Zawarcie umowy na finansowanie majątku obrotowego z Bankiem Handlowym w Warszawie SA

Tytuł raportu: Zawarcie umowy na finansowanie majątku obrotowego z Bankiem Handlowym w Warszawie SA
Data: 15.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   39/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 13 listopada 2021 r. Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie SA Umowę Ramową na Linię Rewolwingową (dalej jako: "Umowa Ramowa") na następujące produkty:

• kredyt handlowy dla kupującego, umożliwiający finansowanie zobowiązań wobec dostawców Spółki,

• gwarancje krótkoterminowe,

• akredytywy importowe z możliwością prolongaty

oraz Umowę Ramową na Kredyt Handlowy w ramach w/w Umowy Ramowej.

Odnawialny limit zaangażowania dla Spółki wynosi 15.000.000 PLN. Umowa Ramowa została zawarta na okres do 30 września 2022 r.

Spółka złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 18.000.000 PLN.

Ponadto Spółka zobowiązuje się do utrzymywania kwartalnych wpływów, bezpośrednio od swoich kontrahentów handlowych minimum proporcjonalnie do udziału Banku Handlowego w finansowaniu w stosunku do innych banków kredytujących, w wysokości nie mniej niż 10.000.000 PLN, do czasu całkowitej spłaty wierzytelności.