REGULAMIN KONKURSU „24 BOTTLES”

REGULAMIN KONKURSU „24bottles”
TEKST JEDNOLITY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 12.07.2021 ROKU

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin (dalej jako: „REGULAMIN”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „24bottles” (dalej jako: „KONKURS”).
2. Organizatorem Konkursu jest  ANSWEAR.COM S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, o kapitale zakładowym 874 702,75 zł (dalej jako: „ORGANIZATOR”).
3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 12.07.2021 r. od godz. 8:00 do dnia 16.07.2021 r. do godz. 12:00.
5. Konkurs organizowany jest na kanale Instagram answear.com. W poście konkursowym  zostanie udostępniony link do Regulaminu, informacje o nagrodach oraz wyniki Konkursu.

 

§ 2. UDZIAŁ W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne które:
a. najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,
b. są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem,
c. zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
d. posiadają swój profil w serwisie Instagram,
e. spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.

§ 3. ZASADY KONKURSU

  1. Pod postem konkursowym dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/p/CRN8KHXIZIV/  Należy napisać jakie jest Twoje największe wakacyjne marzenie i krótko uzasadnić odpowiedź.
  2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu tylko raz.
  3. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
  4. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród.
  5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Z chwilą zgłoszenia konkursowego w serwisie Instagram, Uczestnik potwierdza, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 4. ZWYCIĘZCY I NAGRODY

 

1.Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym.

2. Komisja wyłoni spośród Uczestników 10 osób, którym zostanie  przyznana nagroda.

3. Nagrodą jest butelka firmy 24bottles Skybeau https://www.24bottles.com/shop/clima-bottle-skybeau/ o wartości 179 złotych brutto.

5. Laureat Konkursu zostanie dodatkowo powiadomiony o wygranej drogą mailową, na adres podany w korespondencji prywatnej na Instagramie. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany adres e-mail, w szczególności: imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody oraz dane do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. Laureat może wysłać podpisane dokumenty w formie skanów.
6. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 5 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
7. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
8. Żadna Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
9. Nagroda w Konkursie zostanie wysłana do Laureata kurierem, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, z zastrzeżeniem, że Nagroda wysyłana będzie na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator nabywa od Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę własność egzemplarza Pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
c. modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów, zestawianie Pracy konkursowej z innymi utworami,
d. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Pracy konkursowej,
e. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,
f. umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, notatniki.
2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy konkursowej, (ii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
3. Laureat zezwala również na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej.
4. Organizator i Laureat potwierdzą w umowie zawartej na piśmie przejście autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej w zamian za Nagrodę. Umowa zawierać będzie w szczególności: pola eksploatacji,  upoważnienie do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej oraz upoważnienie do wykonywania osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej, a link do Regulaminu zamieszczony zostanie również w serwisie Instagram.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
3. Uczestnik może złożyć reklamację na sposób przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
5. Organizator zwalnia serwis Instagram oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Instagram lub do jego operatora.
6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.
7. Regulamin o niniejszej treści obowiązuje od dnia 16.07.2021 r.