Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com na dzień 16 października 2023 r.

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com na dzień 16 października 2023 r.
Data: 18.09.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   36/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com na dzień 16 października 2023 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 16 października 2023 roku, na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31 - 564 Kraków ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie").

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii L i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje oraz dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza.

Załączniki:

• Pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

• Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

• Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub w części, oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej tych akcji,

• Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji serii L Spółki oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L.

źródło: biznes.pap.pl