Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

REGULAMIN KONKURSU „PROJEKT PACKSHOT”

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „REGULAMIN”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Projekt Packshot” (dalej jako: „KONKURS”).
  1.2. Organizatorem Konkursu jest  Wearco S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, kapitał zakładowy 767.450,00 zł (dalej jako: „ORGANIZATOR”).
  1.3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  1.4. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 17.08.2020 r. od godz.12:00 do dnia 09.11.2020 r. do godz. 23:59.
  1.5. Informacje dotyczące konkursu zamieszczane są na stronie konkursowej pod adresem: https://packshot.answear.com (dalej jako: „STRONA KONKURSOWA”)
  1.6. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „UCZESTNIK”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które:
  a. najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,
  b. są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem,
  c. zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  d. spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
  1.7. Organizator powołuje Komisję Konkursową (dalej jako: „KOMISJA”), która dokona wyboru osób zakwalifikowanych do II Etapu oraz zwycięzców II Etapu Konkursu. Komisja składać się będzie z trzech osób:
  Ewa Sereczyńska
  Marcin Świderek
  Marta Wojtal
  1.8. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
  a. Etap I –  w okresie od 17.08.2020 r. od godz. 12:00 do 16.09.2020 r. do godz. 23:59, polega na nadesłaniu Zgłoszeń konkursowych opisanych w pkt. 2.2 Regulaminu i ma na celu wyłonienie 10 osób, które zakwalifikowane zostaną do udziału w II Etapie Konkursu.
  b. Etap II – prowadzony w okresie od 01.10.2020 r. od godz. 12:00 do 31.10.2020 r. do godz. 23:59, polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w pkt. 4.2. Regulaminu. 
 2. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
  2.1. Warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest:
  a. poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie konkursowej: podanie danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu do kontaktu,  akceptacja Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu;
  b. przesłanie, w okresie od 17.08.2020 r. od godz. 12:00 do 16.09.2020 r. do godz. 23:59, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie konkursowej minimum trzech zdjęć przedstawiających, wedle wyboru Uczestnika: kompozycje packshotowe na produktach bez udziału modeli lub stylizacje odzieży na modelu/modelce (dalej jako: „Praca konkursowa”), przy czym:
  i. w pierwszej kolejności Komisja rozpatrywać będzie Prace konkursowe przedstawiające kompozycje packshotowe;
  ii. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów;
  iii. Prace konkursowe nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  iv. Zdjęcia wchodzące w skład Pracy konkursowej mogą być wykonane przez inną osobę niż Uczestnik I Etapu, w szczególności Uczestnik I Etapu może przy utrwalaniu kompozycji packshotowej lub stylizacji skorzystać z pomocy profesjonalnego fotografa, jednakże Uczestnik I Etapu musi być autorem i pomysłodawcą przedstawionej na zdjęciach kompozycji packshotowej lub stylizacji odzieży.
  2.2. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2.1.powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej: „ZGŁOSZENIE”).  Uczestnik wysyłając Zgłoszenie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i chce wziąć udział w Konkursie na warunkach określonych Regulaminem.
  2.3. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń, jednakże tylko jedno Zgłoszenie może zostać zakwalifikowane do II Etapu Konkursu. 
  2.4. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że:
  a. posiada autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej i jest uprawniony do zgłoszenia Pracy konkursowej do Konkursu oraz udzielenia Organizatorowi zgód oraz licencji na warunkach określonych Regulaminem;
  b. uzyskał zgodę osób, których wizerunki utrwalone zostały w Pracy konkursowej na korzystanie z ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem;
  c. Zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorowi w związku z korzystaniem przez Organizatora z Prac konkursowych w sposób określony niniejszym Regulaminem;
  2.5. W przypadku, gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu wykorzystania wizerunku lub w zakresie praw autorskich w związku z korzystaniem przez Organizatora z Prac konkursowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności, jak również do pokrycia tych roszczeń we własnym zakresie, a na wypadek ich zapłaty bądź zasądzenia od Organizatora, do zwrotu regresowo na rzecz Organizatora wszelkich uiszczonych przez niego należności oraz pokrycia wszelkich szkód z tym związanych.
  2.6. Uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie Prac konkursowych przez Organizatora na Stronie Konkursowej w okresie trwania Konkursu, a po jego zakończeniu w celach archiwizacyjnych, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania na Stronie konkursowej jedynie wybranych Prac konkursowych lub do nieprezentowania Prac konkursowych na Stronie konkursowej.
 3. Warunki zakwalifikowania się do II Etapu konkursu
  3.1. W terminie do dnia 23.09.2020 r. do godz. 23:59 Komisja dokona oceny Prac konkursowych zgłoszonych w I Etapie konkursu i wybierze 10 najlepszych, w ocenie Komisji, Prac konkursowych. Autorzy wybranych przez Komisję Prac konkursowych zakwalifikowani zostaną do II Etapu Konkursu.
  3.2. Dokonując oceny Prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę:
  - kreatywność i pomysłowość przy tworzeniu kompozycji/stylizacji,
  - estetykę kompozycji/stylizacji,
  - znajomość aktualnych trendów,
  - różnorodność kompozycji/stylizacji,
  3.3. Po obradach Komisji Organizator poinformuje wybranych Uczestników o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Wraz z informacją o zakwalifikowaniu do II Etapu, Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przesłania danych, określonych w pkt 5.8. Regulaminu.
  3.4. W ciągu trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia o którym mowa w pkt. 3.3., Uczestnik zakwalifikowany do II Etapu Konkursu zobowiązany jest potwierdzić za pośrednictwem korespondencji e-mailowej chęć udziału w II Etapie Konkursu oraz przesłać wypełniony i podpisany formularz z danymi koniecznymi do rozliczenia podatku od nagród, o którym mowa w pkt 5.8 na adres wskazany przez Organizatora. Formularz musi zostać przesłany Organizatorowi za pośrednictwem korespondencji mailowej w formie skanu, a oryginał formularza drogą pocztową na adres podany w pkt 8.1.
  3.5. Jeżeli w terminie określonym w pkt 3.4., Organizator nie otrzyma e-mailowego potwierdzenia przez zakwalifikowanego Uczestnika chęci wzięcia udziału w II Etapie Konkursu oraz skanu formularza konkursowego, osoba ta traci prawo do udziału w II Etapie Konkursu. Organizator  skontaktuje się wówczas z kolejnym Uczestnikiem z listy rezerwowej, który będzie uprawniony do udziału w II Etapie Konkursu.
 4. Przebieg II ETAPu KONKURSU
  4.1 Przed rozpoczęciem II Etapu Konkursu, do Uczestników II Etapu przesłane zostaną zestawy trzech produktów - biżuterii marki Swarovski (dalej jako: „PRODUKTY”) niezbędnych do wykonania zadania konkursowego opisanego w pkt 4.2.
  4.2. Zadaniem Uczestnika II Etapu Konkursu jest wykonanie, w okresie od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. zadania konkursowego polegającego na:
  a. stworzeniu minimum trzech różnych kompozycji  (dalej: „KOMPOZYCJE”) z wykorzystaniem Produktów, przy czym:
  i. w Kompozycjach muszą zostać przedstawione wszystkie przesłane Uczestnikowi Produkty;
  ii. każdy z Produktów musi zostać przedstawiony co najmniej w jednej Kompozycji;
  iii. każda Kompozycja może przedstawiać jeden lub kilka Produktów;
  iv. w Kompozycjach nie mogą zostać użyte inne produkty odzieżowe, obuwnicze lub akcesoria z wyraźnym logotypem na produkcie;
  v. Produkty mogą zostać przedstawione w Kompozycjach w sposób dowolny, w szczególności: zawieszone w powietrzu lub na innym przedmiocie, ułożone na powierzchni płaskiej, przedstawione na człowieku lub zwierzęciu, przy czym preferowane są kompozycje packshotowe;
  b. przesłaniu do Organizatora minimum trzech zdjęć przedstawiających minimum trzy różne Kompozycje (dalej: „ZDJĘCIA KOMPOZYCJI”), przy czym:
  i. Zdjęcia Kompozycji mogą zostać wykonane przez inną osobę niż Uczestnik II Etapu, tzn. Uczestnik może skorzystać przy utrwalaniu kompozycji z pomocy fotografa, jednakże stylistą układającym Kompozycję i będącym jej pomysłodawcą (pomysł, wybór dodatków, zestawienie Produktów) musi być Uczestnik II Etapu.
  ii. Zdjęcia Kompozycji muszą zostać przesłane w formacie JPG i mieć wysoką jakość – min. 300 dpi;
  iii. Zdjęcia Kompozycji muszą zostać przesłane przez system, do którego dane zostaną przesłane indywidualnie do każdego Uczestnika II Etapu za pośrednictwem korespondencji mailowej;
  4.3. Poprzez przesłanie Zdjęć Kompozycji do Organizatora, Uczestnik oświadcza, że:
  c. jest autorem i pomysłodawcą Kompozycji, posiada do niej wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich;
  d. uzyskał zgodę osób, których wizerunki utrwalone zostały na Zdjęciach Kompozycji na korzystanie z ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem;
  e. posiada autorskie prawa majątkowe do Zdjęć Kompozycji oraz upoważnienie do wykonywania autorskich praw osobistych do Zdjęć Kompozycji w zakresie niezbędnym do: zgłoszenia Zdjęć Kompozycji do Konkursu, przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Zdjęć Kompozycji na warunkach określonych w Regulaminie, upoważnienia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Zdjęć Kompozycji oraz do udzielenia Organizatorowi wszelkich niezbędnych zgód oraz licencji na warunkach określonych Regulaminem;
  f. zgłoszenie Zdjęć Kompozycji oraz Kompozycji do Konkursu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorowi w związku z korzystaniem przez Organizatora ze Zdjęć Kompozycji oraz Kompozycji na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
  4.4. W przypadku, gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu wykorzystania wizerunku lub w zakresie praw autorskich w związku z korzystaniem przez Organizatora ze Zdjęć Kompozycji lub Kompozycji w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności, jak również do pokrycia tych roszczeń we własnym zakresie, a na wypadek ich zapłaty bądź zasądzenia od Organizatora, do zwrotu regresowo na rzecz Organizatora wszelkich uiszczonych przez niego należności oraz pokrycia wszelkich szkód z tym związanych.
  4.5. Uczestnik, który wycofa się z udziału w II Etapie Konkursu lub nie wykona Zadania konkursowego w całości lub w części w terminie określonym w ust. 2, będzie zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wycofania się z udziału w II Etapie Konkursu lub upływu terminu na wykonanie Zadania konkursowego, odesłać Produkty do Organizatora na własny koszt. 
 5. ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY
  5.1. Po zakończeniu II Etapu Konkursu, Komisja dokona oceny nadesłanych Kompozycji oraz wyłoni trzech zwycięzców Konkursu – autorów najciekawszych Kompozycji oraz przyzna im I, II i III miejsce.
  5.2. Dokonując oceny Kompozycji Komisja będzie brała pod uwagę:
  a. kreatywność i pomysłowość przy tworzeniu Kompozycji;
  b. estetykę Kompozycji;
  c. różnorodność Kompozycji;
  d. znajomość aktualnych trendów;
  5.3. Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko) opublikowana zostanie na Stronie konkursowej w terminie do 09.11.2020 r. do godziny 23:59 wraz ze Zdjęciami zwycięskich Kompozycji.
  5.4. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody (dalej jako: „Nagrody”):
  a. nagroda główna za zajęcie I miejsca:
  b. Indywidualne warsztaty fotograficzne u Marty Wojtal o wartości 6.150,00 zł brutto: warsztaty będą trwały 5 godzin i odbędą się w Warszawie w dniu 10.11.2020 r. z zastrzeżeniem pkt 5.5; 
  c. nagrody za zajęcie II i III miejsca – smartfon Apple Iphone SE 2020 64 GB o wartości 2.200,00 zł brutto;
  d. nagrody gwarantowane dla wszystkich uczestników II Etapu Konkursu – zestawy Produktów marki Swarovski o wartości 1327,00 zł brutto, z zastrzeżeniem pkt 5.6.
  5.5. Wearco nie zapewnia kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca kursu, jak również kosztów noclegu. Termin kursu może ulec zmianie, przy czym w przypadku zmiany terminu kursu, nowy termin ustalony zostanie w uzgodnieniu z Laureatem, a kurs zorganizowany zostanie nie później niż 31.12.2020 r.
  5.6. Warunkiem przyznania uczestnikowi II Etapu nagrody gwarantowanej jest wykonanie przez niego całości zadania konkursowego, o którym mowa w pkt 4.2. Nagroda gwarantowana nie jest przyznawana w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 4.5.
  5.7. Uczestnicy, którzy nabędą uprawnienie do którejkolwiek z Nagród zwani będą dalej: „LAUREATAMI”.
  5.8. Oprócz Nagród, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
  5.9. W związku z koniecznością rozliczenia przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz z danymi niezbędnymi do rozliczenia podatku, tj. w szczególności: nr PESEL lub NIP, nazwa oraz adres urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika oraz przesłać wypełniony formularz na adres wskazany przez Organizatora  przed wydaniem Nagrody.
  5.10. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Laureata w Zgłoszenia. Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do rozliczenia podatku, o którym mowa w pkt 5.9.
  5.11. Laureat I, II i III miejsca zobowiązany jest przed wydaniem Nagrody, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej, przesłać Organizatorowi wypełniony formularz, o którym mowa w pkt. 5.9.
  5.12. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody.
  5.13. Nagrody w Konkursie dostarczane będą do Laureatów pocztą lub przesyłką kurierską na adres podany przez Laureata, z zastrzeżeniem, że Nagrody wysyłane będą na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. PRAWA AUTORSKIE
  6.1. Organizator nabywa od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, autorskie prawa majątkowe do Kompozycji oraz do Zdjęć Kompozycji na następujących polach eksploatacji:
  a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania–wytwarzanie egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
  b. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu, 
  c. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów zdjęć przedstawiających Kompozycję dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  d. wprowadzenie do pamięci komputera,
  e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w prasie lub telewizji.
  6.2. Laureat zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich do Kompozycji oraz do Zdjęć Kompozycji, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6.1. powyżej a także na udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim do wykonywania praw zależnych do Dzieła.
  6.3. Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Kompozycji oraz do Zdjęć Kompozycji oraz do udzielania osobie trzeciej takiego upoważnienia.
  6.4. Organizator może przenieść nabyte przez niego prawa autorskie do Zdjęć Kompozycji oraz do Kompozycji na podmioty trzecie oraz udzielić podmiotom trzecim licencji do Zdjęć Kompozycji oraz do Kompozycji bez zgody Laureata, na co Laureat niniejszym wyraża zgodę.
  6.5. Laureat przyjmuje do wiadomości, że Zdjęcia Kompozycji będą mogły zostać opublikowane w szczególności w social mediach marki Swarovski.
  6.6. Laureat I, II i III miejsca przyjmuje do wiadomości, że spośród zgłoszonych przez niego do Konkursu Zdjęć Kompozycji, co najmniej jedno wybrane przez Komisję Zdjęcie Kompozycji będzie mogło zostać opublikowane w magazynie Elle.
 7. Dane osobowe
  7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt z Administratorem: iod@wearco.pl lub Wearco S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.
  7.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, przekazania nagród Laureatom oraz wypełnienia obowiązków podatkowych w związku z przyznanymi nagrodami.
  7.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu, wyłonieniu Laureatów, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, a także wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie wypełnienia obowiązków podatkowych w związku z przyznaniem nagród.
  7.4. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
  7.5. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7.6. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wykonania przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  7.7. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Postanowienia końcowe:
  8.1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.
  8.2. Uczestnik może złożyć reklamację na sposób przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  8.3. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania Konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com.
  8.4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacja: Projekt Packshot”.
  8.5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o sposobie rozpatrzenia reklamacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  8.6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, przy czym zmiana Regulaminu nie może ograniczać  praw nabytych już przez Uczestników. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie. 
  8.7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • -15% na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj