Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Data: 31.01.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   4/2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Answear.com SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie § 80 ust. 1

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim ("Rozporządzenie") niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji

raportów okresowych w 2023 roku:

1. Raport roczny za 2022 r.: 29 marca 2023 r.

2. Raport za I półrocze 2023 r.: 26 września 2023 r.

3. Raporty kwartalne:

- raport za I kwartał 2023 r.: 23 maja 2023 r.

- raport za III kwartał 2023 r.: 21 listopada 2023 r.

Jednocześnie, Zarząd Answear.com SA informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu

kwartalnego za IV kwartał 2023 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r. zgodnie z § 79 ust. 2

Rozporządzenia.

źródło: biznes.pap.pl