REGULAMIN PROJEKTU AMBASADOR ANSWEAR.COM

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
DEFINICJE POJĘĆ

 1. ANSWEAR.com – sklep internetowy prowadzony w domenie www.answear.com, którego właścicielem jest WEARCO" SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Krakowie, przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816066, posiadająca NIP: 6793080390 o kapitale zakładowym 892.202,75 zł. 
 2. Baza Influencerów ANSWEAR.com - zbiór osób wyrażających zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystanie danych osobowych przez ANSWEAR.com, a także branie udziału
  w kampaniach organizowanych przez ANSWEAR.com.
 3. Treści – materiały i wypowiedzi, które Influencer dobrowolnie umieszcza na Stronie,
  w szczególności informacje osobowe, wpisy, ankiety, komentarze, zdjęcia, linki itd.
 4. Influencer – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Stronie i która dysponuje mediami własnymi lub kanałami w mediach społecznościowych, w których publikuje treści autorskie.
 5. Kampania – wszelkie działania organizowane przez ANSWEAR.com, w szczególności świadczenie usługi marketingu rekomendacji na rzecz marek z portfolio ANSWEAR.com.
 6. Konto Influencera - część Strony udostępniona Influencerowi, w której dana osoba może zamieszczać Treści, które ANSWEAR.com może następnie wykorzystywać na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Strona - strona internetowa prowadzona przez ANSWEAR.com pod adresem ambasadorzy.answear.com

§ 2
WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY
(ambasadorzy.answear.com)

 1. Influencerem może być każda osoba:
  a) pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  lub
  b) niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b)  niniejszego paragrafu mogą zostać Influencerami i brać udział w Kampaniach, pod warunkiem, że opiekunowie prawni tych osób wyrazili zgodę na uzyskanie przez nie statusu Influencera na warunkach określonych niniejszym Regulaminem
  i podejmowanie w związku z tym wszelkich czynności określonych niniejszym Regulaminem. Na żądanie ANSWEAR.com osoba, o której mowa w ust. 1 lit. b) zobowiązana jest do przesłania na adres e-mail: kontakt@ambasadorzy.answear.com skanu pisemnej zgody opiekunów prawnych lub do przesłania oryginału takiej pisemnej zgody opiekunów prawnych na adres siedziby ANSWEAR.com. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, ANSWEAR.com jest upoważniony do usunięcia takiej osoby z Bazy Influencerów
 3. Influencerem nie może być osoba, która jest obecnym lub byłym pracownikiem lub współpracownikiem ANSWEAR.com.
 4. Utworzenie Konta Influencera i uczestniczenie w kampaniach przez Influencera jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Influencera jest równoznaczna z oświadczeniem, że:
  a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki,
  b) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i kolejnych formularzach są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich,
  c) jest świadomy odpowiedzialności, jaką może ponieść w przypadku umieszczenia Treści, które nie są jego autorstwa oraz wizerunku osób trzecich do którego nie ma prawa,
 6. Influencer w każdej chwili może zażądać usunięcia go z Bazy Influencerów ANSWEAR.com poprzez usunięcie jego Konta. Żądanie takie powinien przesłać droga elektroniczną na adres kontakt@ambasadorzy.answear.com.
 7. Zawartość Strony może być zmieniana w celu aktualizacji, w szczególności w celu aktualizacji zawartych na Stronie danych lub w celach służących usprawnieniu, przywróceniu funkcjonowania lub ulepszeniu wyglądu Strony. Wprowadzanie aktualizacji zawartości Strony lub przywracanie prawidłowego funkcjonowania Strony może powodować czasowe przerwy w dostępie do zawartości Strony lub do Konta Influencera. ANSWEAR.com będzie informować Influencerów o przewidywanych przerwach w funkcjonowaniu Strony i dostępie do Kont Influencerów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie. ANSWEAR.com dołoży starań w celu jak najszybszego przywrócenia dostępu do Strony i Kont Influencerów.

II
DANE OSOBOWE

§ 1
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby założyć Kontro Influencera oraz wziąć udział w Kampaniach organizowanych przez ANSWEAR.com.
 2. Administratorem danych osobowych jest WearCo SA, właściciel ANSWEAR.com.
  a) w celu nawiązania współpracy, dystrybucji produktów, raportowania efektywności prowadzonych Kampanii,
  b) w celach marketingowych ANSWEAR.com,
  c) w celu przesyłania przez ANSWEAR.com na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Influencerów informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez ANSWEAR.com.
 3. Warunkiem przystąpienia do programu przez Influencera jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w trakcie dokonywania przez niego Rejestracji na Stronie poprzez zaznaczenie checkboxa.  

§ 2
ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Influencer ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Influencerów ANSWEAR.com. Żądanie poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia danych należy wysłać na adres mailowy: kontakt@ambasadorzy.answear.com lub w formie pisemnej na adres ANSWEAR.COM.
 2. Influencer ma obowiązek aktualizować wszelkie dane podane w formularzu rejestracyjnym po każdej ich zmianie.
 3. W przypadku posiadania przez ANSWEAR.com uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Influencera danych, w szczególności danych osobowych, ANSWEAR.com może:
  a) wezwać Influencera do usunięcia lub poprawienia nieprawdziwych danych osobowych wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania,
  b) w przypadku nieusunięcia lub niepoprawienia przez Influencera nieprawdziwych danych, zablokować dostęp do Konta lub usunąć Konto Influencera.
 4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi  przepisami,  w  tym  w  szczególności  zabezpieczy  je  przed  udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

III
ZASADY PUBLIKACJI TREŚCI

§ 1

 1. Założenie konta na Stronie jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Tym samym, każda osoba, która przystąpiła do programu jest świadoma zasad współpracy jakie opisane są w niniejszym Regulaminie.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Influencer zobowiązuje się do przestrzegania zasad publikacji Treści.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować usunięciem Konta Influencera z Bazy Influencerów.

§ 2

 1. Influencer publikując stworzone przez siebie lub otrzymane materiały będące odpowiedzią na daną Kampanię, dzieli się ze swoimi followersami (osobami obserwującymi jego blog, profil na instagramie, profil na FB, kanał na snapchacie i inne) szczerymi opiniami na temat recenzowanego produktu.
 2. Influencer ma obowiązek każdorazowo zapoznać się z otrzymanym od ANSWEAR.com produktem i informacjami o nim.
 3. Influencer aktywnie odpowiada na zaproszenia do Kampanii, które go interesują oraz dotrzymuje wskazanych terminów.
 4. Influencer rekomenduje tylko te produkty, do których jest przekonany oraz tylko te, które zasługują w jego ocenie na pozytywną opinię. Influencer ma prawo odmówić uczestniczenia w Kampanii, jeśli produkt nie spełnia jego oczekiwań. Obowiązkiem Influencera jest odesłanie na własny koszt produktu, jaki miał być recenzowany, a nie sprostał jego oczekiwaniom. Produkt należy odesłać przesyłką rejestrowaną na adres: Wearco SA, Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków z dopiskiem: Ambasadorzy.
 5. Influencer zobowiązuje się do powstrzymania od negatywnych, niezgodnych z rzeczywistością opinii o produkcie, który zdecydował się rekomendować. Influencer zobowiązuje się nie wygłaszać naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich wypowiedzi niezwiązanych z Kampanią oraz zobowiązuje się nie używać słów wulgarnych, obraźliwych, jak również powstrzymać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.
 6. Influencer stosuje się do wytycznych Kampanii, które w precyzyjny sposób określają zasady opracowania treści w danej Kampanii.
 7. Influencer wykazuje się kreatywnością w tworzonym przez siebie kontencie mającym na celu przybliżyć rekomendowany produkt swoim fanom.

IV
KORZYSTANIE ZE STRONY
§ 1
KONTO INFLUENCERA

 1. Influencer może posiadać tylko jedno Konto Influencera na Stronie.
 2. Niedozwolone są działania mogące utrudniać działanie Strony lub Bazy Influencerów. W przypadku wykrycia takich działań, ANSWEAR.com może usunąć Konto Influencera.
 3. Dostęp do Konta Influencera może zostać zablokowany na skutek otrzymania od instytucji państwowej lub organu państwowego zawiadomienia lub uzyskaniu wiarygodnej informacji
  o podaniu nieprawdziwych danych osobowych, bezprawnym charakterze zamieszczonych Treści lub związanej z nimi działalności.

§ 2
ZOBOWIĄZANIA INFLUENCERA

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Influencer zobowiązuje się do:
  a) przestrzegania praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych ANSWEAR.com oraz innych podmiotów,
  b) powstrzymywania się od czynności, które naruszałyby prywatność oraz dobra osobiste innych Influencerów,
  c) niewykorzystywania botów, robaków, wirusów lub innych kodów komputerowych, plików, programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Strony,
  d) zamieszczania w związku z udziałem w Kampanii tylko takich utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia z dnia 4 lutego 1994 r.), które nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają autorskich praw majątkowych do utworów. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko ANSWEAR.com z roszczeniami powstałymi w związku z naruszeniem przysługujących mu praw, w szczególności praw autorskich do utworu, Influencer na zasadzie art. 392 k.c. zobowiązuje się do tego, że osoba ta nie będzie żądać zaspokojenia swych roszczeń od ANSWEAR.com. W przypadku zaspokojenia powyższych roszczeń przez ANSWEAR.com, Influencer zobowiązuje się do zwrotu wszelkich uiszczonych kosztów przez ANSWEAR. com oraz naprawienia szkody poniesionej przez ANSWEAR.com z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia wezwania przez ANSWEAR.com.
 2. Naruszenie zobowiązań wymienionych w punkcie IV § 2 niniejszego Regulaminu może skutkować usunięciem w każdym czasie Konta Influencera.

V UDZIAŁ W KAMPANIACH

§ 1

 Zasady uczestnictwa w Kampaniach:

 1. Przystąpić do Kampanii może każdy zarejestrowany Influencer zamieszkały na terenie Polski.
 2. Udział Influencera w Kampaniach jest bezpłatny.
 3. W celu zgłoszenia chęci przystąpienia do Kampanii należy dokonać rejestracji na Stronie oraz wypełniać i wysyłać za pośrednictwem Strony ankiety rekrutacyjne umożliwiające dopasowanie Influencera do danej Kampanii.
 4. O udostępnieniu ankiety rekrutacyjnej oraz o rozpoczęciu Kampanii, ANSWEAR.com będzie informował tylko wybranych Influencerów drogą elektroniczną, korzystając z systemu wewnętrznych powiadomień na Stronie.
 5. Ankiety rekrutacyjne powinny być wypełniane z należytą starannością.
 6. ANSWEAR.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem nieprawdziwych, niepełnych lub niekompletnych danych, skutkujących niemożliwością kontaktu z Influencerem lub niezakwalifikowaniem go do udziału w Kampanii.
 7. Influencer, który został zakwalifikowany do Kampanii prowadzonej przez ANSWEAR.com  zostanie powiadomiony o tym drogą elektroniczną wraz z informacją o kolejnych czynnościach, jakie powinien wykonać, w szczególności związanych z zawarciem umowy o współpracy.

§ 2
UDZIAŁ INFLUENCERA W KAMPANII

 1. Udział Influencera w Kampanii wiąże się w szczególności z:
  a) wypełnieniem ankiety rekrutacyjnej przez Influencera
  b) odbiorem produktu wysłanego na podany przez Influencera adres i przetestowaniem produktu,
  c) wypełnieniem ankiety podsumowującej Kampanię, jeśli zostanie ona udostępniona Influencerowi,
  d) wykonaniem wszelkich innych czynności przez Influencera wskazanych przez ANSWEAR.com, wynikających z konieczności zrealizowania Kampanii.
 2. Influencer przystępując do udziału w Kampanii zobowiązuje się do przeniesienia na ANSWEAR.com autorskich praw majątkowych do każdego utworu stworzonego przez Influencerów w związku z udziałem w Kampanii (dalej „Utwór”) na następujących polach eksploatacji:
  1. zwielokrotnienie technikami audiowizualnymi (w tym i wizualnymi), multimedialnymi, poligraficznymi, fotograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi bez ograniczeń w zakresie ilości egzemplarzy,
  2. utrwalenie na nośnikach audiowizualnych (w tym wizualnych), multimedialnych, poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, informatycznych, cyfrowych, plastycznych
  3. dokonywania samodzielnie i według swojego uznania dowolnych zmian w formie, treści lub funkcjonalności, tj. dopisywanie, usuwanie, poprawa treści Utworów,
  4. użyczania i najmu Utworów,
  5. publiczne odtwarzanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowania, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie,
  6. dokonywania obróbki Utworów metodą cyfrową i analogową,
  7. sporządzania opracowań Utworów;
  8. prezentacja i wprowadzanie Utworów do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych (Internet) oraz ich udostępniania w celach reklamowych użytkownikom takich sieci,
  9. rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie, całości lub fragmentów Utworu w działalności opartej na wydawaniu i dystrybucji, materiałów promocyjnych i reklamowych organizowaniu akcji promocyjnych i reklamowych,
  10. umieszczenie Utworu na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji w tym w szczególności: bilbordy, prasa, telewizja, ulotki, gazety, POSy,
  11. wykorzystywanie Utworu w całości lub w części i w ustalonej przez ANSWEAR.com formie do celów marketingowych i informacyjnych dotyczących działalności gospodarczej ANSWEAR.com.
 3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 powyżej następuje bez ograniczenia terytorialnego i czasowego, a ANSWEAR.COM jest uprawniony to przeniesienia tych praw na podmioty trzecie.
 4.  Influencer wyraża zgodę i upoważnia ANSWEAR.com oraz marki, z którymi współpracuje ANSWEAR.com do:
  1. dokonywania wszelkich opracowań Utworu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Utworu lub jego pojedynczych fragmentów,
  2. wykorzystywania Utworu lub jego dowolnych części w innych utworach, materiałach lub w sąsiedztwie z innymi dziełami, elementami lub materiałami, znakami towarowymi i nazwami,
  3. rozporządzania i korzystania z opracowań Utworu,
  4. wykonywania w imieniu Influencera autorskich praw osobistych do Utworów (tym do udzielenia osobie trzeciej takiego upoważnienia przez ANSWEAR.com) w tym prawa do (i) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworów, (ii) wykonywania nadzoru autorskiego, (iii) nienaruszalności treści i formy Utworu oraz ich rzetelnego wykorzystania, oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Utworów bez uprzedniego porozumienia z ANSWEAR.com.  
 5. Z każdym Influencerem, który zgłosi chęć udziału w danej Kampanii zostanie podpisania stosowana umowa, regulująca indywidualnie zasady współpracy.

VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. ANSWEAR.com nie ponosi odpowiedzialności za Treści lub jakiekolwiek inne dane przekazywane przez Influencerów.
 2. Influencer ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane jego działaniami na Stronie, w tym za zamieszczenie nieprawdziwych Treści, ujawnienie tajemnicy służbowej, podanie nieprawdziwych/nieaktualnych danych osobowych oraz innych informacji poufnych lub niezgodnych z prawem.
 3. Zarejestrowanie się do Bazy jest jednoznaczne z potwierdzeniem posiadania pełnych praw do mediów, które Influencer zgłasza w Formularzu jako swoje i na których będzie publikował treści związane z Kampaniami.

VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim obecnym i potencjalnym Influencerom na Stronie przy ankiecie rejestracyjnej.
 2. ANSWEAR.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 4. ANSWEAR.com zastrzega sobie możliwość usunięcia z Bazy Influencera bez podawania przyczyny.
 5. ANSWEAR.com zastrzega sobie zaniechanie prowadzenia programu „Ambasadorzy ANSWEAR.com” w dowolnym momencie.