Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
  • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
  • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
  • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
  • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
  • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
  • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

Regulamin zamawiania i korzystania z Kart Podarunkowych ANSWEAR.com - dla Klientów indywidualnych

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1.    Wystawca Karty Podarunkowej (Wystawca Karty) – Answear.com SA z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, o kapitale zakładowym 733.550,00 zł

2.    Karta Podarunkowa (Karta elektroniczna) elektroniczna – generowana przez Wystawcę Karty elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego), potwierdzająca  prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie Podarunkowej na towary w sklepie internetowym ANSWEAR.com, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

3.    Karta Podarunkowa (Karta fizyczna) fizyczna – generowana przez Wystawcę Karty fizyczna forma bonu wartościowego (mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego), potwierdzająca  prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie Podarunkowej na towary sprzedawane w sklepie internetowym ANSWEAR.com lub w sklepach Partnerów, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

4.    Klient – nabywca Karty Podarunkowej od Wystawcy Karty lub od Partnera.

5.    Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej.

6.    Wartość Do Wykorzystania – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w Sklepie ANSWEAR.com.

7.    Sklep ANSWEAR.com – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.answear.com,   umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej, sprawdzenie statusu oraz Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej.

8.    Transakcja – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary poprzez obniżenie wysokości Wartości Do Wykorzystania o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów  w Sklepie ANSWEAR.com.

9.    Partner – podmiot sprzedający karty podarunkowe ANSWEAR.com.

§ 2

1.    Karty Podarunkowe fizyczne i elektroniczne  mają formę numeryczno-literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem Wartości do Wykorzystania.

2.     Karta Podarunkowa fizyczna i elektroniczna służy wyłącznie do realizacji Transakcji.

3.    Karta Podarunkowa fizyczna i elektroniczna jest ważna, tj. podlega wymianie na towary w okresie wskazanym na Karcie.

4.    Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy kreowaniu Karty elektronicznej skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres e-mail Użytkownika).

5.    Klient będący konsumentem, który zakupił Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu ANSWEAR.com, uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty Podarunkowej elektronicznej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty przez Klienta lub przez wskazaną przez Klienta osobę. W celu wykonania uprawnienia odstąpienia od umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza, do którego dostęp można uzyskać z wiadomości e-mail, przesłanej bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres siedziby Wystawcy Karty podarunkowej (tj. na adres: Answear.com SA, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków) lub pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: sklep@answear.com. Jeżeli Klient skorzysta z tej ostatniej możliwości, Wystawca Karty prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji
o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
W takim wypadku, dezaktywacja Karty elektronicznej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu otrzymania przez Wystawcę Karty wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy zakupu Karty elektronicznej

6.    Odstępując od umowy zakupu Karty elektronicznej Klient gwarantuje, że do czasu dezaktywacji Karty Użytkownik nie skorzysta z Karty. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem maila Klienta o odstąpieniu od Umowy a dezaktywacją Karty Użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej, Wystawca Karty będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową w zakresie, w jakim Użytkownik wykorzystał Wartość do Wykorzystania. 

 

7.    W przypadku zakupu przez Klienta Kart podarunkowych fizycznych lub elektronicznych w punktach stacjonarnych/stronach internetowych, nienależących do Wystawy Karty, szczegółowe zasady odstąpienia od umowy sprzedaży są regulowane przez Partnerów współpracujących z Wystawcą Karty. 

§ 3

1.    Wystawca Karty nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości do Wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w Sklepie ANSWEAR.com.

2.    Wystawca Karty nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika
z Klientem.

§ 4

1.    Kartę Podarunkową elektroniczną może zakupić jedynie Klient zalogowany na swoje konto w Sklepie ANSWEAR.com. Karta Podarunkowa elektroniczna zostanie przesłana  Użytkownikowi po jej opłaceniu kwotą Wartości do Wykorzystania. Zapłata kwoty Wartości do Wykorzystania może nastąpić wyłącznie kanałem płatności udostępnionym przez panel Dotpay.

2.     Karta Podarunkowa elektroniczna może być zakupiona przez Klienta za pomocą udostępnionej przez Wystawcę Karty aplikacji kreatora Kart Podarunkowych elektronicznych (kreator Gift Cards). W celu zakupu Karty Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą Kreatora Kart Podarunkowych elektronicznych.

