Łukasz Koterwa
– Członek
Rady Nadzorczej

Posiada tytuł magistra uzyskany w 2004 r. na kierunku Zarządzanie i Marketing (specjalność: Rachunkowość) na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2004 r. ukończył również studia licencjackie w International Business School w Bredzie (Holandia). W 2009 r. ukończył studia podyplomowe „Metody wyceny spółek kapitałowych” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł International MBA uzyskany w 2017 r. w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Miejscem zatrudnienia Łukasza Koterwy jest LL Trading Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w PGE Paliwa Sp. z o.o., PwC Polska Sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Johnson Controls International BVBA (Bruksela)oraz Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Łukasz Koterwa spełnia kryteria niezależności, o których mowa w §20 ust. 1 i 2 Statutu oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.