Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

REGULAMIN KONKURSU PT. „Manifest your style”

 1. Postanowienia ogólne:
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Manifest your style”, zwanym dalej „Konkursem”. 
  1.2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest sklep internetowy ANSWEAR.com, którego właścicielem jest  Wearco SA z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, o kapitale zakładowym 733.550,00 zł.
  1.3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://manifest.answear.com/ (dalej „Strona”).
  1.4. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie od  3 kwietnia 2018 roku godz. 0:00 do godz. 23:59 do dnia 29 kwietnia 2018 roku.
  1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat.
  1.6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
  1.7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 2. Warunki udziału w Konkursie:
  2.1. Warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest:
  2.1.1. Przesłanie pracy konkursowej w postaci hasła, motta, dewizy życiowej lub myśli przewodniej (dalej: „Praca konkursowa”), które może stać się 1 z 7 wzorów w limitowanej kolekcji odzieży i akcesoriów stworzonej we współpracy Organizatora z Oskarem Podolskim o nazwie ANSWEAR x Oskar Podolski. Opis wyjaśniający do zgłaszanego hasła jest fakultatywny.
  2.1.2. Wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza zgłoszeniowego na Stronie (podanie danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, telefon, wybór preferowanej nagrody).
  2.1.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych wskazanych w pkt. 2.1.2. w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych oraz akceptacja postanowień Regulaminu zamieszczonego na Stronie.
  2.1.4. Wysłanie formularza wraz ze zgłoszeniem konkursowym poprzez kliknięcie ikony „Wyślij”.
  2.1.5. Zapisanie się do newslettera sklepu internetowego answear.com poprzez oznaczenie pola Newsletter zamieszczonego na Stronie.
  2.2. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2.1. powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”). Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.
  2.3. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
  2.3.1. Musi być sporządzona w języku polskim,.
  2.3.2. Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami ,
  2.3.3. Nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub produktów jego marki;
  2.3.4. Nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.
  2.4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie Konkursowe lub Praca Konkursowa nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika,  przy rozstrzygnięciu Konkursu. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora, na zasadach określonych w pkt 7.5. niniejszego Regulaminu.
 3. Nagrody:
  3.1. Nagrodami w Konkursie jest 7 voucherów, uczestnik w momencie zgłoszenia wybiera preferowaną nagrodę z 7 możliwych tj. 1) Szkoła driftu o wartości 699,00 zł, 2) Kurs wakeboardingu o wartości 199,00 zł, 3) Flyspot/tunel aerodynamiczny o wartości 489,00 zł, 4) Dream jump - skok z wysokości 222 metrów o wartości 450,00 zł, 5) Lot widokowy balonem o wartości 695,00 zł, 6) Kurs sushi dla dwojga o wartości 395,00 zł, 7) Flyboard dla dwojga
  o wartości 359,00 zł, 8) Gift Card do sklepu ANSWEAR o wartości 1000,00 zł.
  3.2. Wraz z Nagrodą przyznaną Laureatowi wyłonionemu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości dofinansowania Nagrody (dalej: "Świadczenie Dodatkowe"). Kwota Świadczenia Dodatkowego zostanie potrącona przez Organizatora zgodnie z pkt. 4.10. niniejszego Regulaminu na poczet podatku dochodowego.
  3.3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu:
  4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.
  4.2. Komisja przyzna Nagrody opisane w pkt. 3.1. i 3.2. Uczestnikowi, którego Praca konkursowa spełni wymogi określone w niniejszym Regulaminie i która zostanie uznana za najlepszą pod względem pomysłowości, kreatywności i oryginalności.
  4.3. W każdym przypadku w ramach Konkursu może zostać przyznanych tylko 7 Nagród. Uczestnicy, którym zostanie przyznania Nagroda zostaną wymienieni na blogu sklepu internetowego answear.com pod adresem https://answear.com/blog/.
  4.4. Uczestnik, którzy nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej „Laureatem”.
  4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na stronie https://answear.com/blog/.
  4.6. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Laureata w ramach Zgłoszenia. Laureat zobowiązany jest do przesłania poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy). Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przesłania dodatkowych danych, określonych w pkt. 4.9 Regulaminu będących warunkiem koniecznym do wydania nagrody.
