Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Answear.com S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

Tytuł raportu: Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Answear.com S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.
Data: 23.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   26/2021

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r. był obecny jeden akcjonariusz posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: "ZWZA") tj. Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie, któremu przysługuje 10.302.000 głosów z posiadanych 10.302.000 akcji, co stanowiło: 99,75% głosów na ZWZA oraz 59.93% głosów w ogólnej liczbie głosów.