REGULAMIN PROMOCJI „BABYLISS -50% NA ZAKUP DOWOLNEGO PRODUKTU MARKI BABYLISS PRZY ZAKUPIE 1 WYBRANEGO PRODUKTU Z LINII HYDRO FUSION”

Regulamin Promocji

BaByliss - 50% zniżki na zakup dowolnego produktu marki BaByliss przy zakupie 1 wybranego produktu z linii Hydro Fusion

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji BaByliss - 50% zniżki na zakup dowolnego produktu marki BaByliss przy zakupie 1 wybranego produktu z linii Hydro Fusion (Promocja) jest „Euro – net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP: 5270005984, REGON: 010137837, BDO 000011437, kapitał zakładowy 560.190,00 zł (Organizator).
 2. O ile z niniejszego regulaminu (Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu (https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml).
 3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: https://www.euro.com.pl, w tym za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta – COK (Sklep Internetowy) oraz w Sklepach fizycznych Organizatora pod marką RTV EURO AGD wskazanych na stronie: https://www.euro.com.pl/sklepy.bhtml (Sklepy fizyczne).
 4. Promocją objęte są wybrane suszarki BaByliss dostępne w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu, z wyłączeniem Towarów outletowych (Produkty Podstawowe).
 5. Produktami promocyjnymi są wszystkie produkty marki BaByliss, z wyjątkiem Produktów Podstawowych, dostępne w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu, z wyłączeniem Towarów outletowych (Produkty Promocyjne).
 6. Promocja obowiązuje: i) w Sklepie Internetowym od 28.06.2021 r. od godz. 10:00 do 29.06.2021 r. do godz. 23:45 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia / Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego), a w przypadku składania Zamówień i/lub Rezerwacji za pośrednictwem COK od 28.06.2021 r. od godz. 10:00 do 29.06.2021 r. do godz. 23:45 w godz. jego funkcjonowania (wskazanych na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/kontakt.bhtml), a ii) w Sklepach fizycznych od 28.06.2021 r. od godz. 10:00 do 29.06.2021 r. do godz. 23:45 w godzinach funkcjonowania danego Sklepu fizycznego.
 7. Informacja o dostępności Produktu Podstawowego lub Produktu Promocyjnego w danym Sklepie fizycznym udostępniana jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz możliwa do uzyskania za pośrednictwem COK, w godzinach jego funkcjonowania.

 

II. Promocja w Sklepie Internetowym

 

 1. Uczestnikiem Promocji jest Konsument, który w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem COK, w okresie obowiązywania Promocji i zgodnie z Regulaminem Serwisu złoży:
 1. Zamówienie na co najmniej jeden, wybrany Produkt Podstawowy oraz na co najmniej jeden Produkty Promocyjny, a następnie zapłaci ich cenę, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Serwisu, albo
 2. Rezerwację co najmniej jednego, wybranego Produktu Podstawowego oraz co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, a następnie w okresie obowiązywania Rezerwacji i w okresie obowiązywania Promocji zapłaci ich cenę w Sklepie fizycznym wskazanym w Rezerwacji.
 1. Promocja polega na tym, że uczestnik Promocji w trakcie składania Zamówienia/Rezerwacji, zgodnie z pkt. II.1 Regulaminu, ma możliwość skorzystania w Sklepie Internetowym, z udostępnionego przez Organizatora kodu rabatowego BABYLISS6 (Kod), przy pomocy którego uzyskuje obniżkę (Rabat) ceny Produktu Promocyjnego o wartość wskazaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu (Wartość Rabatu na Produkt Promocyjny). Kod należy wpisać w dedykowanym polu „Pole na kupon promocyjny”, podczas składania Zamówienia/Rezerwacji.
 2. Kod nie może być użyty dla zestawów Towarów oznaczonych podczas składania Zamówienia/Rezerwacji jako „zestawy”.
 3. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia/Rezerwacji zgodnie z  pkt. II.1 Regulaminu może nabyć nie więcej niż jedną sztukę Produktu Promocyjnego obniżonej o Wartość Rabatu na Produkt Promocyjny, niezależnie od ilości nabytych Produktów Podstawowych i Produktów Promocyjnych. Podczas składania kolejnego Zamówienia/Rezerwacji zgodnie z pkt. II.1 Regulaminu, uczestnik Promocji może ponownie skorzystać z Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.

 

III. Promocja w Sklepie fizycznym

 

 1. Uczestnikiem Promocji jest Konsument, który w Sklepie fizycznym, w okresie obowiązywania Promocji kupi co najmniej jeden, wybrany Produkt Podstawowy oraz co najmniej jeden Produkty Promocyjny oraz zapłaci ich cenę.
 2. Promocja polega na tym, że uczestnik Promocji, w trakcie dokonywania zakupu zgodnie z pkt. III.1 Regulaminu, uzyskuje obniżkę (Rabat) ceny Produktu Promocyjnego o wartość wskazaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu (Wartość Rabatu na Produkt Promocyjny), po podaniu sprzedawcy kodu rabatowego BABYLISS6 (Kod) najpóźniej w momencie wystawiania dokumentu sprzedaży.
 3. Uczestnik Promocji podczas jednego zakupu zgodnie z pkt. III.1 Regulaminu może nabyć nie więcej niż jedną sztukę Produktu Promocyjnego w cenie obniżonej o Wartość Rabatu na Produkt Promocyjny, niezależnie od ilości nabytych Produktów Podstawowych i Produktów Promocyjnych. Podczas dokonywania kolejnego zakupu zgodnie z pkt. III.1 Regulaminu, uczestnik Promocji może ponownie skorzystać z Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Z Promocji wykluczone są Towary na ekspozycji sklepów, które zostały przecenione z tytułu „braku elementów wyposażenia lub „uszkodzeń mechanicznych”.

