REGULAMIN WYDARZENIA PLENEROWEGO TOMMY HILFIGER X ANSWEAR

MIEJSCE: PLAC PRZED TAURON ARENĄ W KRAKOWIE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa ogólne zasady, zakres i warunki uczestnictwa w strefie TOMMY HILFIGER x ANSWEAR położonej w Krakowie przed Tauron Areną o wielkości 250 m2 („Strefa”). Strefa będzie dostępna w dniach 23 i 24 czerwca 2023 roku w godzinach od 11:00 do 20:00.
2.    Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w dniach 23 i 24 czerwca 2023 roku w godzinach od 10:00 do 20:30 będą̨ przebywać na terenie Strefy („Uczestnik”). Każda Uczestnik  zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3.    Na terenie Strefy w jednym momencie może przebywać maksymalnie 250 Uczestników oraz osoby obsługujące Strefę. 
4.    Organizatorem Strefy jest ANSWEAR.COM S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, NIP: 6793080390, REGON: 122515020, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 892.202,75 zł („Organizator”).
5.    Realizacją Strefy z ramienia Organizatora zajmuje się̨ firma AZM sp. z o.o.  Pl Kościuszki 2  32-020 Wieliczka NIP 683-208-90-54 („PLANNERKI”) oraz Tommy Hilfiger Europe B.V. („TOMMY HILIFIGER”) zwani dalej („Realizatorami”).
6.    Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzone jest wydarzenie, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
§ 2. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE STREFY
1.    Organizator zapewnia Uczestnikom bezpłatny udział we wszystkich atrakcjach i aktywnościach odbywających się w Strefie. Atrakcje mają charakter ogólnodostępny i otwarty z tym zastrzeżeniem, że możliwe jest korzystanie z nich wyłącznie za pozwoleniem osób wyznaczonych przez Organizatora i/lub Realizatorów i po wcześniejszym instruktażu. 
2.    Po wejściu do Strefy Uczestnik otrzyma 1 żeton uprawniający do odebrania 1 darmowego napoju bezalkoholowego z baru znajdującego się na terenie Strefy. 
3.    Osoby małoletnie przebywają w Strefie i uczestniczą w atrakcjach i aktywnościach odbywających się w Strefie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują̨ nad nimi pieczę. Organizator może odmówić małoletniemu udziału w atrakcji bez podania przyczyny. 
4.    Organizator i Realizatorzy udostępniają Uczestnikom sprzęt, taki jak: leżaki, stoliki, krzesła, parasole, symulator surfingu, boisko do gry w tenisa plażowego, busa, ściankę do zdjęć, aparaty instax, oraz elementy dekoracji takie jak skrzynki, ogrodzenie, doniczki, kwiaty, kosze, deski surfingowe, drogowskaz. Uczestnicy zobowiązują̨ się do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie niszczenia go, nie wynoszenia poza teren Strefy, zwrotu na życzenie Realizatorów i/lub Organizatora. 
5.    Organizator i/lub Realizatorzy mogą odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny na teren Strefy.
6.    W przypadku zakłócania ładu i porządku Organizator lub Realizatorzy mogą wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad Regulaminu wezwać do opuszczenia przez niego terenu Strefy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
7.    Organizator i/lub Realizatorzy może dokonać wszelkich możliwych zmian w Strefie i znajdujących się w niej atrakcjach z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora i/lub Realizatorów. 
8.    Organizator i/lub Realizatorzy mogą zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
9.    Organizator i/lub Realizatorzy mogą odmówić wstępu na teren Strefy osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
10.    Organizator może odmówić wstępu na teren Strefy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji.
11.     Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z unijnym prawodawstwem i wartościami europejskimi.
12.    Organizator i/lub Realizatorzy utrwala przebieg wydarzeń w Strefie do celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Organizatora i/lub Realizatorów. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w Strefie i oświadcza, że nie będzie podnosił roszczeń  do Organizatora i/lub Realizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w Internecie, materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących wydarzenia w Strefie.
13.    Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w Strefie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
14.    Organizator i Realizatorzy nie biorą odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
15.    Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie Strefy w stosunku do innych Uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora i/lub Realizatorów.
16.    Przebywanie na terenie Strefy jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
17.     Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi i/lub Realizatorom.
18.    Niniejszy Regulamin jest dostępny 
⎯    w Strefie,
⎯    na stronie internetowej Organizatora.