Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

REGULAMIN KONKURSU "BITWA STYLISTÓW 2018/2019"

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa konkursie o nazwie "Bitwa Stylistów 2018/2019" (zwanym dalej "Bitwą").
  1.2. Organizatorem Bitwy (dalej: "Organizator") jest sklep internetowy prowadzony w domenie www.answear.com, którego właścicielem jest  „WEARCO" SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Krakowie, przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816066, posiadająca NIP: 6793080390 o kapitale zakładowym 733.550,00 złotych

  1.3. Bitwa będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Ukrainy. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Bitwa będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej https://bitwa-stylistow-2018.answear.com/ od dnia 17 września 2018 r. od godziny 18:00 do dnia 17 grudnia 2018 r. do godziny 20:00 na zasadach określonych w postanowieniach poniższych.
  1.4. Uczestnikiem Bitwy może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat osiemnaście (dalej: "Uczestnik").
  1.5. W Bitwie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
  1.6. Konkurs będzie odbywał się w trzech etapach:
  I etap – nadesłanie zgłoszeń konkursowych, na podstawie których jury wyłoni 15 osób, które przejdą do drugiego etapu. Etap I będzie odbywał się  od 17 września 2018  r. od godziny 18:00 do  15 października 2018 do godz. 23:59.
  II etap – wykonanie zadania stylizacyjnego (minimum czterech stylizacji z użyciem produktów z limitowanej kolekcji Answear – Battle of the stylists) i nadsyłanie zdjęć do Organizatora. Etap II będzie odbywał się od 22 października 2018 r. od godziny 10:00  do 20 listopada 2018 r. do godz. 12.00.
  III etap – wybór trzech najlepszych osób przez jury. Etap III będzie odbywał się od 21 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. do godz. 12.00.
 2. Warunki zgłoszenia się do Bitwy
  2.1. Warunkiem udziału w Bitwie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych
  w niniejszym Regulaminie, jest:
  2.1.1. Poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie https://bitwa-stylistow-2018.answear.com/ poprzez podanie danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji Bitwy.
  2.1.2. Przesłanie maksymalnie pięciu zdjęć (zwane dalej "Materiałami") przedstawiających najlepsze stylizacje autorstwa Uczestnika. Wszystkie stylizacje powinny być prezentowane na modelce/modelu lub bezpośrednio na Uczestniku z zastrzeżeniem, że ww. stylizacje mogą być zdjęciami sesyjnymi dokumentującymi dotychczasowe działania Uczestnika.
  2.1.3. Żaden przesłany przez Uczestnika Materiał nie może  naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw do wizerunku, a także ujawniać danych osobowych bez uzyskania skutecznej zgody w tym zakresie.
  2.2. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2.1. powyżej stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Bitwy (dalej: "Zgłoszenie"). Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń, jednakże tylko pierwsze Zgłoszenie będzie brane pod uwagę przez Organizatora.
  2.3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora na zasadach określonych w pkt. 8.4. niniejszego Regulaminu.
  2.4. Przesłanie Materiałów w ramach Zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem  Uczestnika, że jest autorem Materiałów (zdjęć i wykonanych stylizacji) oraz że Materiały nie naruszają praw jakichkolwiek osób trzecich, w tym praw do wizerunku modelek/modeli utrwalonych w Materiałach. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich związanych z wykorzystaniem Materiałów  przez Organizatora na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.
  2.5. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do opublikowania na stronie Bitwy pod adresem: https://bitwa-stylistow-2018.answear.com/  przesłanego w ramach Zgłoszenia Materiału celem zaprezentowania zgłoszonych do Bitwy osób, w tym opublikowania imienia i nazwiska danego Uczestnika.
 3. Warunki zakwalifikowania się do II etapu Bitwy
  3.1. Po weryfikacji przez Organizatora wszystkich Zgłoszeń pod kątem spełnienia warunków, o których mowa w  pkt. 2.1. powyżej, eliminacji do II  etapu dokona Jury w składzie:
  Marcin Świderek (Szef Działu Mody ELLE Polska)
  Karolina Limbach (Stylistka Ellle Polska)
  Gosia Boy (Redaktor mody STYLEBOOK by Gosia Boy)
  Monika Pondo (makijażystka M.A.C. Cosmetics)
  Kinga Filipiak (Content Creator ANSWEAR.com) – przewodnicząca jury
  Jury w swych wyborach będzie brało pod uwagę:  znajomość trendów, różnorodność stylizacji,  estetykę zdjęć i stylizacji, kompozycję, kreatywność i pomysłowość.
  3.2. Wyboru zwycięzców III etapu dokona Jury wskazane w pkt. 3.1. po uprzedniej weryfikacji prac konkursowych przez Organizatora pod kątem spełnienia wymogów wskazanych w pkt. 4.2.-4.7. poniżej. Jury w swych wyborach będzie brało pod uwagę:  znajomość trendów na sezon wiosna-lato 2019, różnorodność stylizacji, wyeksponowanie produktów z kolekcji Battle of the Stylists 2018/2019, estetykę i oryginalność makijażu, estetykę zdjęć i stylizacji, kompozycję, kreatywność i pomysłowość.
  3.3. Organizator poinformuje do dnia 19.10.2018 r. wybrane osoby o zakwalifikowaniu się do II etapu Konkursu drogą mailową na adres wskazany w Zgłoszeniu.
  3.4. Jeżeli w terminie 2 dni od daty ogłoszenia wyników II etapu i skontaktowania się z Uczestnikiem Organizator nie otrzyma potwierdzenia chęci wzięcia udziału w II etapie, Uczestnik taki zostaje wykluczony z Bitwy, a Organizator poinformuje kolejną osobę z listy rezerwowych.
 4. Przebieg II etapu i warunki wzięcia udziału w finałowej Bitwie
  4.1. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 15 osób, które do  20 listopada 2018 roku do godziny 12.00 będą zobowiązane do stworzenia w ramach sesji zdjęciowej minimum 4 różnych stylizacji zgodnych z trendami na sezon wiosna-lato 2019 inspirowanych światowymi stolicami mody z użyciem przesłanych przez Organizatora produktów. Każdy z Uczestników musi zaprezentować w stylizacjach wszystkie produkty otrzymane od Organizatora,  przy czym przynajmniej jedno zdjęcie powinno prezentować całą sylwetkę modelki/modela oraz przynajmniej jedno zdjęcie powinno być zdjęciem portretowym. Na jednym zdjęciu należy zaprezentować minimum jeden produkt z kolekcji Battle od the Stylists 2018/2019, przy czym zdjęcia mogą prezentować produkty innych marek. Uczestnicy II etapu zobowiązani są do wykonania makijażu oka kosmetykami MAC dostarczonymi przez Organizatora.  
  4.2. Stylizacje powinny być prezentowane na modelu/modelce, który ukończył 16 lat lub na samym Uczestniku.
  4.3. Zdjęcia stylizacji powinny być przesłane w formacie JPG i mieć wysoką jakość (co najmniej 300 dpi).
  4.4. Przesłane stylizacje muszą być wyłącznego autorstwa Uczestnika .
  4.5. Podczas sesji fotograficznej określnej w powyższych postanowieniach może brać udział profesjonalny fotograf, fryzjer i wizażysta, jednakże stylistą wykonującym zestaw stylizacyjny (pomysł, wybór dodatków i produktów, zestawienie na modelce/modelu) musi być Uczestnik. 
  4.6. Finalne zdjęcia stylizacji należy przesłać do Organizatora przez specjalny system, do którego dane zostaną przesłane indywidualnie dla  każdego Uczestnika II etapu.
  4.7. Jeśli Uczestnik II etapu zrezygnuje z uczestnictwa w trakcie trwania II etapu będzie zobowiązany do przesłania wszystkich produktów otrzymanych od Organizatora z metkami na własny koszt i ryzyko w terminie 3 dni od poinformowania Organizatora o rezygnacji.
  4.8. Uczestnik biorąc udział w II etapie konkursu akceptuje fakt, że w skład otrzymanych od Organizatora produktów wchodzą cztery sztuki odzieży rozmiarze S oraz jeden dodatek w postaci torebki.
 5. Rozstrzygnięcie Finałowej Bitwy
  5.1.  W ramach III etapu, Jury wskazane w pkt. 3.1. powyżej, dokona wyboru trzech osób (zwanych dalej: "Laureatami"), które przesłały zdjęcia stylizacyjne w ramach uczestnictwa w II etapie. Laureatom zostaną przyznane następujące nagrody:
  Nagroda główna za zajęcie I miejsca– karta podarunkowa na zakupy w sklepie internetowym prowadzonym w domenie www.answear.com o wartości 2500 zł, ważna w okresie 10.09.2018 r.-01.09.2020 r., bon podróżniczy eSky o wartości 5000 złotych, Instax Mini, prasowacz parowy SteaMaster EM-303, zestaw kosmetyków MAC, profesjonalne warsztaty makijażu dla zwycięskiego teamu prowadzone przez trenera makijażu MAC,
  Nagroda za zajęcie II miejsca – karta podarunkowa na zakupy w sklepie internetowym  prowadzonym w domenie www.answear.com o wartości 1500 zł, ważna w okresie 10.09.2018 r.- 01.09.2020r., Instax Mini, zestaw kosmetyków MAC, prasowacz parowy SteaMaster EM-04,
  Nagroda za zajęcie III miejsca – karta podarunkowa na zakupy w sklepie internetowym prowadzonym w domenie www.answear.com o wartości 1000 zł, Instax Mini, zestaw kosmetyków MAC, prasowacz parowy SteaMaster EM-04, ważna w okresie 10.09.2018 r.-01.09.2020 r.
  5.2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, każdy Uczestnik II etapu Bitwy otrzyma dodatkową nagrodę w postaci 5 produktów marki  Answear, które były użyte do wykonania stylizacji w ramach II etapu. Uczestnik otrzyma ww. nagrodę pod warunkiem przesłania zdjęć stylizacyjnych zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 4 powyżej. Wartość 5 produktów wynosi min. 800 złotych.
