CZAPKA BOSS GRATIS

​​​​REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Czapka Boss gratis”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Czapka Boss gratis” (dalej: Akcja promocyjna) jest  Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, o kapitale zakładowym 874 702,75 zł, wpłaconym w całości (dalej jako: „ORGANIZATOR”).

2. Akcja promocyjna organizowana jest na terenie:
a. Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem aplikacji mobilnej sklepu internetowego www.answear.com;
b. Czech za pośrednictwem aplikacji mobilnej sklepu internetowego www.answear.cz;
c. Słowacji, za pośrednictwem aplikacji mobilnej sklepu internetowego www.answear.sk.

3. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski, Czech i Słowacji będących konsumentami (dalej: „Uczestnik”)

4. Akcja promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 02.11.2021 do dnia 07.11.2021 r. lub do wyczerpania puli Nagród, w przypadku gdy wyczerpanie puli Nagród nastąpi przed 07.11.2021 r.

5. Nagrodą za spełnienie warunków Akcji promocyjnej jest czapka marki Boss (dalej: Nagroda). Pula Nagród w Akcji promocyjnej jest wspólna dla wszystkich sklepów wskazanych w ust. 2 i wynosi 1700 sztuk.

 II. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej jest spełnienie następujących warunków w okresie trwania Akcji promocyjnej:

a. w przypadku osób zamieszkałych na terenie Polski:

 • złożenie zamówienia o wartości min. 500 zł za pośrednictwem aplikacji mobilnej sklepu internetowego www.answear.com
  oraz
 • dodanie do zamówienia w sekcji „Uwagi do zamówienia” komentarza o treści „Czapka Boss”; komentarz dodany musi zostać przed złożeniem zamówienia;

b. w przypadku osób zamieszkałych na terenie Czech:

 • złożenie zamówienia o wartości min. 3000 CZK za pośrednictwem aplikacji mobilnej sklepu internetowego www.answear.cz
  oraz
 • dodanie do zamówienia w sekcji „Připomínky k objednávce” komentarza o treści „Čepice Boss”; komentarz dodany musi zostać przed złożeniem zamówienia;

c. w przypadku osób zamieszkałych na terenie Słowacji:

 • złożenie zamówienia o wartości min. 110 EUR za pośrednictwem aplikacji mobilnej sklepu internetowego www.answear.sk
  oraz
 • dodanie do zamówienia w sekcji „Komentár k objednávke” komentarza o treści „Čiapka Boss”; komentarz dodany musi zostać przed złożeniem zamówienia.

 

2. Ilość Nagród w Akcji promocyjnej jest ograniczona – Nagrody przyznane zostaną wyłącznie pierwszym 1700 Uczestnikom, którzy spełnią warunki Akcji promocyjnej.

3. Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w aplikacjach mobilnych sklepów internetowych www.answear.com, www.answear.cz, www.answear.sk. Zamówienia złożone przez strony internetowe wskazanych wyżej sklepów nie kwalifikują się do udziału w Akcji promocyjnej.

4. Nagrodą za spełnienie warunków Akcji promocyjnej określonych w ust. 1-3 powyżej jest czapka marki Boss, o wartości 150 PLN / 900 CZK / 33 EUR (dalej: Nagroda). Pula Nagród w Akcji promocyjnej wynosi 1700 sztuk.

5. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko raz. W przypadku gdy na ten sam adres e-mail klienta złożone zostanie kilka Zamówień promocyjnych, które spełniają warunki Akcji promocyjnej, do udziału w Akcji promocyjnej zakwalifikowane zostanie wyłącznie pierwsze zamówienie złożone przez danego Uczestnika.

6. Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Nagrodę w przypadku zwrotu Zamówienia promocyjnego, chyba że w ramach Zamówienia promocyjnego zakupił kilka produktów i nie dokonuje zwrotu produktów o łącznej wartości 400 zł / 2400 CZK / 85 EUR . Obowiązek zwrotu Nagrody nie aktualizuje się w przypadku zwrotu produktów z Zamówienia promocyjnego w ramach reklamacji z tytułu rękojmi w związku z ewentualnymi wadami zakupionych produktów.

7. Uczestnicy uprawnieni do otrzymania Nagrody nie mogą żądać wymiany nagrody na inne produkty lub wymiany Nagrody na równowartość pieniężną.

8. Nagrody wysyłane będą Uczestnikom razem ze złożonym przez nich zamówieniem promocyjnym.

9. Zamówienia złożone z kodem rabatowym, punktami Answear Club i/lub opłacone kartą podarunkową nie wykluczają z wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.

10. Ze względu na konieczność weryfikacji Zamówień promocyjnych, ich dostawa może potrwać do 24h dłużej od deklarowanego czasu dostawy.

11. Organizator nie zrekompensuje Uczestnikowi nieotrzymania Nagrody, jeśli ten spełni warunki Akcji promocyjnej, ale pula Nagród zostanie wcześniej wyczerpana.

 

III. OPODATKOWANIE NAGRÓD

 

1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Uczestnicy Akcji promocyjnej nieposiadający miejsca zamieszkania w terenie Polski dla celów podatkowych są zobowiązani do samodzielnego zweryfikowania i wypełnienia obowiązków podatkowych w kraju swojej rezydencji podatkowej wynikających z otrzymania Nagrody w Akcji promocyjnej.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uwagi, spostrzeżenia lub reklamacje dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej należy zgłaszać bezpośrednio listem poleconym na adres Organizatora lub na adres e-mail: sklep@answear.com najpóźniej w terminie jednego miesiąca (decyduje data nadania reklamacji widniejąca na stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację) od dnia zakończenia Akcji. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację poinformowana zostanie o sposobie reklamacji drogą mailową lub listem poleconym, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.

3. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

4. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.