Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com S.A. i podwyższenie kapitału zakładowego.

Tytuł raportu: Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com S.A. i podwyższenie kapitału zakładowego.
Data: 06.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   36/2021

Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com S.A. i podwyższenie kapitału zakładowego.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 5 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę statutu Spółki.

W zakresie zmiany statutu nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do Uczestników Programu Motywacyjnego. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 859.500,00 zł do kwoty 867.245,25 zł nastąpiło w drodze emisji 154.905 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

W związku z rejestracją podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 14.671.000 akcji serii A, uprawniających do 14.671.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

- 367.000 akcji serii B, uprawniających do 367.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

- 311.000 akcji serii C, uprawniających do 311.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

- 1.841.000 akcji serii D, uprawniających do 1.841.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

- 154.905 akcji serii E, uprawniających do 154.905 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Ogólna liczba głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy po rejestracji podwyższenia wynosi 17.344.905 głosów.

Podwyższenie kapitału zakładowego stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego zgodne § 5 Statutu Spółki i nastąpiło na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 5/08/2021 z dnia 28 sierpnia 2021 r., sporządzonej w formie aktu notarialnego, w związku z oświadczeniem Zarządu w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego z dnia 29 września 2021 r., sporządzonym w formie aktu notarialnego. Zmienione jednostki Statutu to § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 5.

Wartość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 15.804,75 zł.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.