REGULAMIN KONKURSU „MIKROWYPRAWY – ODKRYWAJ SWOJE MIASTO!"

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „MIKROWYPRAWY – Odkrywaj swoje miasto!”(dalej jako: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest  Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, o kapitale zakładowym 874 702,75 zł, wpłaconym w całości (dalej jako: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Polski.
 4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w okresie od dnia 01.07.2022 r. od godz.10:00 do dnia 28.08.2022 r. do godz. 23:59 
 5. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu Instagram. Na stronie internetowej pod adresem: https://mikrowyprawy.answear.com/ („Strona konkursowa”) zamieszczone zostaną: Regulamin, informacje o nagrodach, wyniki Konkursu oraz prezentowane będą Prace konkursowe.
 6. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. Udział w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne które:
  1. najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,
  2. są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem,
  3. zamieszkują na terytorium Polski,
  4. posiadają swój profil w serwisie Instagram,
  5. spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, jak również członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków Komisji Konkursowej, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs przebiegać będzie pod hasłem: MIKROWYPRAWY – Odkrywaj swoje miasto (dalej: „Hasło”).
 2. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest wykonanie zdjęcia lub nagranie video będącego interpretacją Hasła oraz stworzenie opisu zdjęcia/video, w którym przybliżona zostanie historia, która stoi za zdjęciem/video lub im towarzyszy (dalej: „Praca konkursowa”).
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  a) opublikowanie Pracy konkursowej (zdjęcia/video wraz z opisem) przez Uczestnika w formie posta na jego profilu prowadzonym w serwisie Instagram przy włączonych ustawieniach publicznych; 
  b) umieszczenie w opisie posta hasztagu  #mikrowyprawy_pl oraz oznaczenia @answear 
  c) publikacja musi mieć miejsce w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, tj. od dnia 01.07.2022 r. od godz.10:00 do dnia 28.08.2022 r. do godz. 23:59. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zdjęcia / video, które opublikowane zostały na profilu Uczestnika poza okresem przyjmowania zgłoszeń konkursowych, nawet jeśli Uczestnik doda do takich zdjęć / video opis, hasztag i oznaczenie konkursowe.
 4. Z chwilą opublikowania Pracy Konkursowej w serwisie Instagram i jej opisania w sposób określony w ust. 3 powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do zgłoszonej przez niego Pracy konkursowej oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie utrwalonego w Pracy konkursowej wizerunku Uczestnika i/lub osób trzecich na okres trwania Konkursu i sześciu miesięcy po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnych urządzeń;
  b. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej - publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  c. udostępnianie Pracy konkursowej w sieci Internet, w tym w szczególności na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin) sklepu internetowego Answear prowadzonego w domenach www.answear.com / hu / bg /ro / ua / sk / cz / gr / hr /cy/ si oraz na Stronie Konkursowej: https://mikrowyprawy.answear.com
 5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu kilka Prac konkursowych.
 6. Prawidłowo opublikowane i opisane Prace konkursowe zgodnie z ust. 3 powyżej oceniane będą przez komisję konkursową (dalej: „Komisja”) powołaną przez Organizatora pod kątem jakości, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej oraz interpretacji Hasła.
 7. Nagrody przyznawane będą przez Komisję. Komisja będzie brała pod uwagę Prace konkursowe zgłoszone do Konkursu w okresie trwania Konkursu.   
 8. Poprzez opublikowanie Pracy konkursowej w serwisie Instagram oraz jej opisanie w sposób określony w § 3 ust. 3 powyżej Uczestnik oświadcza, że:
  a) spełnia zasady z §2 Regulaminu, 
  b) jest autorem zgłoszonej Pracy konkursowej, posiada do niej wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich,
  c) Praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
  d) osoby, których wizerunki utrwalone zostały w Pracy konkursowej wyraziły zgodę na publiczne udostępnienie ich wizerunków przez Uczestnika oraz rozpowszechnianie wizerunków przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem,
  e) zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej oraz wizerunków osób przedstawionych w Pracach konkursowych w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.
 9. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Z chwilą opublikowania Pracy konkursowej w serwisie Instagram, Uczestnik potwierdza, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na Stronie konkursowej w terminie 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Jeden Uczestnik jest uprawniony do otrzymania jednej nagrody. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości Organizator precyzuje, że jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę główną lub jedną nagrodę dodatkową. Niemożliwe jest otrzymanie przez jednego Uczestnika nagrody głównej i nagrody dodatkowej.
 3. W Konkursie przyznane zostaną:

a)    4 nagrody główne w postaci:

 

 • hulajnogi elektrycznej Motus Scooty 10 plus 2022 o wartości 4800 zł – wersja specjalna spersonalizowana grafikami stworzonymi przez artystów na podstawie zwycięskich zdjęć,

 

 • pakietu mikrowyprawowego przygotowanego przez Organizatora z oferty sklepu internetowego www.answear.com o wartości 1509,82 zł, na który składają się następujące produkty:


1. Plecak marki PEPE JEANS o wartości 179,99 zł,
2. Głośnik bezprzewodowy marki PowerCube o wartości 349,99 zł,
3. Grill w walizce marki Gentelmen’s Hardware o wartości 439,90 zł,
4. Czapka z daszkiem marki Capslab o wartości 139,99 zł
5. Butelka na wodę 500 ml marki 24bottles o wartości 99,99 zł
6. Kubek marki Gentelmen’s Hardware o wartości 69,99 zł
7. Pokrowiec na telefon marki Gentelmen’s Hardware o wartości 49,99 zł
8. Gra domino marki Printworks o wartości 119,99 zł
9. Zestaw sztućców podróżnych marki Designworks Ink o wartości 59,99 zł

 

b)    10 nagród dodatkowych w postaci: elektronicznej karty podarunkowej na zakupy w sklepie internetowym www.answear.com o wartości 200 zł.  

4. Ceny poszczególnych produktów wskazanych w ust. 3 lit. a) powyżej zostały ustalone na dzień 30.06.2022 roku. Ceny nie zawierają rabatów. 

5. Każda osoba, która otrzyma nagrodę w Konkursie – główną lub dodatkową, zwana będzie dalej Laureatem.

6. Obok nagrody, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody Głównej, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. 

7. Niezależnie od powyższych postanowień w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, Laureaci Konkursu nieposiadający miejsca zamieszkania na terenie Polski dla celów podatkowych, są zobowiązani do samodzielnego zweryfikowania i wypełnienia obowiązków podatkowych w kraju swojej rezydencji podatkowej wynikających z wygranej w Konkursie.

8. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości przesłanej przez Organizatora w systemie wewnętrznej korespondencji przez platformę Instagram. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany adres e-mail, w szczególności: imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody, numer rachunku bankowego oraz dane do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

9. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 5 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

10. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

11. Żadna Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

12. Nagrody główne zostaną przesłane na adres podany przez Laureata. Nagrody dodatkowe zostaną przesłane na adres e-mail wskazany przez Laureata

13. Nagrody dodatkowe – elektroniczne karty podarunkowe będą mogły zostać wykorzystane zgodnie z Regulaminem  kart podarunkowych dla klientów indywidualnych dostępnym pod adresem: https://answear.com/a/regulamin-kart-podarunkowych-dla-klientow-indywidualnych.

§ 5. Licencja
1. Laureat udziela Organizatorowi, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, licencji niewyłącznej do nagrodzonej Pracy konkursowej oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Laureata oraz/lub osób trzecich, które przedstawione zostały w Pracy konkursowej na okres 5 lat, na terytorium Polski i pozostałych państw świata, na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b) umieszczenie Pracy konkursowej na produktach, w tym na ubraniach, obuwiu, akcesoriach wyprodukowanych na zlecenie Organizatora oraz wprowadzanie produktów, na których utrwalona została Praca konkursowa do obrotu;
c) umieszczanie Pracy konkursowej w jakiejkolwiek formie (w tym w formie utworu zależnego) na hulajnodze elektrycznej, która jest nagrodą główną w Konkursie; 
d) wprowadzanie Pracy konkursowej do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
e) modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów, zestawianie Pracy konkursowej z innymi utworami,
f) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Pracy konkursowej oraz produktów, na których umieszczona została Praca konkursowa,
g) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej, w tym produktów, na których umieszczona została Praca konkursowa w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,
h) umieszczenie Pracy konkursowej na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, notatniki,

2. Niezależnie od licencji, o której mowa powyżej, Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy konkursowej, (ii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
3. Laureat zezwala również na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej.
4. Na żądanie Organizatora, Organizator i Laureat potwierdzą w umowie zawartej na piśmie udzielenie licencji niewyłącznej do Pracy konkursowej, zgody na rozpowszechnianie wizerunku oraz udzielenie upoważnień o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej. Umowa zawierać będzie w szczególności: pola eksploatacji na których udzielona zostaje licencja, zgodę na rozpowszechnianie wizerunków osób, które przedstawione zostały w Pracy konkursowej,  upoważnienie do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej oraz upoważnienie do wykonywania osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej.  

 
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
3. Uczestnik może złożyć reklamację na sposób przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
5. Organizator zwalnia serwis Instagram oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Instagram lub do jego operatora.
6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.