REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "ANSWEAR X ADIDAS"

I.    REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ANSWEAR X ADIDAS” („REGULAMIN”)

1.1.    Regulamin określa zasady promocji „ANSWEAR X ADIDAS” prowadzonej w sklepie internetowym Answear.com przez spółkę Answear.com Spółka Akcyjna.
1.2.    Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
a)    Organizator - Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816066, posiadająca NIP: 6793080390 o kapitale zakładowym 874.702,75 złotych;
b)    Promocja – promocja „ANSWEAR X ADIDAS” organizowana na zasadach określonych w Regulaminie w terminie od dnia 9 marca 2023 roku do dnia 30 marca 2023 roku;
c)    Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora w domenie www.answear.com;
d)    Klient – klient Sklepu Internetowego;
e)    Produkty – produkty damskie marki adidas Performance oraz adidas by Stella McCartney  dostępne w Sklepie Internetowym;
f)    Newsletter - newsletter Sklepu Internetowego;
g)    Uczestnik Promocji – Klient, zapisany do Newsletter’a, który dokonał zakupu Produktów o wartości powyżej 200 zł w Sklepie Internetowym w okresie trwania Promocji;
h)    Platfroma BeActive.Tv.Tv – platforma prowadzona w domenie https://beactivetv.pl/ prowadzona przez spółkę „BEBIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-677 WARSZAWA, ul. Cybernetyki 13 lok. 19 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424933, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł, NIP: 5252533572, REGON: 146181882;
i)    Kod Dostępu - jednorazowy kod dostępu do Platformy Bective na okres 3 miesięcy;
II.    ZASADY UDZIAŁU PROMOCJI „ANSWEAR X ADIDAS”

2.1.    Uczestnik Promocji zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w Promocji „ANSWEAR X ADIDAS”.
2.2.    Aby zostać objętym Promocją Uczestnik Promocji musi zapisać się do Newsletter’a najpóźniej w ostatnim dniu trwania Promocji. Promocją objęte są zakupy Produktów dokonane w czasie trwania Promocji. 
2.3.    W ramach Promocji Organizator prześle Kod Dostępu każdemu Uczestnikowi Promocji, który zakupił w Sklepie Internetowym Produkty za minimum 200 zł w okresie trwania Promocji.  
2.4.    Kod Dostępu zostanie przesłany Uczestnikom Promocji za pośrednictwem maila do dwóch godzin od momentu dokonania zakupu Produktów za minimum 200 zł z zastrzeżeniem punktu następnego. 
2.5.    Uczestnik Promocji zapisujący się do Newsletter’a w ostatnim dniu trwania Promocji otrzyma Kod Dostępu za pośrednictwem maila do 4 dni od momentu dokonania zapisu do Newslettera pod warunkiem potwierdzenia subskrypcji Newslettera.
2.6.    Aby aktywować Kod Dostępu należy zarejestrować się na Platformie BeActive.Tv i wprowadzić Kod Dostępu w miejscu płatności. 
2.7.    W przypadku nieopłacenia Produktów z zamówienia objętego Promocją operator Platformy BeActive.Tv, po otrzymaniu takiej informacji od Organizatora, jest uprawniony do zablokowania konta na Platformie BeActive.Tv utworzonego z poszczególnego Kodu Dostępu. 
2.8.    Uczestnik Promocji może aktywować Kod Dostępu do dnia 14 kwietnia 2023 roku. 
III.    ZAKOŃCZENIE PROMOCJI

3.1    Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Promocji w każdym momencie jej trwania. Klienci, którzy otrzymali Kod Dostępu przed zakończeniem Promocji, mogą go aktywować do dnia 14 kwietnia 2023 r.
3.2    O zakończeniu Promocji Organizator jest zobowiązany poinformować Klientów na stronie Sklepu Internetowego.
3.3    Zakończenie Promocji nie uprawnia Klientów do podnoszenia wobec Organizatora żadnych roszczeń.
3.4    Klient traci uprawnienie do udziału w Promocji w przypadku naruszeń regulaminu Sklepu Internetowego lub jakichkolwiek nadużyć związanych z udziałem w Promocji.
3.5    Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:
a)    zapobiegania nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Promocji,
b)    zmian przepisów prawa, uwzględnienia wydanych orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych,
c)    zamiaru wprowadzenia korzystniejszych warunków Promocji.
3.6    Zmiana Regulaminu nastąpi po uprzednim poinformowaniu na stronie Sklepu Internetowego, co najmniej na 7 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu. 
IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PROCEDURA REKLAMACYJNA

4.1    Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z udziałem w Promocji, jeżeli Organizator w sposób nieprawidłowy wykonuje swoje obowiązki wynikające z Regulaminu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem  lub przesłana mailem na: sklep@answear.com z dopiskiem: reklamacje Promocja ANSWEAR X ADIDAS. 
4.2    W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.
4.3     Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
4.4    Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie Sklepu Internetowego.