Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
  • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
  • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
  • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
  • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
  • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
  • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

Regulamin zamawiania i korzystania z Kart Podarunkowych ANSWEAR.com - dla Firm

I. Terminologia

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1.       Sprzedawca bonu – Answear.com SA , ul.Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816066, NIP: 679-308-03-90, REGON: 122515020

2.       Karta Podarunkowa – wydawana przez Sprzedawcę elektroniczna lub plastikowa forma bonu wartościowego na okaziciela, stwierdzającym prawo Użytkownika bonu do wymiany na towary w sklepie internetowym ANSWEAR.com, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości bonu. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

3.       Klient – przedsiębiorca lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nabywająca Kartę Podarunkową od Sprzedawcy.

4.       Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej będący osobą fizyczną. 

5.       Wartość Do Wykorzystania – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary lub usługi przy użyciu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym ANSWEAR.com.

6.       Transakcja – proces zakupu dokonany przez Użytkownika w sklepie ANSWEAR.com przy użyciu Karty Podarunkowej.

7.       Sklep ANSWEARcom – sklep internetowy prowadzony pod adresem url: www.answear.com umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej, sprawdzenie statusu oraz Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej.

8.       Transakcja – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary poprzez obniżenie wartości bonu (Wartości Do Wykorzystania) o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów lub usług.

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

1.       Karta Podarunkowa ANSWEAR.com ma zasięg krajowy i służy wyłącznie do realizacji Transakcji w sklepie internetowym ANSWEAR.com.

2.       Wartość Do Wykorzystania ustalana jest indywidualnie przez Klienta i Answear.com SA. Informacje dotyczące Wartości Do Wykorzystania dla danej Karty Podarunkowej przekazywane są Klientowi wraz z Kartą Podarunkową.

3.       Karta Podarunkowa posiada wzór graficzny opracowany przez Answear.com SA. Na podstawie odrębnej umowy, wzór graficzny może zostać dostosowany do potrzeb Klienta.

4.       Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

5.       Karta Podarunkowa jest ważna, tj. podlega wymianie na towary w okresie wskazanym na Karcie.

6.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi. Klient uprawniony jest do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia bonu w celu jego zablokowania.

 

§ 3

1.       Karta Podarunkowa ANSWEAR.com jest własnością Sprzedawcy.

2.       Warunkiem przekazania Kart Podarunkowych Klientowi jest wcześniejsze przesłanie podpisanego formularza zamówienia. Klient ma prawo przekazać Kartę Podarunkową dowolnie wybranym przez siebie osobom fizycznym – Użytkownikom Kart Podarunkowych.

3.       Answear.com SA nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wynikające z tytułu nieważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości do Wykorzystania.

4.       Answear.com SA nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.

5.       Po dokonaniu zapłaty za Karty Podarunkowe na rzecz Answear.com SA, Klient uzyskuje prawo aktywowania Karty Podarunkowej. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą.

 

III. Zamówienie Kart Podarunkowych

§ 4

1.       Answear.com SA zobowiązuje się do przekazania Kart Podarunkowych Klientowi w ilości i o wartości zgodnej ze złożonym zamówieniem w formie pisemnej lub elektronicznej.

2.       Answear.com SA potwierdzi drogą elektroniczną złożone przez Klienta zamówienie ze wskazaniem terminu realizacji zamówienia.

3.       Answear.com SA wystawi Klientowi za usługi świadczone na rzecz Klienta notę księgowo - obciążeniową na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej zamówionych przez Klienta Kart Podarunkowych z uwzględnieniem przyznanego rabatu.

4.       Answear.com SA dostarczy zamówione przez Klienta Karty Podarunkowe pod wskazany przez niego adres przesyłką kurierską lub listem poleconym lub w inny uzgodniony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą sposób. Karty Podarunkowe zostaną wydane wyłącznie osobom upoważnionym przez Klienta do odbioru bonów.

5.       Answear.com SA jest zobowiązane do dostarczenia Klientowi Kart Podarunkowych w ilości i o wartości zgodnej ze złożonym zamówieniem, pod warunkiem zapłaty przez Klienta należności wynikającej z noty księgowo - obciążeniowej. Przez zapłatę należy rozumieć uznanie rachunku bankowego Answear.com SA kwotą wynikającą z wystawionej noty.

