Raport roczny RR 2023

Tytuł raportu: 
Data: 26.03.2024 r.
Numer raportu: Raport roczny RR   2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20232 02220232 022
Przychody ze sprzedaży1 260 058,00973 449,00278 257,00207 633,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej39 995,0048 741,008 832,0010 395,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem25 675,0033 239,005 670,007 089,00
Zysk (strata) netto20 206,0025 873,004 462,005 518,00
EBITDA56 493,0061 763,0012 475,0013 173,00
Liczba akcji (w szt.)18 981 155,0017 494 055,0018 981 155,0017 494 055,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)18 078 013,0017 588 728,0018 078 013,0017 588 728,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)1,131,490,250,32
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)1,121,470,250,31
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej103 721,0046 935,0022 905,0010 012,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 866,00-21 432,00-2 400,00-4 571,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-54 045,0080,00-11 935,0017,00
Przepływy pieniężne netto, razem38 810,0025 583,008 570,005 458,00
Aktywa, razem770 971,00577 956,00177 316,00123 234,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania537 423,00410 842,00123 602,0087 601,00
Zobowiązania długoterminowe151 861,00126 216,0034 927,0026 912,00
Zobowiązania krótkoterminowe385 562,00284 626,0088 676,0060 689,00
Kapitał własny233 548,00167 114,0053 714,0035 633,00
Kapitał zakładowy949,00875,00218,00187,00
Liczba akcji (w szt.)18 981 155,0017 494 055,0018 981 155,0017 494 055,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)18 078 013,0017 588 728,0018 078 013,0017 588 728,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)12,309,552,832,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)12,929,502,972,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych prz Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 31.12.2023 - 4,3480; na dzień 31.12.2022 - 4,6899. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: dwanaście miesięcy 2023 - 4,5284; dwanaście miesięcy 2022 - 4,6883
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

źródło: biznes.pap.pl