Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

REGULAMIN KONKURSU „Guess Jeans”

REGULAMIN KONKURSU „Guess Jeans”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „REGULAMIN”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Guess Jeans” (dalej jako: „KONKURS”).
 2. Organizatorem Konkursu jest  Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, o kapitale zakładowym 767.450,00 zł, wpłaconym w całości (dalej jako: „ORGANIZATOR”).
 3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w okresie od dnia 18.10.2020 r. od godz. 8:00 (po opublikowaniu posta konkursowego) do dnia 20.10.2020 r. do godz. 12:00 na profilu sklepu internetowego Answear w serwisie Instagram pod adresem: www.instagram.com/answear.
 5. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu Instagram. Na profilu sklepu internetowego Answear w serwisie Instagram umieszczony zostanie post konkursowy, pod którym przyjmowane będą zgłoszenia konkursowe. W poście konkursowym zostanie udostępniony link do Regulamin, informacje o nagrodach oraz wyniki Konkursu (dalej: Post konkursowy).
 6. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne które:
  a. najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,
  b. są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem,
  c. zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  d. posiadają swój profil w serwisie Instagram,
  e. spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy, w okresie trwania Konkursu, umieścić pod Postem konkursowym komentarz, w którym Uczestnik oznaczy swojego najlepszego przyjaciela/przyjaciółkę i odpowie na pytanie gdzie chciałby pojechać z tą osobą i jak wyglądałby ich wspólny magiczny dzień (dalej: Komentarz konkursowy).
 2. Komentarze konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową w składzie wyłonionym przez Organizatora  (dalej również: „Komisja Konkursowa”) pod kątem ich pomysłowości i kreatywności.
 3. Komentarz konkursowy nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Z chwilą opublikowania Komentarza konkursowego w serwisie Instagram, Uczestnik potwierdza, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Uczestnik zobowiązuje się przekazać osobie, którą oznacza w Poście konkursowym klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4. ZWYCIĘZCY I NAGRODY

 1. Komisja konkursowa dokona wyboru 5 (pięciu) najciekawszych, w ocenie Komisji, Komentarzy konkursowych, a ich autorom (dalej: Laureaci) przyznane zostaną nagrody w Konkursie.
 2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu podana zostanie w komentarzu pod Postem konkursowym poprzez oznaczenie profili Instagram prowadzonych przez Laureatów.
 3. Każdy Laureat otrzyma nagrodę składającą się z dwóch damskich t-shirtów o łącznej wartości 339,80 zł (dalej: Nagroda).
 4. Oprócz Nagrody, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
 5. W terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem wewnętrznej korespondencji przez platformę Instagram dane do wysyłki nagrody oraz dane niezbędne do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
 6. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 5 dni informacji, o których mowa w ust.5, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 7. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 8. Żadna Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 9. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, z zastrzeżeniem, że Nagrody wysyłane będą na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Link do Regulaminu zamieszczony zostanie w Poście konkursowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
 3. Uczestnik może złożyć reklamację na sposób przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
 5. Organizator zwalnia serwis Instagram oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Instagram lub do jego operatora.
 6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.
 7. Regulamin wchodzi w życie dnia 18.10.2020 r.   

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „GUESS JEANS”
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu pod nazwą „GUESS JEANS” jest Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, KRS: 0000816066, NIP: 6793080390, REGON: 122515020. Zapoznaj się z Polityką Prywatności administratora TUTAJ. Kontakt z Administratorem: iod@answear.com lub Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, przekazania nagród Laureatom oraz wypełnienia obowiązków podatkowych w związku z przyznanymi nagrodami.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu, wyłonieniu Laureatów, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, a także wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie wypełnienia obowiązków podatkowych w związku z przyznaniem nagród.
Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wykonania przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU „GUESS JEANS”
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OZNACZANYCH W KOMENTARZACH KONKURSOWYCH
Administratorem danych osobowych osoby oznaczonej w komentarzu pod postem konkursowym w Konkursie pod nazwą „GUESS JEANS”jest Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, KRS: 0000816066, NIP: 6793080390, REGON: 122515020. Zapoznaj się z Polityką Prywatności administratora TUTAJ. Kontakt z Administratorem: iod@answear.com lub Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.
Dane osoby oznaczonej przez Uczestnika Konkursu w komentarzu pod postem konkursowym (nazwa profilu Instagram) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu.
Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych przez Uczestnika Konkursu może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
Osoba oznaczona w komentarzu pod postem konkursowym ma prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wykonania przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • -15% na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj