Raport kwartalny Q 1 / 2024

Tytuł raportu: 
Data: 27.05.2024 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q   1/2024
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży288 513271 13966 76857 683
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 70911 781-3962 506
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-5 1084 500-1 182957
Zysk (strata) netto-4 2913 432-993730
EBITDA3 35015 3417753 264
Liczba akcji (w szt.)18 981 15517 454 05518 981 15517 454 055
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)19 206 15517 600 25519 206 15517 600 255
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)-0,230,20-0,050,04
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,220,19-0,050,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-72 770-22 705-16 841-4 830
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 974-5 127-2 540-1 091
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15 40618 5683 5653 950
Przepływy pieniężne netto, razem-68 338-9 264-15 815-1 971
31-03-202431-12-202331-03-202431-12-2023
Aktywa, razem794 480770 971184 724177 316
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania565 223537 423131 420123 602
Zobowiązania długoterminowe150 870151 86135 07934 927
Zobowiązania krótkoterminowe414 353385 56296 34188 676
Kapitał własny229 257233 54853 30453 714
Kapitał zakładowy949949221218
Liczba akcji (w szt.)18 981 15518 981 15518 981 15518 981 155
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)19 206 15518 078 01319 206 15518 078 013
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)12,0812,302,812,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,9412,922,782,97
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 31.12.2023 - 4,3480; na dzień 31.03.2024 - 4,3009. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: trzy miesiące 2023 - 4,7005; trzy miesięce 2024 - 4,3211
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl