Raport kwartalny Q 3 / 2023

Tytuł raportu: 
Data: 28.11.2023 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q   3/2023
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
 Przychody ze sprzedaży829 621609 191181 247129 947
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej26 95627 4815 8895 862
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 7869 5921 9192 046
 Zysk (strata) netto6 6065 3001 4431 131
 EBITDA38 53437 2978 4187 956
 Liczba akcji (w szt.)17 673 02317 344 90517 673 02317 344 905
 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 869 99417 587 42317 869 99417 587 423
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)0,370,310,080,07
 Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)0,370,300,080,06
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-10 940-28 762-2 390-6 135
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 103-12 850-2 426-2 741
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 07243 019-1 5459 176
 Przepływy pieniężne netto, razem-29 1151 407-6 361300
  30-09-202331-12-202230-09-202331-12-2022
 Aktywa, razem750 854577 956161 976123 234
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania560 955410 842121 01087 601
 Zobowiązania długoterminowe149 858126 21632 32826 912
 Zobowiązania krótkoterminowe411 097284 62688 68360 689
 Kapitał własny189 899167 11440 96535 633
 Kapitał zakładowy899875194187
 Liczba akcji (w szt.)17 673 02317 368 82817 673 02317 368 828
 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)17 869 99417 588 72817 869 99417 588 728
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,759,622,322,05
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,639,502,292,03
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
 Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych prz Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 30.09.2023 - 4,6356; na dzień 31.12.2022 - 4,6899. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: dziewięć miesięcy 2023 - 4,5773; dziewięć miesięcy 2022 - 4,6880
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl