Regulamin programu Answear Club Investor

REGULAMIN PROGRAMU ANSWEAR CLUB INVESTOR

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu „Answear Club Investor”, którego celem jest przyznanie dodatkowych korzyści dla osób, które nabędą akcje spółki Answear.com z siedzibą w Krakowie.

1.2. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

a)   Regulamin – niniejszy regulamin programu „Answear Club Investor”,

b)   Program – program lojalnościowy „Answear Club Investor” prowadzony na podstawie i zasadach określonych w Regulaminie,

c)   Answear.com – spółka Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816066, posiadająca NIP: 6793080390 o kapitale zakładowym 949.057,75 zł

d)   Inwestor – osoba, która nabywa akcje Answear.com i przystępuje do Programu na zasadach określonych w Regulaminie,

e)   Biuro Maklerskie – każdy podmiot inwestycyjny, za pośrednictwem którego Inwestor nabył akcje Answear.com;

f)     Upoważnienie – dostarczone przez Inwestora Answear.com lub udzielone bezpośrednio w Biurze Maklerskim upoważnienie, w ramach którego Inwestor upoważnia Biuro Maklerskie do przekazywania Answear.com informacji stanowiących dane osobowe Inwestora, w celu weryfikacji uprawnień Inwestora do przystąpienia i uczestnictwa w Programie;

g)   Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Answear.com w domenie www.answear.com,

h)   Klient – klient Sklepu Internetowego,

i)     Program Answear Club – program lojalnościowy prowadzony przez Answear.com, skierowany do Klientów Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w regulaminie Programu Answear Club,

j)     Punkty AC - premia kwotowa w wysokości stanowiącej równowartość 10% wartości dokonywanych zakupów w Sklepie Internetowym, która może zostać wykorzystana na zasadach określonych regulaminie Programu Answear Club,

k)    Cena pierwsza - wyjściowa cena Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym przed ewentualną przeceną,

l)     RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.3. Organizatorem Programu jest Answear.com. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia wskazanego przez Answear jednak nie wcześniejszego niż pierwsze notowanie akcji Answear.com na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

2.  ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

2.1. Uczestnikiem Programu może być każdy Klient, który nabył i posiada w okresie uczestnictwa w Programie przynajmniej 50 akcji Answear.com,  zarejestrował się na stronie Answear.com oraz zaakceptował Regulamin Programu Answear Club Investor. Klient, który  posiada już konto w sklepie, w celu przystąpienia do Programu Answear Club Investor wybiera odpowiednią opcję w swoim koncie Klienta w Sklepie Internetowym.

2.2. Uczestnictwo w Programie Answear Club następuje na zasadach określonych w Regulaminie sklepu, z którym można zapoznać się tutaj: https://answear.com/a/regulamin

2.3. Klient przystępuje do Programu składając oświadczenie podczas rejestracji na stronie Sklepu Internetowego, że posiada przynajmniej 50 akcji Answear.com, wybiera z listy odpowiednie Biuro Maklerskie, za pośrednictwem którego nabył akcje Answear.com S.A. oraz podaje dane wymagane w formularzu rejestracyjnym.

2.4.  Answear.com może przeprowadzić weryfikację Klienta pod kątem uprawnień Klienta do uzyskania statusu Inwestora.

2.5. W celu weryfikacji uprawnienia Klienta do przystąpienia do Programu, Answear.com uprawniona jest do weryfikacji faktu posiadania przez Klienta co najmniej 50 akcji, w tym w szczególności poprzez żądanie dostarczenia: (i) Upoważnienia i weryfikacji stanu posiadania akcji w Biurze Maklerskim lub (ii) świadectwa depozytowego potwierdzającego posiadanie akcji lub (iii) wyciągu z rachunku maklerskiego, na którym zdeponowano akcje Answear.com należące do Klienta lub (iv) innego wiarygodnego dowodu posiadania akcji Answear.com. Odmowa dostarczenia przez Klienta żądanych dokumentów lub dowodów, lub stwierdzenie, że Klient nie posiada wymagalnej liczby Akcji uprawnia Answear.com do odmowy nadania statusu Inwestora.

2.6. W terminie do 48 godzin od przystąpienia Klienta do Programu lub dostarczenia dokumentów/dowodów/informacji wskazanych w punkcie 2.5. oraz z zastrzeżeniem postanowień punktów 2.4. – 2.5. powyżej,  Klient uzyskuje status Inwestora w rozumieniu Regulaminu i jest uprawniony do korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie.

2.7. Answear.com uprawniona jest do stałej i okresowej weryfikacji danych podanych przez Inwestora w formularzu przystąpienia do Programu i złożonym oświadczeniu, poprzez weryfikację posiadania przez Inwestora akcji Answear.com. Weryfikacja następuje w szczególności na zasadach określonych w punkcie 2.5. W przypadku stwierdzenia, że Inwestor nie posiada co najmniej 50 akcji, Answear.com jest uprawniona do odebrania statusu Inwestora i usunięcia z Programu.

2.8. Inwestor zobowiązany jest powiadomić Answear.com o każdej zmianie Jego danych podanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności jeżeli liczba posiadanych przez niego akcji Answear.com spadnie poniżej 50. 

2.9. Inwestor nie jest uprawniony do przystąpienia do Programu Answear Club Investor w celu czerpania korzyści zarobkowych w związku z uzyskaniem statusu Inwestora. 

 

3.  KORZYŚCI INWESTORA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 

3.1. Każdy Inwestor uprawniony jest do uzyskania korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Answear Club:

a)   przy każdym zakupie w Sklepie Internetowym Inwestor uzyskuje Punkty AC o równowartości 10% wartości każdych zakupów. Punkty AC mogą być wykorzystane przez uczestnika przy kolejnych zakupach w formie rabatu, od wartości ceny Towarów w koszyku zakupowym z zastrzeżeniem, że rabat nie może być wyższy niż 50% ceny pierwszej Towarów,

b)   dodatkowe rabaty, np. prezent urodzinowy w formie dodatkowych Punktów AC o wartości 50,00 PLN do wykorzystania w terminie 30 dni od dnia otrzymania. 

3.2. Zasady uzyskiwania korzyści z uczestnictwa w Programie Answear Club wskazane w pkt 3.1 powyżej określa regulamin sklepu, z którym można zapoznać się tutaj https://answear.com/a/regulamin

3.3. Oprócz korzyści związanych z uczestnictwem w Programie Answear Club, każdy Inwestor uprawniony będzie do uzyskania następujących korzyści w ramach Programu Answear Club Investor:

a) stałego rabatu na nieprzecenione towary oferowane w Sklepie Internetowym w wysokości 20% od ceny pierwszej, z zastrzeżeniem pkt 3.4 poniżej,

b) dostępu do ekskluzywnej oferty i akcji rabatowych dedykowanych dla członków Answear Club Investor, w tym przed Klientami nie posiadającymi statusu Inwestora,

c) dostępu do usługi „Personal Shopper”, polegającej na indywidualnych poradach stylisty drogą elektroniczną („Usługa Personal Shopper”),

3.4. Answear.com jest uprawniona do wyłączenia określonych marek towarów oferowanych w Sklepie Internetowym z uprawnienia Inwestora do uzyskania rabatu, o którym mowa w pkt 3.3 ppkt a) powyżej. Lista marek towarów nie objętych ww. rabatem będzie dostępna w koncie Inwestora w Sklepie Internetowym. Answear.com uprawniona jest do aktualizacji listy marek w każdym czasie poprzez dodanie określonych marek lub ich usunięcie z listy, a zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z rabatu wskazanego w pkt 3.3 ppkt a) wyłącza skorzystanie z rabatu wynikającego z naliczonych Punktów AC. Inwestor może wybrać, czy przy zakupie chce skorzystać z ww. rabatu, czy obniżyć cenę zakupów z wykorzystaniem Punktów AC.

3.5. Rabat, o którym mowa w pkt 3.3 ppkt a), jak również promocje dedykowane dla Inwestorów wskazane w pkt 3.3. ppkt b) powyżej nie łączą się z innymi rabatami i promocjami stosowanymi przez Answear.com w danym czasie.

3.6. W ramach Programu Inwestorzy uprawnieni będą do uzyskania dostępu do ekskluzywnej oferty przygotowanej przez Answear.com i dedykowanej wyłącznie dla uczestników Programu. Zasady i zakres takiej oferty będzie każdorazowo określony przez Answear.com. Oferta może w szczególności polegać na czasowym zwiększeniu wysokości rabatu, o którym mowa w pkt 3.3 ppkt a) powyżej, czasowym włączeniu określonych marek do Programu lub innych korzyściach określonych przez Answear.com.

3.7. Usługa Personal Shopper będzie świadczona przez wskazanych stylistów.

3.8. Indywidualne porady w ramach „Usługi Personal Shopper” będą dostępne dla Inwestorów, którzy wyrażą wolę skorzystania z tej usługi oraz przekażą dane niezbędne do jej świadczenia.

3.9. Porady będą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, takich jak: (i) rozmowa telefoniczna (ii) korespondencja e-mail lub (iii) rozmowa video-online. Answear.com zastrzega możliwości ograniczenia jednoczesnej dostępności ww. środków, przy czym zawsze będzie dostępny przynajmniej jeden z ww. środków.

3.10. Inwestor we własnym zakresie ocenia przydatność uzyskanych porad w ramach Usługi Personal Shopper i według własnego uznania podejmuje decyzję co do zastosowania się do przekazanych porad. Answear.com nie ponosi odpowiedzialności za treść porad oraz ich efekt, o ile Inwestor zdecyduje o zastosowaniu się do udzielonych porad.

 

4.  DANE OSOBOWE

4.1. Dane osobowe Inwestora są przetwarzane przy realizacji Programu zgodnie z RODO i odpowiednimi przepisami prawa krajowego.

4.2. Administratorem danych osobowych Inwestora jest Answear.com. Administrator udostępnia Inwestorom informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Inwestora w związku z uczestnictwem w Programie przed przesłaniem Answear.com formularza zgłoszenia przystąpienia do Programu. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Inwestora jako Klienta Sklepu Internetowego znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego Answear.com, z którą można zapoznać się każdorazowo przy składaniu zamówienia.

4.3. Inwestor jest zobowiązany powiadomić Answear.com, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu przystąpienia do Programu. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Answear.com nie ponosi  odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Inwestorów, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

 

5.  ZAMKNIĘCIE PROGRAMU. UTRATA STATUSU INWESTORA 

5.1. Answear.com może podjąć decyzję o zakończeniu Programu w każdym momencie jego trwania, za uprzednim powiadomieniem Inwestorów o planowanym zamknięciu Programu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Zamówienia złożone w okresie trwania Programu będą realizowane z uwzględnieniem uprawnień Inwestorów określonych niniejszym Regulaminem.

5.2. W przypadku zakończenia Programu Answear.com jest zobowiązana do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie Sklepu Internetowego Dedykowanej do obsługi Programu oraz powiadomienia Inwestorów w drodze korespondencji e-mail, wiadomości sms lub innej, wybranej przez Answear.com.

5.3. Zakończenie Programu nie uprawnia Inwestora do podnoszenia wobec Answear.com żadnych roszczeń.

5.4. Inwestor traci uprawnienie do udziału w Programie w następujących przypadkach:

a)   naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności obowiązku posiadania co najmniej 50 akcji Answear.com w każdym momencie uczestnictwa w Programie,

b)   naruszenia regulaminu Sklepu Internetowego,

c)   rezygnacji Inwestora z uczestnictwa w Programie,

d)   cofnięcia Upoważnienia, o ile zostało udzielone.

5.5. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje na żądanie Inwestora, zgłoszone podczas kontaktu Biurem Obsługi Klienta pod: investor.club@answear.com, nr tel.: 48 12 351 02 00 – opłata za połączenie telefoniczne według stawek operatora

5.6. Answear.com uprawniona jest do zmiany Regulaminu w szczególności z następujących ważnych przyczyn:

a)   uwzględnienia uzasadnionych interesów Inwestorów, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu,

b)   zapobiegania nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Programu,

c)   zmian przepisów prawa, uwzględnienia wydanych orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych,

d)   zamiaru wprowadzenia korzystniejszych warunków Programu dla Inwestorów.

5.7. Zmiana Regulaminu nastąpi po uprzednim poinformowaniu Inwestorów o zmianie, w drodze korespondencji e-mail, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu. 

 

6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PROCEDURA REKLAMACYJNA

6.1. Inwestor jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem na adres Answear.com lub e-mailem na: investor.club@answear.com z dopiskiem: reklamacje Answear Club Investor.  

6.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

6.3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

6.4.  Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Inwestorom w koncie Inwestora w Sklepie Internetowym.