Raport roczny R 2021

Tytuł raportu: 
Data: 28.03.2022 r.
Numer raportu: Raport roczny R   2021
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2021 2020 2021 2020  
  Przychody ze sprzedaży 683 525 409 458 149 323 91 516  
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 417 22 103 7 956 4 940  
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 30 315 12 491 6 623 2 792  
  Zysk (strata) netto 22 885 8 542 4 999 1 909  
  EBITDA 46 295 30 164 10 114 6 742  
  Liczba akcji (w szt.) 17 344 905 15 349 000 17 344 905 15 349 000  
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 17 309 214 15 362 137 17 309 214 15 362 137  
  Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,34 0,56 0,29 0,12  
  Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,32 0,56 0,29 0,12  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 934 15 297 -3 918 3 419  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 483 -3 317 -3 164 -741  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 363 -2 138 7 288 -478  
  Przepływy pieniężne netto, razem 946 9 842 206 2 200  
    31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020  
  Aktywa, razem 398 499 242 523 86 642 52 553  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 261 357 177 891 56 824 38 548  
  Zobowiązania długoterminowe 67 616 64 368 14 701 13 948  
  Zobowiązania krótkoterminowe 193 741 113 523 42 123 24 600  
  Kapitał własny 137 142 64 632 29 817 14 005  
  Kapitał zakładowy 867 767 189 166  
  Liczba akcji (w szt.) 17 344 905 15 349 000 17 344 905 15 349 000  
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 17 309 214 15 362 137 17 309 214 15 362 137  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,91 4,21 1,72 0,91  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,92 4,21 1,72 0,91  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych prz Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego rok 2021 - 4,5994; rok 2020 - 4,6148. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: rok 2021 - 4,5775; rok 2020 - 4,4742  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2022-03-28 KRZYSZTOF BAJOŁEK PREZES ZARZĄDU Krzysztof Bajołek