Raport roczny RR 2022

Tytuł raportu: 
Data: 29.03.2023 r.
Numer raportu: Raport roczny RR   2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
 2022202120222021
Przychody ze sprzedaży973 449,00683 525,00207 633,00149 323,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej48 741,0036 417,0010 395,007 956,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem33 239,0030 315,007 089,006 623,00
Zysk (strata) netto25 873,0022 885,005 518,004 999,00
EBITDA61 763,0046 295,0013 173,0010 114,00
Liczba akcji (w szt.)17 494 055,0017 344 905,0017 494 055,0017 344 905,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 588 728,0017 309 214,0017 588 728,0017 309 214,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)1,491,340,320,29
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)1,471,320,310,29
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej46 935,00-17 934,0010 012,00-3 918,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-21 432,00-14 483,00-4 571,00-3 164,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej80,0033 363,0017,007 288,00
Przepływy pieniężne netto, razem25 583,00946,005 458,00206,00
Aktywa, razem577 956,00404 137,00123 234,0087 867,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania410 842,00266 995,0087 601,0058 050,00
Zobowiązania długoterminowe126 216,0067 616,0026 912,0014 701,00
Zobowiązania krótkoterminowe284 626,00199 379,0060 689,0043 349,00
Kapitał własny167 114,00137 142,0035 633,0029 817,00
Kapitał zakładowy875,00867,00187,00189,00
Liczba akcji (w szt.)17 494 055,0017 344 905,0017 494 055,0017 344 905,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 588 728,0017 309 214,0017 588 728,0017 309 214,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,557,912,041,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,507,922,031,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego rok 2022 - 4,6899; rok 2021 - 4,5994. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: rok 2022 - 4,6883; rok 2021 - 4,5775
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

źródło: biznes.pap.pl

Załączniki