 

IV. Użytkowanie Karty Podarunkowej

§ 5

Klient i Użytkownik Karty Podarunkowej przyjmują do wiadomości, iż:

1.       Realizowane będą wyłącznie Karty Podarunkowe uprzednio aktywowane przez Klienta.

2.       Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się bonem wielokrotnie od czasu jego aktywacji do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania, w okresie jego ważności.

3.       Answear.com SA, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika Karty Podarunkowej oraz ochrony uzasadnionych interesów Answear.com SA, zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

4.       Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej w koszyku zakupów w polu „Korzystam z kodu rabatowego” i zatwierdzenie go przyciskiem „zatwierdź” umieszczonym obok pola „Korzystam z kodu rabatowego” w sklepie internetowym ANSWEAR.com.  Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisanej w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega standardowej fiskalizacji.

5.       Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania.

6.       Karta Podarunkowa nigdy nie podlega wymianie na gotówkę.

7.       Użytkownik Karty Podarunkowej  może sprawdzić stan konta swojego bonu (aktualną Wartość Do Wykorzystania) na stronie internetowej sklepu ANSWEAR.com pod adresem http://answear.com/sprawdz_gc.html po zalogowaniu się przy pomocy numeru Karty Podarunkowej oraz wpisania poprawnego tekstu z pola captcha.

8.       W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny inną akceptowaną przez sklep ANSWEAR.com formą płatności.

9.       W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od Wartości Do Wykorzystania, różnica określa wartość Karty Podarunkowej po Transakcji. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji wartości Karty Podarunkowej.

10.    Przy zakupie z użyciem Karty Podarunkowej Użytkownik ma możliwość naliczania punktów PayBack lub ANSWEAR Club tylko w przypadku, gdy dokona transakcji przekraczającej całkowitą Wartość do Wykorzystania Karty Podarunkowej. W przypadku gdy transakcja jest wartościowo niższa niż całkowita Wartość do Wykorzystania Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo do naliczania punktów PayBack lub ANSWEAR Club.

11.    Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na karcie lub do czasu jej zablokowania.

12.    W przypadku utraty Karty Podarunkowej możliwa jest blokada bonu. Blokady dokonuje Sprzedawca na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: sklep@answear.com. Answear.com SA nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przez Użytkownika numeru kodu rabatowego (widniejącego na Karcie).

13.    Uszkodzona Karta Podarunkowej może być wymieniony przez Answear.com SA po dostarczeniu przez Klienta uszkodzonego egzemplarza i dokonaniu określonej przez Answear.com SAopłaty za wydanie nowej Karty.

14.    Sklep internetowy ANSWEAR.com ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a.        upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b.       braku odpowiednich środków - Wartości Do Wykorzystania - na Karcie Podarunkowej

c.        wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej (np. brak możliwości rejestracji, blokada Karty Podarunkowej, uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na karcie).

15.    Realizacja Karty Podarunkowej przez jego Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie bonu Karty w sposób nieuprawniony, chyba że bon, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowany przez Sprzedawcę.

16.    Zwrot przez Użytkownika towarów lub usług nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie ANSWEAR.com. Zwrot pieniędzy za zwrócone produkty następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania. Zwrot pieniędzy powoduje odnowienie ważności Karty Podarunkowej.

17.    W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik zgłosi powyższe Answear.com SA za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: sklep@answear.com.

18.    Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Answear.com SA w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 6

1.       W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

2.       Klient przez wpłatę środków pieniężnych za Karty Podarunkowe, a Użytkownik przez przyjęcie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści i zobowiązuje się go przestrzegać.

3.       Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.answear.com/karty. Sprzedawca ma obowiązek przekazania Klientowi /Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego pisemne żądanie.

4.       Answear.com SA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach Answear.com SA poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu ANSWEAR.com pod adresem www.answear.com.Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów lub Użytkowników.

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
  • -15% na pierwsze zakupy
  • dostęp do unikalnych ofert
  • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
  • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj