Raport kwartalny Q 1 / 2021

Tytuł raportu: 
Data: 26.05.2021 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q   1/2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów123 47169 45627 00515 799
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 598-5 3931 224-1 227
Zysk (strata) brutto3 870-9 853846-2 241
Zysk (strata) netto3 039-7 466665-1 698
EBITDA7 962-3 5141 741-799
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-40 159-15-8 783-3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 322-1 741-289-396
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej29 3243 6486 414830
Przepływy pieniężne netto, razem-12 1571 892-2 659430
Liczba akcji (w szt.)17 190 00015 349 00017 190 00015 349 000
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)16 794 70015 243 53316 794 70015 243 533
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)0,18-0,490,04-0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)0,18-0,490,04-0,11
31-03-202131-12-202031-03-202131-12-2020
Aktywa, razem292 057242 52362 66952 553
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania178 837177 89138 37538 548
Zobowiązania długoterminowe62 03564 36813 31113 948
Zobowiązania krótkoterminowe116 802113 52325 06324 600
Kapitał własny113 22064 63224 29514 005
Kapitał zakładowy859767184166
Liczba akcji (w szt.)17 190 00015 349 00017 190 00015 349 000
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)16 794 70015 362 13716 794 70015 362 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,594,211,410,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,744,211,450,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.