Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.

Tytuł raportu: Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.
Data: 16.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   25/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 15 czerwca 2021 r. został podpisany aneks do umowy ramowej zawartej dnia 7 lutego 2017 r. przez Spółkę z mBank. S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Katowicach (dalej jako: "Umowa") (wraz z aneksami do umów wykonawczych), który określa zasady korzystania przez Spółkę z produktów w ramach udostępnionej Spółce linii na finansowanie bieżącej działalności do maksymalnej kwoty 44.000.000 złotych (poprzednio 41.000.000 złotych). Zgodnie z wyżej wskazanym aneksem do Umowy (dalej jako: "Aneks") w ramach udostępnionego limitu mBank S.A. wyraził gotowość udostępnienia Spółce następujących produktów:

a) kredytu w rachunku bieżących w walucie PLN do maksymalnej kwoty 5.000.000 PLN;

b) kredytów odnawialnych w walucie PLN do kwoty 30.000.000 PLN;

c) gwarancji terminowej płatności/akredytyw standby na zabezpieczenie zobowiązań w PLN, EUR do maksymalnej kwoty w równowartości 9.000.000 PLN (poprzednio 6.000.000 PLN).

mBank S.A. udostępnił Spółce ww. linię produktów na okres do dnia 18 października 2022 r., będącego terminem ważności linii i ostatecznym terminem ważności ww. produktów, przy czym dopuszczono możliwość, aby termin ważności gwarancji/akredytyw wykraczał poza ww. termin i nie przekroczył dnia 2 czerwca 2023 r.

Zabezpieczenie wierzytelności mBanku S.A. stanowią:

a) weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową;

b) cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych od DOTPAY S.A.;

c) zastaw rejestrowy na papierach wartościowych tj. na 6.593.973 sztukach akcji, których emitentem jest VRG S.A. (dawniej VISTULA GROUP S.A.) zapisanych na rachunku inwestycyjnym stanowiącym własność Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;

d) zastaw rejestrowy na znaku towarowym stanowiącym własność Spółki.

Zgodnie z podpisanym Aneksem, z listy zabezpieczeń wierzytelności Banku wykreślono poręczenie według prawa cywilnego MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Spółka złoży ponadto oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 66.000.000,00 PLN.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu Spółka zobowiązała się w szczególności, że w okresie obowiązywania Umowy będzie osiągać wskaźnik zadłużenia - rozumiany jako stosunek sumy rezerw + zobowiązań długoterminowych, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych do sumy aktywów - na poziomie nie większym niż 70% (poprzednio 65%).