Raport kwartalny Q 1 / 2023

Tytuł raportu: 
Data: 23.05.2023 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q   1/2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody ze sprzedaży271 139178 18257 68338 342
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 7812742 50659
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 500-3 243957-698
Zysk (strata) netto3 432-3 345730-720
EBITDA15 3413 5073 264755
Liczba akcji (w szt.)17 454 05517 344 90517 454 05517 344 905
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 600 25517 512 77717 600 25517 512 777
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)0,20-0,190,04-0,04
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)0,19-0,190,04-0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-22 705-20 809-4 830-4 478
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 127-3 472-1 091-747
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej18 56812 1673 9502 618
Przepływy pieniężne netto, razem-9 264-12 114-1 971-2 607
31-03-202331-12-202231-03-202331-12-2022
Aktywa, razem608 769577 956130 204123 234
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania437 733410 84293 62387 601
Zobowiązania długoterminowe131 571126 21628 14126 912
Zobowiązania krótkoterminowe306 162284 62665 48260 689
Kapitał własny171 036167 11436 58135 633
Kapitał zakładowy875875187187
Liczba akcji (w szt.)17 454 05517 494 05517 454 05517 494 055
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 600 25517 588 72817 600 25517 588 728
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,809,552,102,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,729,502,082,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 31.03.2023 - 4,6755; na dzień 31.12.2022 - 4,6899. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w  danym okresie sprawozdawczym: kwartał 1Q2023 - 4,7005; kwartał 1Q2022 - 4,6472
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl