Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

REGULAMIN KONKURSU „ POKAŻ NAM, CZY TWÓJ STYL MODOWY WPŁYWA NA WYSTRÓJ TWOJEGO WNĘTRZA”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „REGULAMIN”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Pokaż nam, czy twój styl modowy wpływa na wystrój twojego wnętrza” (dalej jako: „KONKURS”).
 2. Organizatorem Konkursu jest  Wearco S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, o kapitale zakładowym 767 450,00 zł (wpłacony w całości) (dalej jako: „ORGANIZATOR”).
 3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 03.06.2019 r. od godz. 14:00 do dnia 30.06.2019 r. do godz. 23:59 na terenie Polski.
 4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu Instagram. Na stronie internetowej pod adresem: homla.answear.com (dalej: „STRONA KONKURSOWA”), zamieszczone zostaną: Regulamin, zdjęcia nagród, wyniki Konkursu oraz prezentowane będą zdjęcia konkursowe.
 5. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada swój profil w serwisie Instagram.  
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.
 4. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Homla sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo prezentowania na Stronie konkursowej tylko wybranych Prac.
 6. Nagrody wysyłane będą na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Polski.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego w jaki sposób styl modowy wpływa na wystrój wnętrza (dalej: „PRACA”).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest umieszczenie Pracy przez Uczestnika, w okresie trwania Konkursu, na jego profilu prowadzonym w serwisie Instagram przy włączonych ustawieniach publicznych oraz umieszczenie w opisie zdjęcia: 
  a) hashtaga #mojeTRENDY
  oraz 
  b) oznaczenia @hellohomla i @answear.
 3. Dopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika kilku Prac.
 4. Nagrody w Konkursie przyznawane są w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności i atrakcyjności wykonanej i właściwie opublikowanej Pracy przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „KOMISJA”). Nagrody przyznawane będą przez Komisję po zakończeniu Konkursu autorom wybranych Prac.
 5. Z chwilą zamieszczenia Pracy w serwisie Instagram, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca jest utworem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz że nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że korzystanie z Pracy przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 4. ZWYCIĘZCY I NAGRODY

 1. W każdym tygodniu trwania Konkursu Komisja wyłoni 3 laureatów Konkursu: jednego laureata, któremu przyznana zostanie nagroda główna oraz dwóch laureatów, którym przyznane zostaną nagrody dodatkowe. W sumie Komisja wyłoni 12 laureatów Konkursu: 4 laureatów, którym przyznane zostaną nagrody główne i 8 laureatów, którym przyznane zostaną nagrody dodatkowe (dalej jako: „LAUREACI”.)
 2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wszystkich jego Laureatach zostanie umieszczona na Stronie konkursowej pod adresem: homla.answear.com po zakończeniu Konkursu, do dnia 8 lipca 2019 r.
 3. Laureatom przyznane zostaną następujące nagrody w Konkursie (dalej jako: „NAGRODY”):
  a) 4 NAGRODY GŁÓWNE w postaci 4 zestawów, każdy zawierający:
  I. kartę podarunkową do sklepu internetowego ANSWEAR.com o wartości 500 zł ważną w terminie 12 miesięcy od dnia 1.07.2019 r.
  oraz wedle wyboru Laureata:
  II. kartę podarunkową do sklepu stacjonarnego Homla o wartości 500 zł, ważną od dnia 1.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
  lub
  unikalny bon rabatowy do sklepu internetowego Homla o wartości 500 zł ważny od dnia 1.07.2019 r. do dnia 1.09.2019 r.;
  b) 8 NAGRÓD DODATKOWYCH w postaci 8 zestawów, każdy zawierający:
  I. kartę podarunkową do sklepu internetowego ANSWEAR.com o wartości 50 zł ważną w terminie 12 miesięcy od dnia 1.07.2019 r.
  oraz wedle wyboru Laureata:
  II. kartę podarunkową do sklepu stacjonarnego Homla o wartości 50 zł ważną od dnia 1.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
  lub
  unikalny bon rabatowy do sklepu internetowego Homla o wartości 50 zł, ważny od dnia 1.07.2019 r. do dnia 1.09.2019 r.
 4. Obok Nagród, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.  
 5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości przesłanej w systemie wewnętrznej korespondencji przez platformę Instagram. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 3 dni tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany adres e-mail, w tym informację o dokonanym wyborze formy karty podarunkowej do sklepu Homla.
 6. Organizator przekaże Laureatom Nagrody w terminie 30 dni od dnia otrzymania od nich informacji mailowej, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 7. Uczestnik może zostać Laureatem w Konkursie tylko raz.  
 8. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 3 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 9. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
 10. Laureat Konkursu, po ogłoszeniu jego wygranej, nie może usunąć Pracy przez okres 3 miesięcy po zakończeniu Konkursu, tj. do 30.09.2019 r. W przypadku usunięcia Pracy organizator może domagać się zwrotu kosztów nagrody.
 11. Żadna Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 12. Zasady korzystania z kart podarunkowych do sklepu Answear.com określa regulamin, który zamieszczony jest pod adresem: https://answear.com/regulamin-zamawiania-i-korzystania-z-kart-podarunkowych-answear-com-dla-klientow-indywidualnych-290-a.html.
 13. Zasady korzystania z kart podarunkowych do sklepu stacjonarnego Homla określa regulamin, który zamieszczony jest pod adresem: https://homla.com.pl/regulamin-kart-podarunkowych-homla.
 14. Zasady korzystania z bonów do sklepu internetowego Homla, prowadzonego pod adresem https://homla.com.pl/,  określa się następująco:
  a) unikalny bon rabatowy do e-sklepu jest jednorazowy i może zostać wykorzystany przez Laureata wyłącznie podczas dokonywania zakupów w e-sklepie Homla na kwotę minimum:
  I. 500,01 zł - w przypadku bonu uprawniającego do zniżki w wysokości 500 zł (nagroda główna);
  II. 50,01 zł - w przypadku bonu uprawniającego do zniżki w wysokości 50 zł (nagroda dodatkowa);
  b) unikalny bony rabatowy do sklepu internetowego Homla nie mogą zostać zrealizowane przy zakupach towarów przecenionych lub objętych innymi promocjami. Zakupy dokonane przy użyciu Kodu rabatowego nie uprawniają do uzyskania darmowego transportu towarów.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

 1. Poprzez umieszczenie Pracy z #mojeTRENDY oraz oznaczeniami @hellohomla i @answear w miejscach określonych w § 3 ust. 2 powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, a w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, na okres 2 lat, a po upływie tego okresu wyłącznie w celach archiwizacyjnych, do korzystania z Pracy, bez ograniczenia co do terytorium i ilości wraz z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz Homla sp. z o.o. na następujących polach eksploatacji:  
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 
  b) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, 
  c) modyfikowanie Pracy, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów,
  d) w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, 
  e) umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.
 2. Organizator nabywa od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, autorskie prawa majątkowe do Prac bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej.
 3. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
 4. Poprzez umieszczenie Pracy z #mojeTRENDY oraz oznaczeniami @hellohomla i @answear w serwisie Instagram, Uczestnik wyraża Organizatorowi zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przedstawionego w Pracy wraz z prawem udzielenia dalszej zgody na rzecz Homla sp. z o.o.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej, a link do Regulaminu zamieszczony zostanie również w serwisie Instagram.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Organizator zwalnia serwis Instagram oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Instagram lub do jego operatora.
 7. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • -15% na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj