Raport półroczny P 2022

Tytuł raportu: 
Data: 12.09.2022 r.
Numer raportu: Raport półroczny P   2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021
Przychody ze sprzedaży375 705269 59980 92459 289
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 39712 8122 8862 818
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 88211 3251 2672 491
Zysk (strata) netto3 8648 7578321 926
EBITDA20 17417 6424 3453 880
Liczba akcji (w szt.)17 344 90517 190 00017 344 90517 190 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 580 54217 157 99117 580 54217 157 991
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)0,220,520,050,11
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)0,220,510,050,11
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-34 158-63 678-7 357-14 004
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 088-6 455-1 742-1 420
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej46 18354 3009 94711 942
Przepływy pieniężne netto, razem3 937-15 833848-3 482
30-06-202231-12-202130-06-202231-12-2021
Aktywa, razem498 492404 137106 50287 867
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania355 141266 99575 87558 050
Zobowiązania długoterminowe129 31967 61627 62914 701
Zobowiązania krótkoterminowe225 822199 37948 24643 349
Kapitał własny143 351137 14230 62729 817
Kapitał zakładowy867867185189
Liczba akcji (w szt.)17 344 90517 344 90517 344 90517 344 905
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 580 54217 309 21417 580 54217 309 214
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,267,911,771,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,157,921,741,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

źródło: biznes.pap.pl