Centrum wyników

KPI

  1H 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba wizyt (mln) 91,19 157,81 138,96 116,15 89,78 62,72
Współczynnik konwersji 2,08% 2,32% 1,84% 1,78% 1,72% 1,63%
Liczba zamówień (tys.) 1 896 3 662 2 557 2 062 1 544 1 021
Wartość średniej transkacji (PLN) 294 280 237 221 214 214

Dane finansowe

dane w tys. PLN 9M 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody ze sprzedaży  609 191 683 525 409 457 311 207 220 796 145 040
Koszty działalności operacyjnej 577 797 646 523 386 026 304 293 227 088 151 763
EBIT 27 481 36 417 22 103 4 374 -6 998 -7 834
marża EBIT 4,51% 5,33% 5,40% 1,40% -3,20% -5,40%
EBITDA 37 298 46 295 30 164 9 614 -3 417 -4 607
marża EBITDA 6,12% 6,77% 7,40% 3,10% -1,50% -3,20%
Zysk / Strata przed opodatkowaniem 9 592 30 315 12 492 1 466 -8 282 -8 864
Podatek dochodowy 4 293 7 430 3 950 -9 408 2 12
Zysk / Strata netto 5 300 22 885 8 542 10 874 -8 280 -8 876
marża netto 0,87% 3,35% 2,10% 3,50% -3,80% -6,10%

*na wynik netto w 2019 r. wpływ miało rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego na stratach podatkowych z lat ubiegłych możliwych do odliczenia od dochodu w przyszłości.

Dane do pobrania w pliku xls tutaj.
Wyniki finansowe w pliku xls do pobrania tutaj.