Raport kwartalny Q 3 / 2021

Tytuł raportu: 
Data: 29.11.2021 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q   3/2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów424 385263 43393 09859 304
Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 42712 0924 4812 722
Zysk (strata) brutto16 0764 7563 5271 071
Zysk (strata) netto11 8584 3532 601980
EBITDA27 69118 2446 0754 107
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-48 1064 396-10 553990
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 263-2 641-2 471-595
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej46 003-7 30010 092-1 643
Przepływy pieniężne netto, razem-13 366-5 545-2 932-1 248
Liczba akcji (w szt.)17 190 00015 349 00017 190 00015 349 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 266 17615 296 55817 266 17615 296 558
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)0,700,280,150,06
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)0,690,280,150,06
30-09-202131-12-202030-09-202131-12-2020
Aktywa, razem381 445242 52382 33452 553
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania256 153177 89155 29038 548
Zobowiązania długoterminowe57 31964 36812 37213 948
Zobowiązania krótkoterminowe198 834113 52342 91824 600
Kapitał własny125 29264 63227 04414 005
Kapitał zakładowy859767185166
Liczba akcji (w szt.)17 190 00015 349 00017 190 00015 349 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 266 17615 362 13717 266 17615 362 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,294,211,570,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,264,211,570,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Wybrane dane finansowe zawarte zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: Pozycje zawarte w bilansie według średniego kursu ogłoszonego na ostatnidzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski:- Kurs na dzień 31 grudnia 2020 r. - 4,6148- Kurs na dzień 30 września 2021 r. - 4,6329Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu:- Kurs za 3 kwartały 2020 r. - 4,4420- Kurs za 3 kwartały 2021 r. - 4,5585
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.