Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

Tytuł raportu: Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
Data: 22.12.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   29/2022

Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, ("Spółka"), zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2022 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w przedmiocie zmiany udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W załączeniu otrzymane zawiadomienie.

źródło: biznes.pap.pl