Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

REGULAMIN KONKURSU „MASZ ANSWEAR”

REGULAMIN KONKURSU „MASZ ANSWEAR”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „REGULAMIN”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „MASZ ANSWEAR” (dalej jako: „KONKURS”).
 2. Organizatorem Konkursu jest  Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, o kapitale zakładowym 767.450,00 zł (dalej jako: „ORGANIZATOR”).
 3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 08.02.2021 r. od godz.12:00 do dnia 07.03.2021 r. do godz. 23:59.
 5.  Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu Instagram. Na stronie internetowej pod adresem: https://masz.answear.com (dalej: „STRONA KONKURSOWA”) zamieszczone zostaną: Regulamin, informacje o nagrodach, wyniki Konkursu oraz prezentowane będą Prace  konkursowe.
 6. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany

§ 2. UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne które:
  a. najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,
  b. są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem,
  c. zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  d. posiadają swój profil w serwisie Instagram,
  e. spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest wykonanie zdjęcia  lub krótkiego video (z stworzonym przez Uczestnika podkładem muzycznym lub bez podkładu muzycznego) nawiązującego do kampanii ANSWEAR „Masz Answear” (dalej: „PRACA KONKURSOWA”). Praca konkursowa nie musi zawierać wizerunku Uczestnika lub innej osoby.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest :
  1) umieszczenie Pracy konkursowej przez Uczestnika na jego profilu prowadzonym w serwisie Instagram w sekcji Instastories przy włączonych ustawieniach publicznych oraz umieszczenie w publikacji zdjęcia lub video oznaczenia: @answear
  2) dodatkowo przesłanie ww. Pracy konkursowej w wiadomości prywatnej do Organizatora na jego profilu w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/answear/
  Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie Prac konkursowych, w tym utrwalonego w nich  wizerunku Uczestnika przez Organizatora na Stronie Konkursowej, w mediach społecznościowych Organizatora oraz na stronie internetowej www.answear.com w sekcji #WeAreTheAnswear w okresie trwania Konkursu oraz w terminie dwóch miesięcy od jego zakończenia, a następnie w celach archiwizacyjnych.
 4. Uczestnik może przystąpić do Konkursu wielokrotnie.
 5. Prawidłowo opublikowane i opisane Prace konkursowe zgodnie z ust. 2 powyżej oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora pod kątem jakości, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej oraz interpretacji zadania konkursowego.
 6. Poprzez opublikowanie Pracy konkursowej w serwisie Instagram oraz jej opisanie w sposób określony w § 3 ust. 2 powyżej Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest autorem zgłoszonej Pracy konkursowej, posiada do niej wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich,
  b. Praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorowi w związku z korzystaniem z Organizatora z Pracy konkursowej w sposób określony niniejszym Regulaminem,
  c. osoby, których wizerunki utrwalone zostały w Pracy konkursowej wyraziły zgodę na publiczne udostępnienie zdjęć/video przez Uczestnika oraz wykorzystanie ich wizerunków w zakresie określonych niniejszym Regulaminem,
  d. zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.
 7. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Z chwilą opublikowania Pracy konkursowej w serwisie Instagram, Uczestnik potwierdza, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4. ZWYCIĘZCY I NAGRODY

 1. Komisja konkursowa wyłoni spośród Uczestników:
  1) cztery osoby,  przy czym każdej osobie przyznana zostanie nagroda główna w postaci karty podarunkowej (w formie elektronicznej)  na zakupy w sklepie internetowym Answear o wartości 3000 zł (trzy tysiące złotych). Karta będzie ważna przez okres trzech miesięcy od dnia 20.02.2021r. („Nagroda”). Regulamin korzystania z kart podarunkowych znajduje się na stronie pod adresem: https://answear.com/regulamin-zamawiania-i-korzystania-z-kart-podarunkowych-answear-com-dla-klientow-indywidualnych-290-a.html

  oraz dodatkowo

  2) dwadzieścia osób, przy czym każdej osobie przyznana zostanie nagroda pocieszenia w postaci karty podarunkowej (w formie elektronicznej) na zakupy w sklepie internetowym Answear o wartości 100 zł (sto złotych). Karta będzie ważna przez okres trzech miesięcy od dnia 20.02.2021r. („Nagroda”). Regulamin korzystania z kart podarunkowych znajduje się na stronie pod adresem: https://answear.com/regulamin-zamawiania-i-korzystania-z-kart-podarunkowych-answear-com-dla-klientow-indywidualnych-290-a.html

 2. Obok Nagrody, Organizator przyzna Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
 3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości przesłanej przez Organizatora w systemie wewnętrznej korespondencji przez platformę Instagram. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni kalendarzowych tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany adres e-mail, w szczególności: imię i nazwisko, adres email do wysyłki Nagrody oraz dane do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
 4. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z powodów leżących po stronie Laureata skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 5 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 5. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
 6. Nagroda  w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 7. Nagroda w Konkursie w formie elektronicznego kodu zostanie wysłana do Laureata na wskazany przez Laureata adres mailowy podany w wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator nabywa od Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę własność egzemplarza Pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:
  a. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
  b. wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
  c. modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów, zestawianie Pracy konkursowej z innymi utworami,
  d. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Pracy konkursowej,
  e. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,
  f. umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, notatniki.
 2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy konkursowej, (ii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
 3. Laureat zezwala również na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej.
 4. Laureat przyjmuje do wiadomości, że jego Praca konkursowa w całości lub w części może zostać użyta przez Organizatora w szczególności w celu stworzenia materiału zdjęciowego i/lub filmowego stanowiącego podsumowanie kampanii marketingowej Organizatora „MASZ ANSWEAR”. Ostateczny charakter ww. materiału  zostanie określony przez Organizatora.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej, a link do Regulaminu zamieszczony zostanie również w serwisie Instagram.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
 3. Uczestnik może złożyć reklamację na sposób przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
 5. Organizator zwalnia serwis Instagram oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Instagram lub do jego operatora.
 6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.
 7. Regulamin o niniejszej treści obowiązuje od dnia 08.02.2021 r.
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • -15% na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj