Raport półroczny P 2023

Tytuł raportu: 
Data: 26.09.2023 r.
Numer raportu: Raport półroczny P   2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
Przychody ze sprzedaży556 412375 705120 61780 924
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 07213 3975 2182 886
Zysk (strata) przed opodatkowaniem18 6325 8824 0391 267
Zysk (strata) netto14 8633 8643 222832
EBITDA31 32620 1746 7914 345
Liczba akcji (w szt.)17 530 79517 344 90517 530 79517 344 905
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 725 90617 580 54217 725 90617 580 542
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)0,850,220,180,05
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)0,840,220,180,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 103-34 1583 057-7 357
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 897-8 088-1 712-1 742
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 08646 183-1 7539 947
Przepływy pieniężne netto, razem-1 8803 937-408848
30-06-202331-12-202230-06-202331-12-2022
Aktywa, razem689 206577 956154 867123 234
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania490 656410 842110 25287 601
Zobowiązania długoterminowe147 741126 21633 19826 912
Zobowiązania krótkoterminowe342 915284 62677 05460 689
Kapitał własny198 550167 11444 61535 633
Kapitał zakładowy892875200187
Liczba akcji (w szt.)17 530 79517 494 05517 530 79517 494 055
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 725 90617 588 72817 725 90617 588 728
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,339,552,542,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,209,502,522,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 30.06.2023 - 4,4503; na dzień 31.12.2022 - 4,6899. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: półrocze 1H2023 - 4,6130; półrcze 1H2022 - 4,6427
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

źródło: biznes.pap.pl