Raport kwartalny Q 1 / 2022

Tytuł raportu: 
Data: 18.05.2022 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q   1/2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży178 182123 47138 34227 005
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2745 598591 224
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3 2433 870-698846
Zysk (strata) netto-3 3453 039-720665
EBITDA3 5077 9627551 741
Liczba akcji (w szt.)17 344 90517 190 00017 344 90517 190 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 512 77716 794 70017 512 77716 794 700
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)-0,190,18-0,040,04
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,190,18-0,040,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-20 809-40 159-4 478-8 783
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 472-1 322-747-289
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 16729 3242 6186 413
Przepływy pieniężne netto, razem-12 114-12 157-2 607-2 659
31-03-202231-12-202131-03-202231-12-2021
Aktywa, razem436 446398 49993 80986 642
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania301 852261 35764 88056 824
Zobowiązania długoterminowe72 11867 61615 50114 701
Zobowiązania krótkoterminowe229 734193 74149 37942 123
Kapitał własny134 594137 14228 92929 817
Kapitał zakładowy867867186189
Liczba akcji (w szt.)17 344 90517 344 90517 344 90517 344 905
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 512 77717 309 21417 512 77717 309 214
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,767,911,671,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,697,921,651,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych prz Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego rok 2022 - 4,6525; rok 2021 - 4,5994. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: rok 2022 - 4,6472; rok 2021 - 4,5721
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.