Zawarcie Umowy Faktoringu Odwrotnego nr 2919/11/2022 z PKO Faktoring SA

Tytuł raportu: Zawarcie Umowy Faktoringu Odwrotnego nr 2919/11/2022 z PKO Faktoring SA
Data: 20.01.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   2/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 19 stycznia 2023 r. Spółka zawarła Umowę Faktoringu Odwrotnego z PKO Faktoring SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Faktor"), na podstawie której Faktor zobowiązuje się do nabywania na warunkach wynikających z Umowy wierzytelności wobec dłużnika do wysokości 10 mln zł (dziesięć milionów złotych).

Limit finansowania został przyznany do 15 stycznia 2024 roku.

Limit Spółka może wykorzystywać w walutach: PLN, EUR

Zabezpieczenie roszczeń Faktora stanowią:

1. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy

2. pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez PKO Bank Polski SA

źródło: biznes.pap.pl