Powołanie osób zarządzających

Tytuł raportu: Powołanie osób zarządzających
Data: 29.05.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   6/2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, której akta rejestrowe prowadzi przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka"), zawiadamia, że w dniu 29 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała:

- Pana Krzysztofa Bajołka na Prezesa Zarządu,

- Pana Jacka Dziadusia na Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych,

- Panią Magdalenę Dąbrowską na Wiceprezesa Zarządu,

- Pana Bogusława Kwiatkowskiego na Członka Zarządu.

Wyżej wskazani członkowie Zarządu zostali powołani w skład Zarządu na trzyletnią kadencję, która rozpocznie się po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

Pan Krzysztof Bajołek posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży odzieżowej. Założyciel i wieloletni prezes zarządu spółki Artman i twórca marki House i Mohito, które zostały w 2008 r. sprzedane do LPP. Był członkiem rady nadzorczej m.in. spółki Gino Rossi, Simple Creative Products oraz Bytom. Założyciel marki Medicine, która została stworzona na bazie upadającej sieci Reporter.

Pan Krzysztof Bajołek jest założycielem między innymi Spółki oraz spółki Brandbq sp. z o.o. (marka Medicine).

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Brał udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania oraz kompetencji managerskich, m.in. w ramach Harvard Business School, Akademii Managera Wearco sp. z o.o. oraz House of Skills.

Pan Krzysztof Bajołek jest prezesem Zarządu Answear.com S.A. od początku istnienia Spółki. W Answear odpowiada za zarządzanie działalnością Spółki.

Pan Krzysztof Bajołek pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółce Brandbq sp. z o.o, będącej właścicielem marki Medicine oraz spółce Nova P.S.A. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze sądowym.

Pani Magdalena Dąbrowska jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie w Rennes we Francji oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, absolwentką Erickson Coaching International oraz programu Management w ICAN Institute. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu zarządzania i rozwijania kompetencji liderskich, w tym organizowanych przez House of Skills, Doors, Franklin Covey.

Pani Magdalena Dąbrowska posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Była m.in.: Product Managerem dla marki Orsay w regionie CEE, Doradcą Zarządu ds. kolekcji marki House, a także przez blisko 7 lat Członkiem Zarządu w spółce OTCF, gdzie zajmowała się rozwojem marek: 4F i Outhorn oraz nadzorem nad kluczowymi obszarami spółki: zakupami, sprzedażą i marketingiem.

W zarządzie Spółki od 2019 roku. Aktualnie odpowiada za strategię oraz rozwój oferty Answear, PRM i Answear Lab, pozyskiwanie nowych marek do multibrandów Answear i PRM, negocjacje warunków handlowych, kreowanie polityki cenowej; zarządza zespołami: zakupowymi, planowania i analiz, sprzedaży oraz studio foto_video.

Pani Magdalena Dąbrowska oświadczyła, że nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze sądowym.

Pana Jacek Dziaduś posiada tytuł magistra uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2004 r. na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja: Finanse Przedsiębiorstw. W 2002 r. uzyskał tytuł European Master of Business Science w Ecole Superieure de Commerce (Hawr, Francja). W 2009 r. uzyskał tytuł zawodowy biegłego rewidenta. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy w następujących podmiotach:

1) Grupa Kapitałowa Nowy Styl Sp. z o.o., w której w latach 2010-2012 pełnił funkcję konsultanta ds. finansowo-księgowych, odpowiedzialnego za kontroling spółek z grupy oraz nadzór nad projektami wdrożeniowymi systemu ERP, a następnie w latach 2013-2020 jako Dyrektor Działu Controllingu i Księgowości - International Markets odpowiadał za nadzór nad kontrolingiem i księgowością spółek zagranicznych grupy kapitałowej Nowy Styl, brał udział w projektach M_A oraz integracji spółek zależnych po zrealizowanych przejęciach;

2) KPMG Audyt Sp. z  o.o. w  której w  latach 2004-2010 pracował w Dziale Audytu, gdzie odpowiadał za audyt sprawozdań finansowych wg polskich i  międzynarodowych standardów rachunkowości.

W Spółce od września 2020 r. do listopada 2022 r. pełni funkcję Dyrektora Finansowego, w ramach której odpowiadał za nadzór nad finansami, księgowością i controllingiem Spółki, od grudnia 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych.

Pan Jacek Dziaduś oświadczył, że nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze sądowym.

Pan Bogusław Kwiatkowski posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu procesami i projektami w obszarze IT oraz reorganizacji przedsiębiorstw. W trakcie swojej kariery piastował stanowiska Project Managera i Dyrektora Działu ERP w ComArch S.A., Project Managera i Kierownika Działu Wdrożeń w Artman S.A. i LPP S.A. w których m.in. był odpowiedzialny za projekt integracji systemowych po połączeniu obydwóch Spółek.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunku Finanse Przedsiębiorstw. W Answear.com S.A. od początku istnienia Spółki odpowiada za sprawy operacyjne, w tym nadzór nad obszarem IT, Logistyki, Administracji oraz Kadr i Płac. Funkcje w Zarządzie Spółki pełni od 2020 r.

Pan Bogusław Kwiatkowski równolegle jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy w spółce BrandBQ Sp z o.o. (marka Medicine), gdzie odpowiada za kwestie operacyjne.

Pan Bogusław Kwiatkowski oświadczył, że nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze sądowym o krajowym rejestrze sądowym.

źródło: biznes.pap.pl