Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

Regulamin konkursu "What is your Answear"

Regulamin Konkursu “Jaki jest Twój Answear na dziś”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady Konkursu prowadzonego pod hasłem „Jaki jest Twój Answear na dziś” w ramach akcji „Answear Days” (dalej jako: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest  Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, o kapitale zakładowym 767.450,00 zł (dalej jako: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs skierowany jest do klientów sklepu internetowego www.answear.com („Sklep”) będących uczestnikami AnswearClub („Klienci”).
 5. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 08.10.2020 r. do dnia 14.10.2020 r.
 6. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział Klienci, którzy są uczestnikami programu AnswearClub, dokonali zakupów w Sklepie w okresie prowadzenia Konkursu przez Organizatora, wykonali zadanie konkursowe oraz:

a)      zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)      posiadają swój profil w serwisie Instagram,

c)      spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.

 1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest wykonanie zdjęcia będącego interpretacją Hasła Konkursowego: „Jaki jest Twój Answear na dziś?” (dalej: „Praca konkursowa”).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest umieszczenie Pracy konkursowej przez Uczestnika na jego profilu prowadzonym w serwisie Instagram przy włączonych ustawieniach publicznych oraz umieszczenie w opisie zdjęcia
  hashtaga
  #answearcom #answeardays .
 3. Uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie Prac konkursowych, w tym utrwalonego w nich  wizerunku Uczestnika przez Organizatora na profilu Organizatora w serwisie Instagram, innych mediach społecznościowych Organizatora oraz na stronie internetowej www.answear.com w sekcji #WeAreTheAnswear w okresie trwania Konkursu oraz w terminie dwóch miesięcy od jego zakończenia, a następnie w celach archiwizacyjnych.  
 4. Uczestnik może  zgłosić kilka Prac konkursowych, przy czym każdemu Uczestnikowi może być przyznana tylko jeden rabat, o którym mowa poniżej.
 5. Prawidłowo opublikowane i opisane Prace konkursowe zgodnie z ust. 3 powyżej oceniane będą przez komisję konkursową (dalej: „Komisja”) powołaną przez Organizatora pod kątem jakości, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej oraz interpretacji Hasła Konkursowego.

7.      Poprzez opublikowanie Pracy konkursowej w serwisie Instagram oraz jej opisanie w sposób określony w ust. 3 powyżej Uczestnik oświadcza, że:

a)      jest autorem zgłoszonej Pracy konkursowej, posiada do niej wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich,

b)      Praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorowi w związku z korzystaniem z Organizatora z Pracy konkursowej w sposób określony niniejszym Regulaminem,

c)      osoby, których wizerunki utrwalone zostały w Pracy konkursowej wyraziły zgodę na publiczne udostępnienie zdjęć przez Uczestnika oraz wykorzystanie ich wizerunków w zakresie określonych niniejszym Regulaminem,

d)     zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.

 1. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Z chwilą opublikowania Pracy konkursowej w serwisie Instagram, Uczestnik potwierdza, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję w dniu 16 października 2020 r.
 2. Komisja Konkursowa wybierze 50 zwycięskich Prac Konkursowych Uczestników wedle własnego uznania i przy zastosowaniu kryteriów, o których mowa w §2 ust. 6 powyżej. Autorom wybranych Prac Konkursowych zostanie przyznany rabat na zakup towarów w Sklepie w postaci dodatkowych 200 punktów AnswearClub dla każdego wybranego Uczestnika („Rabat”).
 3. Uczestnicy zostaną powiadomieni o przyznaniu Rabatu w wiadomości przesłanej przez Organizatora w systemie wewnętrznej korespondencji przez platformę Instagram.
 4. Rabat zostanie przypisany do konta AnswearClub wybranego Uczestnika w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Uczestnika danych umożliwiających przypisanie Rabatu do konta AnswearClub.
 5. Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 6. Zasady korzystania z Rabatu określa regulamin programu AnswearClub.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Organizator nabywa od Autora wybranej Pracy Konkursowej, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymany Rabat własność egzemplarza Pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe do wyróżnionej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:

a)      utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

b)      wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,

c)      modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów, zestawianie Pracy konkursowej z innymi utworami,

d)     wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Pracy konkursowej,

e)      w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,

f)       umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, notatniki.

 1. Autor wybranej Pracy Konkursowej zezwala również na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Inne Regulaminy”, a link do Regulaminu zamieszczony zostanie również w serwisie Instagram.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw Uczestników przyznanych w Regulaminie do dnia jego zmiany.
 3. Uczestnik może złożyć reklamację na sposób przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania Konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
 5. Organizator zwalnia serwis Instagram oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Instagram lub do jego operatora.
 6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • -15% na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj