Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2022 r. zawartej z Fashion Trends Group Sp. z o.o.

Tytuł raportu: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2022 r. zawartej z Fashion Trends Group Sp. z o.o.
Data: 22.02.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   6/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Answear.com SA ("Answear.com") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. informuje, że w dniu 22 lutego 2023 r. został zawarty aneks do Umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2022 r. zawartej pomiędzy Answear.com SA jako pożyczkodawcą oraz Fashion Trends Group sp. z o.o. ("Fashion Trends Group") jako pożyczkobiorcą ("Umowa pożyczki").

W ramach powołanego aneksu z dnia 22 lutego br. do Umowy pożyczki ("Aneks") strony ustaliły podwyższenie kwoty pożyczki do maksymalnie 10.000.000 (dziesięć milionów) PLN, z tym że w ramach drugiej transzy, zostanie wypłacona kwota 3.000.000 (trzy miliony) PLN, bezpośrednio na rzecz dostawcy Fashion Trends Group celem uregulowania zobowiązań Fashion Trends Group wobec tego dostawcy. Natomiast trzecia transza w wysokości do 2.000.000 (dwa miliony) PLN, zgodnie z Aneksem do Umowy pożyczki zostanie wypłacona jedynie w przypadku zrealizowania się warunków wskazanych w Aneksie do Umowy pożyczki, z zastrzeżeniem że ostateczna decyzja w przedmiocie wypłaty trzeciej transzy należy do Answear.com. Oprocentowanie nie uległo zmianie w stosunku do ustalonego Umową pożyczki. Spłata drugiej transzy Pożyczki powinna nastąpić w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r., chyba że nastąpi przypadek naruszenia wskazany w Umowie pożyczki.

Po dokonaniu wypłaty drugiej transzy pożyczki łączna kwota pożyczek wypłaconych na rzecz Fashion Trends Group wyniesie 8.000.000 (osiem milionów) PLN.

źródło: biznes.pap.pl