  4.7. Z zastrzeżeniem pkt. 4.13. poniżej, Nagroda będzie dostarczana pocztą lub kurierem na koszt Organizatora, na adres Laureata podany zgodnie z pkt 4.6. Wysłanie Nagrody nastąpi w terminie trzydziestu (30) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o których mowa w pkt. 4.6.
  4.8. Zobowiązanie wskazane w  pkt. 4.7. obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody będzie znajdowało się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4.9. Ze względu na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z wygraną Laureata w Konkursie zachodzi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od wygranych, Laureat zobowiązany będzie do przekazania danych niezbędnych do zrealizowania obowiązków Organizatora określonych przepisami prawa, w szczególności podania numeru PESEL, numeru NIP i wskazania urzędu skarbowego właściwego dla Laureata (nazwa oraz dokładny adres). Jeżeli w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wygranej, w sposób o którym mowa w pkt 4.6. powyżej, Organizator nie otrzyma na adres wskazany przez pracownika Organizatora wskazanych w formularzu danych Uczestnika, Laureat traci uprawnienie do odebrania Nagrody.
  4.10. Płatnikiem podatku, o którym mowa w pkt. 4.9. powyżej jest Organizator. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Laureata. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego, o którym mowa w pkt. 3.2. niniejszego Regulaminu, na co Laureat wyraża zgodę.
  4.11. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody, na skutek podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również w przypadku trzykrotnej nieudanej próby doręczenia Nagrody,  Laureat traci uprawnienie do odebrania Nagrody.
  4.12. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody,  a Komisja konkursowa ponownie wyłania Laureata.
  4.13. Warunkiem wydania Nagród jest uprzednie podpisanie z Laureatem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, o której mowa w pkt. 5.6. poniżej.
 5. Wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego:
  5.1. Z zastrzeżeniem pkt. 5.6. poniżej, Organizator nabywa od Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do Pracy konkursowej (dalej również zwaną „utworem”) stworzonej przez  Laureata w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania–wytwarzanie egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
  b) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  c) wykorzystanie całości  lub pojedynczych elementów pracy konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  d) wprowadzenie do pamięci komputera,
  e) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji.
  5.2. Organizator nabywa również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w pkt 5.1. powyżej.
  5.3. Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanej Pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  5.4. Poprzez przesłanie pracy konkursowej wraz z Zgłoszeniem Konkursowym, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
  a) jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej i w związku z tym posiada do niej wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich,
  b) Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorowi w związku z korzystaniem z Organizatora z pracy konkursowej,
  c) zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie i umowie określonej w pkt. 5.6. poniżej, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.
  5.5. Organizator może przenieść nabyte przez niego prawa do Zgłoszenia Konkursowego na osoby trzecie bez zgody Laureata.
  5.6. Laureat przed odebraniem Nagrody zobowiązuje się do podpisania umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej na Organizatora, zawierającej w szczególności upoważnienie do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej, upoważnienie do wykonywania osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej. Wyliczenie pół eksploatacji wskazanych w pkt. 5.1. powyżej ma charakter przykładowy, a doprecyzowanie wszystkich kwestii związanych z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu:
  6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  6.2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wydania i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
  6.3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu, aż do czasu jego rozstrzygnięcia jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
  6.4. Każdemu uczestnikowi przysługuje żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych, które należy wysłać na adres mailowy marketing@wearco.pl
 7. Postanowienia końcowe:
  7.1. Organizator prowadzi stały monitoring przebiegu Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, o których mowa w ppkt 2.1.2. Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu lub przy rozstrzyganiu Konkursu lub przyznawaniu Nagród.
  7.2. Postanowienie, objęte pkt. 7.1. powyżej, dotyczy odpowiednio osób trzecich lub osób zamierzających zostać Uczestnikami, które w szczególności podejmują działania, mające na celu uzyskanie uczestnictwa w Konkursie i/lub zwycięstwa w Konkursie w sposób nieuczciwy i niezgody z zasadami „fair play”.
  7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
  7.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
  7.5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
  7.6. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja: Manifest your style”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.
  7.7. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7.8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, w tym na nieodpłatne opublikowanie na blogu oraz stronach Organizatora jego pracy konkursowej, wraz z podaniem imienia nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania nagrody.
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • -15% na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj