regulaminie.
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 50 zł
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • 50 zł na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 50 zł
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj
Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie w naszej polityce prywatności, gdzie sprawdzisz także zasady przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
Zamknij