  5.3. Zasady korzystania z ww. kart podarunkowych określa regulamin dostępny pod adresem https://answear.com/regulamin-zamowienia-i-korzystania-z-kart-podarunkowych-answear-com-225-a.html  
  5.4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu, tj. do dnia 06.12.2018 r.
  5.5. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Laureata w ramach Zgłoszenia. Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przesłania danych, określonych w pkt. 5.9 Regulaminu.
  5.6. Nagrody będą dostarczane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres Laureata podany drogą mailową. Wysłanie Nagród nastąpi w terminie pięćdziesięciu (50) dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Zobowiązanie wskazane w zdaniu poprzednim obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody znajdowało się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Uczestnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5.7. Jeżeli w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wygranej, w sposób o którym mowa w pkt 5.5. powyżej, Organizator nie otrzyma na adres wskazany przez Organizatora wskazanych w formularzu danych Uczestnika, Nagroda przyznana takiemu Uczestnikowi przepada. 
  5.8. Z uwagi na fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z wygraną Uczestnika w Konkursie zachodzi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od wygranych, Uczestnik zobowiązany będzie do przekazania danych niezbędnych do zrealizowania obowiązków Organizatora określonych przepisami prawa, w szczególności podania numeru PESEL, numeru NIP i wskazania urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika (nazwa oraz dokładny adres).
  5.9. Płatnikiem podatku, o którym mowa w pkt. 5.9. powyżej jest  Organizator.
  5.10. W przypadku braku możliwości przekazania Nagród, na skutek podania błędnych danych, zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również w przypadku trzykrotnej nieudanej próby doręczenia Nagrody, Nagroda przepada.
  5.11. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody, a Komisja ponownie wyłania Laureata Konkursu.
 6. Wykorzystanie prac konkursowych Laureatów:
  6.1. Zgodnie z art. 921  §b3 kodeksu cywilnego, Organizator nabywa od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, autorskie prawa majątkowe do zdjęć stylizacji stworzonych w ramach II etapu ("Utwór") bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:
  1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy Utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
  2) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Utworu,
  3) wykorzystanie całości i/lub pojedynczych elementów Utworu dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych i zwielokrotnianie ich technikami opisanymi w pkt. 1) powyżej,
  4) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5) wprowadzenie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
  6) rozpowszechnianie Utworu w sieci Internet, telewizji, prasie.
  6.2. Organizator w zamian za otrzymaną przez Laureata nagrodę nabywa również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6.1. powyżej.
  6.3. Poprzez przesłanie Utworu Laureat Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanych stylizacji oraz że posiada autorskie prawa majątkowe do Utworu, Utwór jest utworem oryginalnym, nie posiada wad prawnych oraz nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza również, że posiada skuteczną zgodę modeli/modelek na utrwalenie ich wizerunku w Utworze. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich związanych z wykorzystaniem Utworu przez Organizatora na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z Utworem, Laureat jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności, pokrycia tych roszczeń oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
  6.4. Organizator może przenieść nabyte przez niego prawa do Utworu na osoby trzecie bez zgody Laureata.
  6.5. Uczestnik w zamian za otrzymaną nagrodę upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności do: (i) wykonywania nadzoru autorskiego, (iii) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania  (integralności), oraz zobowiązuje się, iż w zakresie określonym powyżej nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Utworu bez uprzedniego porozumienia się z Organizatorem.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Bitwy. 
  7.1. Administratorami danych osobowych jest Organizator.
  7.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród, w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, oraz w celach marketingowych, o ile Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę. Administratorem danych osobowych jest spółka  WEARCO SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Krakowie, przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, (KRS 0000816066). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
  7.3. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych osobowych należy wysłać na następujący adres mailowy: marketing@answear.com  wpisując w temat "Bitwa Stylistów 2018/2019" bądź na adres siedziby Organizatora.
 8. Postanowienia końcowe
  8.1. Organizator prowadzi stały monitoring przebiegu Zgłoszeń do Bitwy i samej realizacji Bitwy, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, ujawnienia potwierdzonych zarzutów związanych z brakiem praw autorskich do przesłanych Materiałów lub Utworu, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania Bitwy lub przy rozstrzyganiu Bitwy lub przyznawaniu którejkolwiek z Nagród.
  8.2. Postanowienie objęte pkt. 8.1. powyżej, dotyczy odpowiednio osób trzecich lub osób zamierzających zostać Uczestnikami, które w szczególności podejmują działania, mające na celu uzyskanie uczestnictwa w Bitwie i/lub zwycięstwa w Bitwie w sposób nieuczciwy i niezgodny z zasadami "fair play".
  8.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Bitwy, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw już nabytych przez Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
  8.4. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Bitwy należy zgłaszać Organizatorowi na adres:  WEARCO SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Krakowie, przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków pisemnie lub w formie mailowej  na adres: marketing@answear.com z dopiskiem "Bitwa Stylistów 2018/2019". Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie.  Reklamacje dotyczące przebiegu Bitwy będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Bitwy. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję powołaną przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
  8.5. Biorąc udział w Bitwie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Bitwie na zasadach określonych w Regulaminie.
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • -15% na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj