REGULAMIN KONKURSU „ANSWEAR GRAPHIC DESIGN MASTERS”

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Answear Graphic Design Masters” (dalej jako: „Konkurs”).
1.2.    Organizatorem Konkursu jest Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, kapitał zakładowy  874.702,75 zł, wpłacony w całości (dalej jako: „Organizator”).
1.3.    Konkurs prowadzony jest na terenie całego świata z wyłączeniem Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi.
1.4.    Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 02.11.2022 r. od godz. 15.00 do dnia 31.01.2023 r. do godz. 23:59.
1.5.    Informacje dotyczące konkursu zamieszczane są na stronie konkursowej pod adresem: https://masters.answear.com/ (dalej jako: „Strona Konkursowa”). 

2.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.    Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które: 
a.    najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,
b.    posiadają rachunek bankowy prowadzony przez bank, 
c.    nie są obywatelami Federacji Rosyjskiej lub Federacji Białorusi, 
d.    spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
2.2.    Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.

3.    ZASADY KONKURSU

3.1.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie w okresie trwania Konkursu zadania konkursowego polegającego na:
a.    stworzeniu minimum jednej kompozycji graficznej (dalej: „Kompozycja graficzna”) z wykorzystaniem produktów wskazanych przez Organizatora (dalej: „Produkty”), przy czym:
i.    w Kompozycji graficznej musi zostać przedstawiony jeden Produkt; 
ii.    w Kompozycji Graficznej nie mogą zostać użyte inne produkty odzieżowe, obuwnicze lub akcesoria;
iii.    Produkty mogą zostać przedstawione w Kompozycji graficznej w sposób dowolny, w szczególności: zawieszone w powietrzu lub na innym przedmiocie, ułożone na powierzchni płaskiej, przedstawione na człowieku lub zwierzęciu;
b.    przesłaniu do Organizatora Kompozycji Graficznych w okresie trwania Konkursu przy czym Kompozycje Graficzne muszą zostać przesłane w formacie JPG i mieć wysoką jakość – min. 300 dpi;
3.2.    Na Stronie Konkursowej zostanie zamieszczony plik w formacie .jpg zawierający wizerunki Produktów potrzebnych do wykonania Pracy Konkursowej.  
3.3.    Warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Konkursowej: podanie danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu do kontaktu,  akceptacja Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu oraz załadowanie do formularza Kompozycji Graficznej (dalej jako „Zgłoszenie”).  Przez przesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
3.4.    Uczestnik może dokonać kilku Zgłoszeń. 
3.5.    Z chwilą opublikowania przesłania Zgłoszenia przez Uczestnika, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do zgłoszonej przez niego Kompozycji Graficznej na okres trwania Konkursu i sześciu miesięcy po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
-    wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnych urządzeń;
-    publiczne udostępnienie Kompozycji Graficznej na Stronie Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
-    udostępnianie Kompozycji Graficznej w sieci Internet, w tym w szczególności na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin) sklepu internetowego Answear prowadzonego w domenach www.answear.com / hu / bg /ro / ua / sk / cz / gr / hr /cy /si 
3.6.    Przy czym Organizator zobowiązuje się do publikacji Kompozycji Graficznych po zakończeniu zbierania Zgłoszeń. 
3.7.    Poprzez przesłanie Kompozycji Graficznych do Organizatora, Uczestnik oświadcza, że:
a.    jest autorem i pomysłodawcą Kompozycji Graficznej, posiada do niej wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich,
b.    zgłoszenie Kompozycji Graficznej do Konkursu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorowi w związku z korzystaniem przez Organizatora z Kompozycji Graficznej na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
3.8.    W przypadku, gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił przeciwko Organizatorowi z roszczeniami w zakresie praw autorskich w związku z korzystaniem przez Organizatora z Kompozycji Graficznej w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności, jak również do pokrycia tych roszczeń we własnym zakresie, a na wypadek ich zapłaty bądź zasądzenia od Organizatora, do zwrotu regresowo na rzecz Organizatora wszelkich uiszczonych przez niego należności oraz pokrycia wszelkich szkód z tym związanych.

4.    ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY

4.1.    Kompozycje Graficzne ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
4.2.    Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród.
4.3.    Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych Kompozycji Graficznych oraz wyłoni pięciu zwycięzców Konkursu – autorów najciekawszych Kompozycji Graficznych oraz przyzna im odpowiednio I, II, III, IV i V miejsce. Komisja Konkursowa nie weźmie pod uwagę Kompozycji Graficznych nie spełniających kryteriów określonych w pkt 3.1. powyżej. 
4.4.    Dokonując oceny Kompozycji Komisja będzie brała pod uwagę:
a.    kreatywność i pomysłowość przy tworzeniu Kompozycji;
b.    estetykę Kompozycji;
c.    różnorodność Kompozycji;
d.    wyeksponowanie produktu;
e.    znajomość aktualnych trendów;
4.5.    Uczestnicy, którzy nabędą uprawnienie do którejkolwiek z Nagród zwani będą dalej: „Laureatami”.
4.6.    O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Laureata w Zgłoszenia do dnia 15 lutego 2023 r. do godziny 23:59. Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do rozliczenia podatku, o którym mowa w pkt 4.11.
4.7.    Dodatkowo lista Laureatów Konkursu (imię, nazwisko) opublikowana zostanie na Stronie konkursowej w terminie do 25 lutego 2023 do godziny 23:59 wraz z wizerunkami zwycięskich Kompozycji Graficznych.  .  
4.8.    W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody (dalej jako: „Nagrody”):
a.    nagroda główna za zajęcie I miejsca - 5000 EUR (słownie: pięć tysięcy euro) co stanowi równowartość 23500 PLN (równowartość została przeliczona według kursu NBP z dnia rozpoczęcia Konkursu); 
b.    nagroda za zajęcie II miejsca – 2000 EUR (słownie: dwa tysiące euro) co stanowi równowartość 9400 PLN (równowartość została przeliczona według kursu NBP z dnia rozpoczęcia Konkursu);
c.    nagrody za zajęcie III miejsca - 1500 EUR (słownie: tysiąc pięćset euro) co stanowi równowartość 7050 PLN (równowartość została przeliczona według kursu NBP z dnia rozpoczęcia Konkursu);
d.    nagrody za zajęcie IV i V miejsca - 1000 EUR (słownie: tysiąc euro) co stanowi równowartość 4700 PLN (równowartość została przeliczona według kursu NBP z dnia rozpoczęcia Konkursu);
4.9.    Nagrody zostaną wypłacone wyłącznie w formie przelewu bankowego. 
4.10.    Z uwagi na międzynarodowy charakter niniejszego Konkursu Nagrody zostaną wypłacone Laureatom w następujący sposób:
a)    w przypadku Laureatów zamieszkujących na terytorium Polski i posiadających rachunek bankowy w walucie polskiej Nagroda zostanie przekazana przelewem bankowym na wskazany przez Laureata numer rachunku bankowego w walucie polskiej w wysokości określonej w pkt 4.7. powyżej z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Laureat prowadzi rachunek walutowy w walucie euro to zastosowanie znajdzie pkt b) poniżej chyba, że Laureat wyrazi chęć otrzymania Nagrody w walucie polskiej;  
b)    w przypadku Laureatów posiadających rachunek bankowy w euro Nagroda zostanie przekazana przelewem bankowym na wskazany przez Laureata numer rachunku bankowego w walucie euro w wysokość określonej w pkt 4.7. powyżej;
c)    w przypadku Laureatów posiadających rachunek bankowy w innej walucie niż euro i złoty Nagroda zostanie przekazana przelewem bankowym na wskazany przez Laureata numer rachunku bankowego w wysokości określonej w pkt 4.7. powyżej (w walucie euro) pomniejszonej o ewentualne koszty przewalutowania kwoty z waluty euro na walutę w jakiej rachunek jest prowadzony oraz wszelkie inne ewentualne koszty wynikające z zasad obowiązujących w banku w którym prowadzony jest rachunek bankowy Laureata; 
4.11.    Oprócz Nagród, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody (określonej w walucie polskiej). Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. 
4.12.    Niezależnie od powyższych postanowień w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, Laureaci Konkursu nieposiadający miejsca zamieszkania na terenie Polski dla celów podatkowych, są zobowiązani do samodzielnego zweryfikowania i wypełnienia obowiązków podatkowych w kraju swojej rezydencji podatkowej wynikających z wygranej w Konkursie.
4.13.    W związku z koniecznością rozliczenia przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz z danymi niezbędnymi do rozliczenia podatku oraz przesłać wypełniony formularz na adres wskazany przez Organizatora  przed wydaniem Nagrody. Formularz będzie dostępny w języku polskim oraz angielskim , a w przypadku wyrażenia takiej prośby przez Laureata także w jego języku ojczystym. Koszt tłumaczenia formularza spoczywa na Organizatorze. 
4.14.    Laureaci zobowiązani są przed wydaniem Nagrody, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej, przesłać Organizatorowi wypełniony formularz, o którym mowa w pkt. 4.11.
4.15.    W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody.

5.    PRAWA AUTORSKIE

5.1.    Organizator nabywa od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, z chwilą przekazania informacji o której mowa w pkt 4.6. powyżej autorskie prawa majątkowe do Kompozycji Graficznych na następujących polach eksploatacji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego:
a.    w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania–wytwarzanie egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego bez ograniczenia w zakresie ilości egzemplarzy,
b.    wprowadzenie do obrotu, użyczenie, wystawienie, wyświetlenie lub najem egzemplarzy utworu, 
c.    wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Kompozycji Graficznej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d.    wprowadzenie do pamięci komputera,
e.    rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Kompozycji Graficznej w wybranym przez siebie miejscu i czasie w sieciach informatycznych, w tym w sieci Internet,
f.    nadanie za pośrednictwem sieci przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, w tym umieszczenie Dzieła na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji w tym w szczególności: bilbordy, prasa, kino, ulotki, gazety, POSy;
g.    rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, całości lub fragmentów Kompozycji Graficznej w działalności opartej na wydawaniu i dystrybucji, materiałów promocyjnych i reklamowych organizowaniu akcji promocyjnych i reklamowych;
h.    wydanie zbiorowe w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony, kalendarze), wydawnictwach multimedialnych – samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych autorów;
i.    rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie w całości lub w częściach,  samodzielnie lub w połączeniu z dziełami innych autorów;
j.    oznaczania Kompozycją Graficzną  lub jej częścią  jakichkolwiek towarów wprowadzanych przez Organizatora do obrotu oraz wykorzystywanych przez Organizatora;
k.    wykorzystaniu Kompozycji Graficznych według swobodnego uznania Organizatora do promocji, reklamy, w tym publicznej, Organizatora oraz towarów wprowadzanych przez Organizatora o do obrotu oraz do projektowania i aranżacji wnętrz; 
l.    wykorzystywanie Kompozycji Graficznych w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie do celów marketingowych Organizatora;  
m.    trwałym lub czasowym zwielokrotnianiu Kompozycji Graficznych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci WWW; 
n.    modyfikowanie Kompozycji Graficznych i rozpowszechnianie go w zmodyfikowanej formie na polach eksploatacji określonych szczegółowo powyżej;
5.2.    Laureat zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich do Kompozycji Graficznych, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 5.1. powyżej a także na udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim do wykonywania praw zależnych do Kompozycji Graficznych.
5.3.    Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Kompozycji Graficznych oraz do udzielania osobie trzeciej takiego upoważnienia.
5.4.    Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez Organizatora nadesłanych Zgłoszeń konkursowych, Kompozycji Graficznych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5.5.    Organizator może przenieść nabyte przez niego prawa autorskie do Kompozycji Graficznych na podmioty trzecie oraz udzielić osobom trzecim licencji do Kompozycji Graficznych bez zgody Laureata, na co Laureat niniejszym wyraża zgodę. 
5.6.    Organizator i Laureat potwierdzą w umowie zawartej na piśmie przejście autorskich praw majątkowych do Kompozycji Graficznej w zamian za Nagrodę. Umowa zawierać będzie w szczególności: pola eksploatacji,  upoważnienie do wykonywania praw zależnych do Kompozycji Graficznej oraz upoważnienie do wykonywania osobistych praw autorskich do Kompozycji Graficznej.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.    Regulamin Konkursu jest dostępny pod następującym adresem https://masters.answear.com/  na Stronie konkursowej.
6.2.    Zapisy niniejszego Regulaminu Konkursu, w szczególności te dotyczące praw autorskich podlegają pod prawo polskie. 
6.3.    W przypadku ewentualnego sporu powstałego w związku z Konkursem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
6.4.    Regulamin jest dostępny w dwóch wersjach językowych w wersji polskiej oraz wersji angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy obiema wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja polska. 
6.5.    Uczestnik może poprosić Organizatora o przetłumaczenie Regulaminu Konkursu na język zrozumiały dla Uczestnika jeżeli Uczestnik nie posługuje się w sposób biegły językiem polskim lub angielskim. Koszt tłumaczenia Regulaminu ponosi Organizator. 
6.6.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
6.7.    Uczestnik może złożyć reklamację na sposób przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.8.    W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
6.9.    Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.
 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu „ANSWEAR GRAPHIC DESIGN MASTERS” (dalej: „Konkurs”) jest Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, kapitał zakładowy 874.702,75 zł, wpłacony w całości” („Administrator”). Kontakt z administratorem: iod@answear.com lub pocztą tradycyjną na adres: Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, przyznania nagród, rozliczenia Konkursu oraz zapłaty podatku od nagród przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu konkursu zgodnie z regulaminem, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz wypełnienie prawnych obowiązków Administratora związanych z rozliczeniem Konkursu, w tym obowiązków podatkowych. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ENGLISH VERSION >