Regulamin promocji "2GETHER = BETTER"

Regulamin promocji „2GETHER = BETTER”

 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „2GETHER = BETTER” prowadzonej w sklepie internetowym Answear.com przez spółkę Answear.com Spółka Akcyjna.

1.2. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Organizator - spółką Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816066, posiadająca NIP: 6793080390 o kapitale zakładowym 949.057,75 zł,
b) Regulamin – niniejszy regulamin promocji „2GETHER = BETTER”
c) Promocja – promocja „2GETHER = BETTER” organizowana na zasadach określonych w Regulaminie,
d) Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Answear.com w domenie www.answear.com,
e) Klient – klient Sklepu Internetowego Answear.com,
f) Polecający – Klient Sklepu Internetowego, który poleca zakupy w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
g) Znajomy – osoba, której Polecający poleca zakupy w Sklepie Internetowym,
h) Kod rabatowy – uprawnienie do otrzymania obniżki na nieprzecenione towary oferowane w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.  ZASADY UDZIAŁU PROMOCJI „2GETHER = BETTER”

2.1.Uczestnikiem Promocji „2GETHER = BETTER” może być każdy zarejestrowany Klient Sklepu Internetowego, który zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

2.2. Polecający zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w Promocji „2GETHER = BETTER”.

2.3. W ramach Promocji Organizator zapewnia na koncie Klienta w Sklepie Internetowym dostępność linka do podstrony Sklepu Internetowego, który po skopiowaniu może zostać przesłany przez Klienta Znajomemu.

2.4. Jeżeli Znajomy Polecającego zarejestruje swoje konto w Sklepie Internetowym za pośrednictwem otrzymanego linka, otrzyma od Organizatora jednorazowy Kod rabatowy uprawniający do obniżki cen towarów zakupionych w Sklepie Internetowym w wysokości 25% wartości zamówienia na towary nieprzecenione.

2.5. Jeżeli Znajomy Polecającego po rejestracji konta zgodnie z pkt 2.4 powyżej dokona zakupu towarów  przy użyciu otrzymanego po rejestracji kodu rabatowego w Sklepie Internetowym i zamówienie uzyska status „Wysłane do klienta”, Polecający otrzyma od Organizatora jednorazowy Kod rabatowy uprawniający do obniżki cen towarów zakupionych w Sklepie Internetowym w wysokości 25% wartości zamówienia na towary nieprzecenione.

2.6. Polecający może wielokrotnie przesyłać swoim Znajomym udostępniony przez Organizatora link. 2.7. Rabat objęty Kodem rabatowym nie łączy się z innymi rabatami i promocjami w Sklepie Internetowym.

2.8. Zarówno Polecający jak i Znajomy Polecającego mogą skorzystać z Kodu rabatowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania Kodu rabatowego.

3.  ZAKOŃCZENIE PROMOCJI

3.1. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Promocji w każdym momencie jej trwania.  Klienci, którzy otrzymali Kod rabatowy przed zakończeniem Promocji, mogą je zrealizować w Sklepie Internetowym w okresie ich ważności.

3.2. O zakończeniu Promocji Organizator jest zobowiązany poinformować Klientów na stronie Sklepu Internetowego lub w drodze korespondencji e-mail, wiadomości sms lub innej, wybranej przez Answear.com.

3.3. Zakończenie Promocji nie uprawnia Klientów do podnoszenia wobec Organizatora żadnych roszczeń.

3.4. Klient traci uprawnienie do udziału w Promocji w przypadku naruszeń regulaminu Sklepu Internetowego lub jakichkolwiek nadużyć związanych z udziałem w Promocji.

3.6. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:

a) zapobiegania nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Promocji,
b) zmian przepisów prawa, uwzględnienia wydanych orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych,
c) zamiaru wprowadzenia korzystniejszych warunków Promocji.

3.7. Zmiana Regulaminu nastąpi po uprzednim poinformowaniu na stronie Sklepu Internetowego lub w drodze korespondencji e-mail, co najmniej na 7 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu. 

4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PROCEDURA REKLAMACYJNA

4.1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z udziałem w Promocji, jeżeli Organizator w sposób nieprawidłowy wykonuje swoje obowiązki wynikające z Regulaminu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem  lub przesłana mailem na: sklep@answear.com z dopiskiem: reklamacje Promocja Poleć Znajomemu. 

4.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

4.3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4.4.  Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie Sklepu Internetowego