Centrum wyników

KPI

2017 2018 2019 2020
Liczba wizyt (mln) 62,72 89,78 116,15 138,96
Współczynnik konwersji 1,63% 1,72% 1,78% 1,84%
Liczba zamówień (tys.) 1 021 1 544 2 062 2 557
Wartość średniej transkacji (PLN) 214 214 221 237

Dane finansowe

dane w tys. PLN 2017 2018 2019 2020
Przychody ze sprzedaży  145 040 220 796 311 207 409 457
Koszty działalności operacyjnej 151 763 227 088 304 293 386 026
EBIT -7 834 -6 998 4 374 22 103
marża EBIT -5,4% -3,2% 1,4% 5,40%
EBITDA -4 607 -3 417 9 614 30 164
marża EBITDA -3,2% -1,5% 3,1% 7,40%
Zysk / Strata przed opodatkowaniem -8 864 -8 282 1 466 12 492
Podatek dochodowy 12 2 -9 408 3 950
Zysk / Strata netto -8 876 -8 280 10 874 8 542
marża netto -6,1% -3,8% 3,5% 2,10%

*na wynik netto w 2019 r. wpływ miało rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego na stratach podatkowych z lat ubiegłych możliwych do odliczenia od dochodu w przyszłości.

Więcej danych finansowych do pobrania tutaj.