Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

Regulamin zamawiania i korzystania z Kart Podarunkowych ANSWEAR.com - dla Klientów indywidualnych

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Wystawca Karty Podarunkowej (Wystawca Karty) – Answear.com SA Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816066, NIP: 679-308-03-90, REGON: 122515020,
 2. Karta Podarunkowa (Karta) – generowana przez Wystawcę Karty elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego), potwierdzająca  prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie Podarunkowej na towary w sklepie internetowym ANSWEAR.com, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. Klient – nabywca Karty Podarunkowej od Wystawcy Karty,
 4. Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej,
 5. Wartość Do Wykorzystania – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Answear.com,
 6. Sklep ANSWEAR.com – sklep internetowy prowadzony pod adresem url: www.answear.com, umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej, sprawdzenie statusu oraz Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej.
 7. Transakcja – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary poprzez obniżenie wysokości Wartości Do Wykorzystania o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów  w Sklepie Answear.com


§ 2

 1. Karty Podarunkowe  mają formę numeryczno-literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem Wartości do Wykorzystania, wpisanego w graficzne przedstawienie Karty Podarunkowej.
 2. Karta Podarunkowa służy wyłącznie do realizacji Transakcji.
 3. Karta Podarunkowa jest ważna, tj. podlega wymianie na towary w okresie wskazanym na Karcie.
 4. Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy kreowaniu Karty skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres e-mail Użytkownika). Klient lub Użytkownik uprawnieni są  do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej w celu jej zablokowania. Blokada Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym.
 5. Klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty Podarunkowej w terminie 10 dni od dnia przesłania Karty na adres Użytkownika wskazany przez Klienta. Odstąpienie może mieć formę wiadomości e-mail przesłanej na adres Wystawcy Karty. W takim wypadku dezaktywacja Karty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania przez Wystawcę Karty wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy zakupu Karty.
 6. Odstępując od umowy zakupu Karty (tj. przesyłając wiadomość e-mail o odstąpieniu od zakupu Karty Podarunkowej) Klient gwarantuje, że do czasu dezaktywacji Karty Użytkownik nie skorzysta z Karty. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem maila Klienta o odstąpieniu od Umowy a dezaktywacją Karty Użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej, Wystawca Karty będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową w zakresie, w jakim Użytkownik wykorzystał Wartość do Wykorzystania. 

§ 3

 1. Warunkiem przesłania Karty Podarunkowej Użytkownikowi jest zasilenie jej przez Klienta kwotą Wartości do Wykorzystania.
 2. Answear.com SA nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości do Wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w Sklepie Answear.com.
 3. Answear.com SA nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.


§ 4

1.      Kartę podarunkową może zakupić jedynie Klient zalogowany na swoje konto w Sklepie Answear.com.

2.      Karta Podarunkowa może być zakupiona przez Klienta za pomocą udostępnionej przez Wystawcę Karty aplikacji kreatora Kart Podarunkowych (kreator Gift Cards). W celu zakupu Karty Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą Kreatora Kart Podarunkowych.

 1. Za pomocą kreatora Kart Podarunkowych, Klient uprawniony jest do ustalenia następujących parametrów Karty: nominał Karty, wybierany spośród propozycji udostępnionych przez Wystawcę Karty; dane Użytkownika (adres e-mail); datę dostarczenia, zindywidualizowaną wiadomość tekstową dla Użytkownika.  


§ 5

 1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie Karty Podarunkowe uprzednio aktywowane przez Klienta poprzez ich zasilenie kwotą Wartości do Wykorzystania.
 2. Karty Podarunkowe nie mogą być wymieniane na pieniądze.
 3. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową w okresie jej ważności wielokrotnie, do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania.
 4. Wystawca Karty, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową na wniosek Klienta lub Użytkownika.  
 5. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty Podarunkowej w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych: „Korzystam z karty podarunkowej”. Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji.
 6. Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania wyłącznie w sklepie Answear.com.
 7. Użytkownik Karty Podarunkowej może sprawdzić stan konta swojej Karty (aktualną Wartość Do Wykorzystania) na stronie internetowej sklepu ANSWEAR.com pod adresem www.answear.com/karta po zalogowaniu się przy pomocy numeru Karty Podarunkowej oraz wpisania poprawnego tekstu z pola captcha.
 8. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny zgodnie z regulaminem sklepu Answear.com.
 9. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty Wartości Do Wykorzystania, różnica między kwotą Wartości do Wykorzystania a ceną nabywanych towarów określa wartość Karty Podarunkowej po Transakcji. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji wartości Karty Podarunkowej.
 10. Przy zakupie z użyciem Karty Podarunkowej punkty PayBack lub ANSWEAR Club, na zasadach określonych w regulaminach programu PayBack lub ANSWEAR Club i wedle wyboru Użytkownika, naliczane są od wartości Transakcji oraz od wartości ewentualnej dopłaty dokonanej przez Użytkownika.
 11. Klient może wykorzystać tylko jedną kartę podarunkową w jednym zamówieniu. Kart podarunkowych nie można łączyć.
 12. Korzystanie z Karty Podarunkowej może być łączone z posiadanymi przez Użytkownika kodami rabatowymi lub z wykorzystaniem punktów PayBack lub ANSWEAR Club, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 13. Zakup Karty Podarunkowej nie powoduje naliczenia punktów PayBack lub punktów Answear Club.

 

§ 6

1.    Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na karcie lub do czasu jej zablokowania, na wniosek Klienta lub Użytkownika.

2.    W przypadku utraty Karty Podarunkowej możliwa jest jej blokada przez Wystawcę Karty, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: sklep@answear.com. Answear.com SA nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przez Użytkownika przypisanego Karcie numeru kodu rabatowego.

3.    Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a)     upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b)     braku odpowiednich środków - Wartości Do Wykorzystania - na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów,

c)      wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wystawcy Karty. W takim wypadku Sprzedawca w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty.  

4.    Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. 

5.    Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie ANSWEAR.com. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania. Zasilenie  Karty Podarunkowej wartością zwróconych towarów powoduje odnowienie ważności karty, tj. w takiej sytuacji termin do jej skorzystania biegnie na nowo.

6.    W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik zgłosi powyższe Answear.com SA za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: sklep@answear.com.

7.    Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Answear.com SA w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.


§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 2. Klient przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę Podarunkową, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.answear.com/karty. Sprzedawca ma obowiązek przekazania Klientowi /Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego pisemne żądanie.

Answear.com SA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach Answear.com SA poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu ANSWEAR.com pod adresem www.answear.com. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów którzy nabyli Kartę przed zmianą Regulaminu.

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • -15% na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj