REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH

Regulamin korzystania z kart podarunkowych Answear.com dla użytkowników Systemu kafeteryjnego MyBenefit

 

§ 1

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 

1. WYSTAWCA KARTY PODARUNKOWEJ (WYSTAWCA KARTY) – Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390.

 

2. KARTA PODARUNKOWA(KARTA) – generowana przez Wystawcę Karty elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego), potwierdzająca  prawo jej Użytkownika do wymiany wartości pieniężnych przypisanych danej Karcie Podarunkowej na towary w sklepie internetowym prowadzonym w domenie www.answear.com, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

 

3. SKLEP ANSWEAR.COM – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.answear.com, umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej, sprawdzenie statusu oraz Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej.

 

4. SYSTEM - internetowy system kafeteryjny Mybenefit dostępny pod adresem:www.kafeteria.mybenefit.pl, prowadzony przez Benefit Systems Spółka Akcyjna,  za pośrednictwem którego możliwe jest nabycie Karty podarunkowej od Wystawcy.

 

5. UŻYTKOWNIK – osoba, która w sposób uprawniony weszła w posiadanie Karty podarunkowej za pośrednictwem Systemu.

 

6. WARTOŚĆ DO WYKORZYSTANIA – przypisana na Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Answear.com z wykorzystaniem danej Karty Podarunkowej.

 

7. TRANSAKCJA – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Wartości do Wykorzystania przypisanych do Karty Podarunkowej na towary zakupione w Sklepie Answear.com poprzez obniżenie wysokości Wartości Do Wykorzystania o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów.

 

§ 2

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kart podarunkowych do Sklepu Answear.com nabytych za pośrednictwem Systemu.
2.    Wystawcą Kart jest Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390.

 

§ 3

1. Karty Podarunkowe mają formę kodu numeryczno-literowego lub tylko numerycznego, będącego elektronicznym nośnikiem Wartości do Wykorzystania.

2. Karta Podarunkowa służy wyłącznie do realizacji Transakcji.

3. Wystawca Karty nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości do Wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w Sklepie Answear.com.

4.  Karty Podarunkowe nie mogą być wymieniane na środki pieniężne w całości lub w części.

5. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową w okresie jej ważności wielokrotnie, aż do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania. W przypadku, gdy wartość Transakcji jest wyższa niż wysokość Środków do Wykorzystania, Użytkownik wykorzystuje wszystkie Środki do Wykorzystania, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej.

6. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową w Sklepie Answear.com poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty Podarunkowej w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych - „Karta podarunkowa”. Wartość zamówienia Klienta zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji. W celu dokonania jednej Transakcji Użytkownik może wykorzystać wiele Kart Podarunkowych.

7. Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania wyłącznie w Sklepie Answear.com.

8. W przypadku, gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika kwoty będącej różnicą między wartością składanego przez Użytkownika zamówienia a Wartością do Wykorzystania z Karty Podarunkowej. Dopłata ww. różnicy może zostać dokonana dowolną metodą płatności akceptowaną przez Sklep Answear.com, w tym inną Kartą Podarunkową.

9. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania w gotówce różnicy między Wartością do Wykorzystania a wartością składanego zamówienia, gdy wartość Transakcji jest niższa niż aktualna Wartość do Wykorzystania. W żadnym wypadku nie przysługuje Użytkownikowi prawo do wymiany Wartości do Wykorzystania na środki pieniężne.

10. Przy zakupie z użyciem Karty Podarunkowej punkty ANSWEAR Club naliczane są od wartości zakupionych produktów.

11. Korzystanie z Karty Podarunkowej nie wyklucza korzystania przez Użytkownika z kodów rabatowych lub uczestnictwa w ANSWEAR Club, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

12. Użytkownik nie może wykorzystać Karty Podarunkowej w celu zakupienia innej Karty Podarunkowej.

13. Wartości do Wykorzystania zgromadzone na Kartach podarunkowych mogą podlegać sumowaniu, tj. podczas składania jednego zamówienia można użyć więcej niż jednej Karty podarunkowej.

14. Wartość do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej pokrywa również koszty dostawy towarów zakupionych w ramach Transakcji. 

 

§ 4

1. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności lub do czasu jej zablokowania na wniosek Użytkownika. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przypisanego Karcie kodu.

2. Ze względu na to, że Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, Wystawca Karty nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej, którzy pozyskali ją od Użytkownika w sposób nieuprawniony.

3. Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b) brak odpowiednich środków, tj. Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów,

c) wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które powstały z przyczyn niezależnych od Wystawcy Karty. W takim wypadku Wystawca Karty w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód i realizacji Transakcji w najbliższym możliwym terminie.  

4. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie Answear.com. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania w sytuacji, w której zapłata za towary w ramach danej Transakcji nastąpiła wyłącznie z użyciem środków z Karty Podarunkowej. Zasilenie Karty Podarunkowej wartością zwróconych Towarów nie powoduje odnowienia ważności Karty Podarunkowej, chyba że po dokonaniu zwrotu towarów upłynie termin ważności Karty Podarunkowej -  w takiej sytuacji termin do jej skorzystania biegnie na nowo przez okres 30 dni od dnia uznania Karty Podarunkowej kwotą zwracanych środków na poczet Wartości do Wykorzystania.

5. W przypadku zwrotów Wartości do Wykorzystania za zamówienia, które były opłacane więcej niż jedną Kartą podarunkową, zwrot następuje według następujących zasad: (I) w pierwszej kolejności zwrot następuje na Kartę Podarunkową o najwyższym nominale; (II) jeżeli wykorzystane Karty podarunkowe mają ten sam nominał, zwrot Wartości do Wykorzystania nastąpi w kolejności ustalonej wedle uznania Wystawcy Kart. Zwrot Wartości do Wykorzystania na poszczególne Karty Podarunkowe wykonywany będzie maksymalnie do Wartości Środków pobranych z danej Karty Podarunkowej do realizacji zamówienia.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Transakcji opłaconej częściowo Kartą Podarunkową a częściowo przelewem, zwrot wartości następuje tym samym kanałem jakim został opłacony zakup towarów, przy czym w pierwszej kolejności zwrot dokonywany jest na podany nr rachunku bankowego.

7. W przypadku odstąpienia od Transakcji w zakresie niektórych tylko towarów nabytych w zamian za Wartości do Wykorzystania, zwrot dotyczy wyłącznie wartości towarów, których dotyczyło odstąpienie. W takim wypadku pkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik może zgłosić powyższe Wystawcy Karty pod adresem e-mail: contact@answear.com.

9. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wystawcę Karty w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika. Reklamacja może być przesłana na adres e-mail wskazany w pkt 8 powyżej lub pisemnie na adres siedziby Wystawcy. Wystawca odpowiada za wady fizyczne i prawne Kart podarunkowych na zasadach rękojmi określonych w przepisach prawa.

 

§ 5

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2. Użytkownik przed nabyciem lub skorzystaniem z Karty zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

3. Wystawca Karty może zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu w następujących wypadkach:

a) zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień lub zaleceń wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli ma ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem;

b) zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowana względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, podniesieniem jakości świadczonych przez Wystawcę Karty usług;

c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług;

d) zmiana sposobu funkcjonowania Sklepu Answear.com, jeżeli ma to wpływ na zakup i realizację Kart Podarunkowych;

e) konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych.

4. Zmiana Regulaminu będzie miała skutek wobec Kart Podarunkowych nabytych po dokonaniu zmiany. Do realizacji Kart Podarunkowych zakupionych przed zmianą Regulaminu będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu przed zmianą.