Raport kwartalny Q 3 / 2022

Tytuł raportu: 
Data: 17.11.2022 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q   3/2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży609 191424 385129 94693 098
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 48120 4275 8624 481
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 59216 0762 0463 527
Zysk (strata) netto5 30011 8581 1312 601
EBITDA37 29727 6917 9566 075
Liczba akcji (w szt.)17 344 90517 190 00017 344 90517 190 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 587 42317 266 17617 587 42317 266 176
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)0,310,700,070,15
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)0,300,690,060,15
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-28 762-47 226-6 135-10 360
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 850-11 263-2 741-2 471
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej43 01946 0039 17610 092
Przepływy pieniężne netto, razem1 407-12 486300-2 739
30-09-202231-12-202130-09-202231-12-2021
Aktywa, razem559 882404 137114 97087 867
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania413 917266 99584 99758 050
Zobowiązania długoterminowe131 60467 61627 02514 701
Zobowiązania krótkoterminowe282 313199 37957 97243 349
Kapitał własny145 965137 14229 97429 817
Kapitał zakładowy867867178189
Liczba akcji (w szt.)17 344 90517 344 90517 344 90517 344 905
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 587 42317 309 21417 587 42317 309 214
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,427,911,731,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,307,921,701,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych prz Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego rok 2022 - 4,8698; rok 2021 - 4,5994. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: rok 2022 - 4,6880; rok 2021 - 4,5585
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl