Centrum wyników

KPI

2017 2018 2019 1H 2020 9M 2020
Liczba wizyt (mln) 62,72 89,78 116,15 64,83 96,05
Współczynnik konwersji 1,63% 1,72% 1,78% 1,79% 1,81%
Liczba zamówień (tys.) 1 021 1 544 2 062 1 159 1 740
Wartość średniej transkacji (PLN) 214 214 221 222 224

Dane finansowe

dane w tys. PLN 2017 2018 2019 1H 2020 9M 2020
Przychody ze sprzedaży  145 040 220 796 311 207 173 244 263 433
Koszty działalności operacyjnej 151 763 227 088 304 293 164 840 250 289
EBIT -7 834 -6 998 4 374 8 119 12 092
marża EBIT -5,4% -3,2% 1,4% 4,7% 4,6%
EBITDA -4 607 -3 417 9 614 12 175 18 244
marża EBITDA -3,2% -1,5% 3,1% 7,0% 6,9%
Zysk / Strata przed opodatkowaniem -8 864 -8 282 1 466 2 333 4 756
Podatek dochodowy 12 2 -9 408 -185 403
Zysk / Strata netto -8 876 -8 280 10 874 2 518 4 353
marża netto -6,1% -3,8% 3,5% 1,5% 1,7%

*na wynik netto w 2019 r. wpływ miało rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego na stratach podatkowych z lat ubiegłych możliwych do odliczenia od dochodu w przyszłości.

Więcej danych finansowych do pobrania tutaj.