Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

REGULAMIN KONKURSU PT. „MODA TESTOWANA NA LUDZIACH”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Moda testowana na ludziach” jest Wearco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414701, NIP: 6793080390, REGON: 122515020, kapitał zakładowy w wysokości 598 250,00 zł (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 23.10.2017 r. do dnia  30.12.2017 r. do godz. 24:00 na terenie Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier oraz Ukrainy.
 3. Konkurs organizowany jest pod adresem: https://challenge.answear.com/.
  Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy „O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach” (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późniejszymi zmianami).
 4.  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród oraz w celach marketingowych, o ile Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 5.  Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych osobowych należy wysłać na adres mailowy marketing@answear.com.

§ 2. Udział w Konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada swój profil na Instagramie lub Facebooku.. Biorąc udział w konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo pokazywania na stronie konkursowej tylko wybranych Prac zgłoszonych do konkursu.

§ 3.Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika jest stworzenie estetycznej kompozycji będącej zdjęciem lub filmem (dalej: „Praca”) z wykorzystaniem dowolnych ubrań, dodatków lub obuwia.
 2. Uczestnik zobowiązany jest w opisie Pracy umieścić #wearetheanswear  oraz wstawić Pracę na swój profil w serwisie Instagram lub Facebook w okresie trwania konkursu. Praca może być zdjęciem (jpg), gifem, a także materiałem video.
 3. Nagrody przyznawane są w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności i atrakcyjności wykonanej i właściwie opublikowanej Pracy przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu.
 4. Z chwilą zamieszczenia Pracy w serwisie Instagram lub Facebook przez Uczestnika, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca jest utworem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona prawami osób trzecich, oraz że nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że korzystanie z Pracy przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Uczestnik może dokonać wielu zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie konkursu https://challenge.answear.com  w dniu 08 stycznia 2018 r.
 2. 2. Nagrodą główną jest samochód Fiat 500 Pop 1.2 8v69KM o wartości 44900,01 zł brutto. Nagrodami pocieszenia jest łącznie 18 kart podarunkowych/voucherów do sklepu internetowego answear (przy czym w Polsce każda z kart będzie miała wartość 2000 zł, na Słowacji: 500 EUR, w Czechach: 12 000 CzK, w Rumunii voucher o wartości: 2000 RON, na Węgrzech voucher o wartości 150 000 HUF, na Ukrainie voucher o wartości: 15 000 UAH). . Każdy Uczestnik, który nadeślę Pracę spełniającą wymogi określone w niniejszym regulaminie otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci:100 zł na koncie Uczestnika w Answear.com albo 25 EUR na koncie Uczestnika w www.answear.sk, albo 600 CzK na koncie Uczestnika w www.answear.cz, albo 7500 Ft na koncie Uczestnika w www.answear.hu, albo 100 RON na koncie Uczestnika w www.answear.ro, albo 700 UAH na koncie Uczestnika w www.answear.ua w ramach programu lojalnościowego Organizatora – Answear.club.
 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości przesłanej w systemie wewnętrznej korespondencji przez platformę Instagram lub Facebook oraz będą zobowiązani do potwierdzenia udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Uczestnik ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej, potwierdzić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany e-mail adres.
 4. Nagrodę gwarantowaną  można przyznać Uczestnikowi tylko raz.  
 5. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 5 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej oraz potwierdzenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty na Instagramie, Facebooku lub poczty e-mail oraz działaniem samego serwisu Instagram, Facebook lub poczty e-mail.
 7. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
 8. Laureat Konkursu po ogłoszeniu jego wygranej nie może usunąć Pracy do końca trwania konkursu, tj. do 30.12.2017 r. W przypadku usunięcia Pracy nagroda zostanie cofnięta i przyznana kolejnej osobie.
 9. Organizator – w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 p. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 ze zm.) – przed wydaniem nagrody obliczy i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas korespondencji po wyłonieniu zwycięzców konkursu o której mowa w § 4 ust. 3Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.
 10. Żadna nagroda w konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 11. Z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, Uczestnik, który wygrał nagrodę główną w konkursie, tj. samochód Fiat 500 Pop 1.2 8v69KM zobowiązany jest na własny koszt odebrać nagrodę na terytorium Polski w miejscu i czasie ustalonym przez Organizatora oraz pokryć koszty związane z ubezpieczeniem, rejestracją samochodu i dojazdem na fizyczne przekazanie nagrody głównej.
 12. Przez wydanie nagrody głównej rozumie się wypełnienie przez Laureata protokołu przekazania samochodu wraz z dokumentami niezbędnymi do ubezpieczenia i rejestracji w odpowiednim dla Laureata wydziale komunikacji.
 13. Fizyczne przekazanie samochodu nastąpi po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu przez Laureata samochodu w ustalonym przez Laureata i Organizatora czasie i wskazanym przez Organizatora salonie samochodowym. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Laureata w momencie odbioru nagrody głównej w celu identyfikacji Laureata. Przed wydaniem nagrody głównej Laureat zobowiązany jest okazać dowód tożsamości wraz ze zdjęciem. Odmowa okazania dokumentu tożsamości i/lub podpisania protokołu przekazania samochodu stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody głównej przez Organizatora, która zostanie przyznana innej osobie.  

§ 5. Prawa autorskie

 1. Poprzez umieszczenie Pracy z #wearetheanswear w miejscach określonych w § 3 pkt. 2 powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieodpłatnej i na czas nieokreślony do korzystania z Pracy, bez ograniczenia co do terytorium i ilości na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2  poniżej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości wyraźnie podkreśla się, iż powyższe zobowiązanie Uczestnika dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład Pracy.
 2. Licencja powyższa obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
  b) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
  c) modyfikowanie Pracy, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów,
  d) w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja Pracy na stronach internetowych,
  e) modyfikacje Pracy umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych,
  f) nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej),
  g) użyczanie, najem,  dzierżawa,
  h) umieszczenie na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: bilbordy, prasa, ulotki, gazety, POSy, katalogi, nalepki.
 3. Organizator nabywa od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, autorskie prawa majątkowe do Prac bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na polach eksploatacji określonych w ust. 2. powyżej.
 4. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do:(i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii)podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
 5. Poprzez umieszczenie Pracy z #wearetheanswear w miejscach określonych w § 3 ust. 2 powyżej, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy, w tym: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy , (ii)podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: https://challenge.answear.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie: https://challenge.answear.com.Zmiana regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 50 zł
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • 50 zł na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 50 zł
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj
Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie w naszej polityce prywatności, gdzie sprawdzisz także zasady przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
Zamknij