3.    Karta Podarunkowa fizyczna może być zakupiona przez Klienta na zasadach ustalonych przez Partnera.

4.    Za pomocą kreatora Kart Podarunkowych elektronicznych, Klient uprawniony jest do ustalenia następujących parametrów Karty: nominał Karty wybierany spośród propozycji udostępnionych przez Wystawcę Karty, dane Użytkownika (adres e-mail), data dostarczenia, zindywidualizowana wiadomość tekstowa dla Użytkownika.  

§ 5

1.    W przypadku posiadania Karty Podarunkowej elektronicznej Użytkownik może zrealizować wyłącznie Karty Podarunkowe elektroniczne uprzednio aktywowane przez Klienta poprzez ich zasilenie kwotą Wartości do Wykorzystania.

2.    Karty Podarunkowe nie mogą być wymieniane na środki pieniężne w całości lub w części.

3.    Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową elektroniczną
i fizyczną w okresie jej ważności wielokrotnie, aż do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania.

4.    Wystawca Karty, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową na wniosek Klienta lub Użytkownika.  

5.    Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty Podarunkowej w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych - „Karta podarunkowa”. Wartość koszyka zostanie obniżona
o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji.

6.    Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania wyłącznie w Sklepie ANSWEAR.com.

7.    W przypadku, gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny zgodnie z regulaminem Sklepu ANSWEAR.com.

8.    Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość Transakcji jest niższa niż aktualna Wartość do Wykorzystania.

9.    Przy zakupie z użyciem Karty Podarunkowej punkty ANSWEAR Club naliczane są od wartości Transakcji oraz od wartości ewentualnej dopłaty dokonanej przez Użytkownika  na zasadach określonych w regulaminach programu ANSWEAR Club.

10.   Korzystanie z Karty Podarunkowej może być łączone z posiadanymi przez Użytkownika kodami rabatowymi lub uczestnictwem w ANSWEAR Club, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

11.   Zakup Karty Podarunkowej elektronicznej i fizycznej nie powoduje naliczenia punktów Answear Club.

12.   Wartości do Wykorzystania zgromadzone na Kartach podarunkowych elektronicznych i fizycznych nie podlegają sumowaniu, tj. podczas składania jednego zamówienia można użyć tylko jednej Karty podarunkowej.

13.    Karta Podarunkowa nie pokrywa ewentualnej opłaty spedycyjnej. 

14.    Użytkownik może sprawdzić stan środków oraz historię dokonanych Transakcji pod adresem:  https://answear.com/sprawdz_gc.html.

§ 6

1.    Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na karcie lub do czasu jej zablokowania na wniosek Klienta lub Użytkownika.

2.    W przypadku zniszczenia lub utraty Karty Podarunkowej możliwa jest jej blokada przez Wystawcę Karty, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 801 801 569 lub wiadomości e-mail na adres: sklep@answear.com. Wystawca Karty nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przez Użytkownika przypisanego Karcie kodu.

3.    Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a)    upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b)    brak odpowiednich środków, tj. Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów,

c)    wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które powstały z przyczyn niezależnych od Wystawcy Karty. W takim wypadku Wystawca Karty w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty.  

4.    Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.

5.     Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie ANSWEAR.com. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania. Zasilenie  Karty Podarunkowej wartością zwróconych Towarów powoduje odnowienie ważności karty, tj. w takiej sytuacji termin do jej skorzystania biegnie na nowo na okres kolejnych sześciu miesięcy liczony od momentu przyjęcia Towaru przez Wystawcę Karty oraz otrzymania przez Użytkownika informacji mailowej o przyjętym zwrocie.

6.     W przypadku odstąpienia od Umowy co do Transakcji opłaconych częściowo Kartą Podarunkową, częściowo przelewem/gotówką, zwrot wartości następuje tym samym kanałem jakim został opłacony zakup.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie części produktów z zamówienia, zwrot wartości następuje proporcjonalnie do wartości i ilości pozycji w pierwotnym zamówieniu.

8.    W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik może zgłosić powyższe Wystawcy Karty za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: sklep@answear.com.

9.      Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi elektronicznymi będą rozpatrywane przez Wystawcę Karty w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

10.    Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi fizycznymi zakupionymi od danego Partnera będą rozpatrywane przez Partnera według jego zasad.

§ 7

1.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2.    Klient przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę Podarunkową, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem
i przestrzegania jego postanowień.

3.    Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.karty.answear.com.

4.    Wystawca Karty zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach Wystawca Karty poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu ANSWEAR.com Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów, którzy nabyli Kartę przed zmianą Regulaminu.

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
  • -15% na pierwsze zakupy
  • dostęp do unikalnych ofert
  • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
  • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj