CZAPKA BOSS GRATIS

​​​​REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Czapka Boss gratis”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Czapka Boss gratis” (dalej: Akcja promocyjna) jest  Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, o kapitale zakładowym 859 500,00 zł, wpłaconym w całości (dalej jako: „ORGANIZATOR”).
 2. Akcja promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Słowacji, Rumunii, Węgier oraz Bułgarii i jest prowadzona za pośrednictwem aplikacji mobilnej sklepu internetowego www.answear.com.
 3. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier oraz Bułgarii i będących konsumentami (dalej: „Uczestnik”)
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 18.10.2021 do dnia 31.10.2021 lub do wyczerpania puli Nagród.  
 5. Nagrodą za spełnienie warunków Akcji promocyjnej jest czapka marki Boss (dalej: Nagroda). Pula Nagród w Akcji promocyjnej wynosi 2000 sztuk.

 

II. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej jest złożenie zamówienia promocyjnego z dedykowanym kodem rabatowym „BOSS” za pośrednictwem aplikacji mobilnej sklepu internetowego www.answear.com w okresie trwania Akcji promocyjnej.
 2. Kod rabatowy obniża cenę nieprzecenioncyh produktów (widoczych po kliknięciu w grafikę w aplikacji mobilnej) o 10, 20 lub 30%, przy łącznej wartości zamówienia wynoszącej min. 500zł. Kod rabatowy „BOSS” należy wpisać w koszyku na etapie składania zamówienia, za pomocą opcji „Obniż cenę”.
 3. Ilość Nagród w Akcji promocyjnej jest ograniczona – Nagrody przyznane zostaną wyłącznie pierwszym 2000 Uczestników, którzy spełnią warunki Akcji promocyjnej.
 4. Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w aplikacji mobilnej sklepu www.answear.com. Zamówienia złożone przez stronę internetową nie kwalifikują się do udziału w Akcji promocyjnej.
 5. Nagrodą za spełnienie postanowień w pkt 1-4.niniejszego Regulaminu jest czapka marki Boss, o wartości ok. 150 zł (dalej: Nagroda). Pula Nagród w Akcji promocyjnej wynosi 2000 sztuk.
 6. Po wyczerpaniu puli Nagród Uczestnik dalej będzie mógł korzystać z kodu rabatowego obniżającego ceny produktów, ale nie otrzyma Nagrody.
 7. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko raz. W przypadku gdy na ten sam adres e-mail klienta złożone zostanie kilka zamówień, które spełniają warunki Akcji promocyjnej, do udziału w Akcji promocyjnej zakwalifikowane zostanie wyłącznie pierwsze zamówienie złożone przez danego Uczestnika.
 8. Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Nagrodę w przypadku zwrotu zamówienia promocyjnego, chyba że w ramach danego zamówienia zakupił kilka produktów i nie dokonuje zwrotu produktów o łącznej wartości min. 300 zł. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy zwrotu w ramach reklamacji w związku z ewentualnymi wadami zakupionych produktów.
 9. Uczestnicy uprawnieni do otrzymania Nagrody nie mogą żądać wymiany nagrody na inne produkty lub wymiany Nagrody na równowartość pieniężną.  
 10. Nagrody wysyłane będą Uczestnikom razem ze złożonym przez nich zamówieniem promocyjnym.

 

III. OPODATKOWANIE NAGRÓD

 

1.  Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uwagi, spostrzeżenia lub reklamacje dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej należy zgłaszać bezpośrednio listem poleconym na adres Organizatora lub na adres e-mail: marketing@answear.com najpóźniej w terminie jednego miesiąca (decyduje data nadania reklamacji widniejącą na stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację) od dnia zakończenia Akcji. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację poinformowana zostanie o sposobie reklamacji drogą mailową lub listem poleconym, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.
 3. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.
 4. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Regulamin wykorzystywania kodów rabatowych jest dostępny pod adresem internetowym: https://answear.com/a/regulamin-wykorzystywania-kodow-rabatowych

 

Konsultanci answear.com są do dyspozycji Klientów w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze: tel. (0) 801 801 569; e-mail: sklep@answear.com.