 

IV. Postanowienia wspólne Promocji i końcowe

 

 1. W Promocji może wziąć udział wyłącznie Klient będący konsumentem, tj. osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Organizatorem niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument).
 2. Rabat nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem przypadków opisanych w Regulaminie.
 3. Kod nie podlega obrotowi handlowemu. Kod nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne towary lub usługi.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami towarowymi w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych.
 5. Promocja  może  się  łączyć  z  promocjami  Produktów  Finansowych,  Produktów Ubezpieczeniowych, Transportu oraz usług związanych z dostawą towarów w tym Usług Dodatkowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepach fizycznych.
 6. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych.
 7. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie Internetowym i Sklepach fizycznych w ramach innych promocji.
 8. W przypadku zwrotu Produktu Podstawowego wraz z Produktem Promocyjnym lub Produktu Promocyjnego, cena jaka będzie zwracana uczestnikowi Promocji za zwracany Produkt Promocyjny wynosić będzie wartość zapłaconą przez uczestnika Promocji, tj. cena obniżona o Wartość Rabatu na Produkt Promocyjny.
 9. W związku z tym, że Promocją objęta jest łączna sprzedaż Produktu Podstawowego i Produktu Promocyjnego, w przypadku skorzystania przez uczestnika Promocji z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Podstawowego zawartej na odległość, uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu Produktu Promocyjnego nabytego w cenie obniżonej o Wartość Rabatu na Produkt Promocyjny łącznie z Produktem Podstawowym.
 10. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator: EURO-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15, e-mail: daneosobowe@euro.com.pl,  telefon: 855 855 855.
 11. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celu:

 

  1. przeprowadzenia Promocji zgodnie z Regulaminem – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora polega na konieczności realizacji postanowień Regulaminu Promocji;
  2. rozpatrzenia i obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora polega na konieczności należytego rozpatrzenia dochodzonych roszczeń;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora polega na konieczności obrony interesów gospodarczych.

 

 1. Dane osobowe uczestników Promocji podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Promocji, w szczególności w celach wskazanych w pkt. IV.11 Regulaminu. Dane osobowe uczestników Promocji pozyskiwane są wyłącznie do celów realizacji Promocji i nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że przekazanie danych w zakresie niezbędnym będzie konieczne do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Promocji lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, o ile mają zastosowanie.
 2. Dane osobowe uczestników Promocji są usuwane po zakończeniu Promocji lub po wyrażeniu skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. Okres przechowywania może być każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do  dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami, nie dużej jednak niż przez okres 6 (sześć) lat.
 3. Uczestnikom Promocji przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) przeniesienia danych osobowych, v) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: „Euro-net” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, mail: daneosobowe@euro.com.pl, telefon: 855 855 855.
 5. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji na adres: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa z dopiskiem „BaByliss - 50% zniżki na zakup dowolnego produktu marki BaByliss przy zakupie 1 wybranego produktu z linii Hydro Fusion.
 6. Możliwość skorzystania z procedury reklamacyjnej opisanej w Regulaminie pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień uczestnika Promocji do kierowania roszczeń na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa i dochodzenia ich przed sądami powszechnymi.
 7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie https://answear.com/ oraz u pracowników Organizatora w Sklepach fizycznych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi w szczególności:

 

 1. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocji na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści;
 2. Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia;
 3. Przypadki naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub uczestników Promocji;
 4. Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;
 5. Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.

 

 1. Zmiany Regulaminu nie będą wpływały na prawa nabyte uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z wyprzedzeniem. Uczestnicy Promocji nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
 2. Ogłoszenie o zmianie treści Regulaminu wraz ze zmienioną treścią Regulaminu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.euro.com.pl/si_upload/upload_regulaminy/06_2021/Regulamin_BaByliss_-_rabat_na_zakup_dowolnego_produktu_marki_BaByliss_przy_zakupie_1_wybranego_produktu_z_linii_Hydro_Fusion_w_sklepie_RTV_EURO_AGD.pdf. Zmieniona treść Regulaminu będzie również dostępna w Sklepach fizycznych.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.06.2021 r. od godz. 10:00.

 

Załącznik nr. 1

 

PLU

Produkty Podstawowe

 

Produkty Promocyjne

Cena Produktu Promocyjnego po Rabacie

Kod

1229579

Babyliss BaByliss Hydro Fusion 2100

Odpowiadający im Produkt Promocyjny

cała marka BaByliss

-50%

BABYLISS6

1229578

Babyliss Hydro Fusion Big Hair AS773E