Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring SA

Tytuł raportu: Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring SA
Data: 10.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   38/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 10 listopada 2021 r. Spółka zawarła umowę faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Umowa"), na podstawie której PKO Faktoring będzie świadczył na rzecz Spółki usługi polegające na nabywaniu we własnym imieniu i na własny rachunek bezspornych wierzytelności dostawcy Spółki w ramach limitu finansowania w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy.

Zabezpieczenie wierzytelności PKO Faktoring SA stanową:

a) pełnomocnictwo do rachunku bankowego Klienta w PKO Bank Polski SA

b) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

c) gwarancja BGK do kwoty 8.000.000,00 PLN okresie trwania wynoszącym 27 miesięcy, zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową