Regulamin kart podarunkowych dla klientów indywidualnych

REGULAMIN ZAMAWIANIA I KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH ANSWEAR.COM - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1. WYSTAWCA KARTY PODARUNKOWEJ (WYSTAWCA KARTY) – Answear.com SA z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, o kapitale zakładowym 949.057,75 zł

2. KARTA PODARUNKOWA(KARTA) – generowana przez Wystawcę Karty elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego), potwierdzająca  prawo jej Użytkownika do wymiany wartości pieniężnych przypisanych danej Karcie Podarunkowej na towary w sklepie internetowym ANSWEAR.com, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

3. SKLEP ANSWEAR.COM – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.answear.com, umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej, sprawdzenie statusu oraz Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej.

4. KLIENT – zarejestrowanym użytkownik Sklepu Answear.com, który nabywa Kartę Podarunkową od Wystawcy Karty,

5. UŻYTKOWNIK – klient Sklepu Answear.com, który korzysta z Karty Podarunkowej zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu,

6. WARTOŚĆ DO WYKORZYSTANIA – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w Sklepie ANSWEAR.com z wykorzystaniem danej Karty Podarunkowej,

7. TRANSAKCJA – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Wartości do Wykorzystania przypisanych do Karty Podarunkowej na towary zakupione w Sklepie Answear.com poprzez obniżenie wysokości Wartości Do Wykorzystania o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów.

§ 2

1. Kartę Podarunkową może zakupić jedynie Klient zalogowany na swoje konto w Sklepie ANSWEAR.com. Karta Podarunkowa zostanie przesłana Użytkownikowi po jej opłaceniu kwotą Wartości do Wykorzystania. Zapłata kwoty Wartości do Wykorzystania może nastąpić wyłącznie kanałem płatności udostępnionym przez Wystawcę Karty.

2. Karta Podarunkowa elektroniczna może być zakupiona przez Klienta za pomocą udostępnionej przez Wystawcę Karty aplikacji kreatora Kart Podarunkowych elektronicznych (kreator Gift Cards). W celu zakupu Karty Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą Kreatora Kart Podarunkowych elektronicznych.

3. Za pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez Wystawcę Karty Klient może zakupić Kartę Podarunkową zasiloną kwotą będącą wielokrotnością 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych, ale łącznie do 1.000,00 (słownie: jednego tysiąca złotych), W przypadku, gdy Klient chce zakupić Kartę Podarunkową o innej wartości, może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Answear.com i dokonać indywidualnych ustaleń.

4. Karta Podarunkowa będzie ważna przez 12 pełnych miesięcy od momentu zakupu.

§ 3

1. Karty Podarunkowe mają formę kodu numeryczno-literowego lub tylko numerycznego, będącego elektronicznym nośnikiem Wartości do Wykorzystania.

2. Karta Podarunkowa służy wyłącznie do realizacji Transakcji.

3. Karta Podarunkowa może być dostarczona wyłącznie Klientowi, który dokonuje jej zakupu, na adres e-mail przypisany do konta w Sklepie Answear.com.

4. Klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty Podarunkowej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty Podarunkowej. Klient może przesłać jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres siedziby Wystawcy Karty podarunkowej (tj. na adres: Answear.com SA, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków) lub pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: contact@answear.com. Jeżeli Klient skorzysta z tej ostatniej możliwości, Wystawca Karty prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
W takim wypadku, dezaktywacja Karty elektronicznej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu otrzymania przez Wystawcę Karty wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy zakupu Karty elektronicznej. Klient nie może odstąpić od zakupu Karty Podarunkowej, która została wykorzystana choćby w części.

5. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy a dezaktywacją Karty Użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej, Wystawca Karty będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową w zakresie, w jakim Użytkownik wykorzystał Wartość do Wykorzystania. 

6. Postanowienia pkt 4 i 5 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 4

1. Wystawca Karty nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości do Wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w Sklepie ANSWEAR.com.

2. Wystawca Karty nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.

§ 5

1.  Karty Podarunkowe nie mogą być wymieniane na środki pieniężne w całości lub w części.

2. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową w okresie jej ważności wielokrotnie, aż do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania. W przypadku, gdy wartość Transakcji jest wyższa niż wysokość Środków do Wykorzystania, Użytkownik wykorzystuje wszystkie Środki do Wykorzystania, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej.

3. Wystawca Karty, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową.

4. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty Podarunkowej w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych - „Karta podarunkowa”. Wartość zamówienia Klienta zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji. W celu dokonania jednej Transakcji Użytkownik może wykorzystać wiele Kart Podarunkowych.

5. Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania wyłącznie w Sklepie ANSWEAR.com.

6. W przypadku, gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika kwoty będącej różnicą między wartością składanego przez Klienta zamówienia a Wartością do Wykorzystania z Karty Podarunkowej. Dopłata ww. różnicy może zostać dokonana dowolną metodą płatności akceptowaną przez Sklep Answear.com, w tym inną Kartą Podarunkową.

7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania w gotówce różnicy między Wartością do Wykorzystania a wartością składanego zamówienia, gdy wartość Transakcji jest niższa niż aktualna Wartość do Wykorzystania. W żadnym wypadku nie przysługuje Użytkownikowi prawo do wymiany Wartości do Wykorzystania na środki pieniężne.

8. Przy zakupie z użyciem Karty Podarunkowej punkty ANSWEAR Club naliczane są od wartości zakupionych produktów.

9. Korzystanie z Karty Podarunkowej nie wyklucza korzystania przez Użytkownika z kodów rabatowych lub uczestnictwa w ANSWEAR Club, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

10. Zakup Karty Podarunkowej nie powoduje naliczenia punktów Answear Club. Zakup Karty Podarunkowej nie może być opłacony Wartością do Wykorzystania z innej Karty Podarunkowej.

11. Wartości do Wykorzystania zgromadzone na Kartach podarunkowych mogą podlegać sumowaniu, tj. podczas składania jednego zamówienia można użyć więcej niż jednej Karty podarunkowej.

12. Wartość do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej pokrywa również koszty dostawy towarów zakupionych w ramach Transakcji. 

13. Użytkownik może sprawdzić stan środków oraz historię dokonanych Transakcji w odpowiedniej sekcji w koncie klienta.

§ 6

1. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności lub do czasu jej zablokowania na wniosek Klienta lub Użytkownika. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przypisanego Karcie kodu.

2. Ze względu na to, że Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, Wystawca Karty nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej, którzy pozyskali ją od Klienta w sposób nieuprawniony.

3. Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b) brak odpowiednich środków, tj. Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów,

c) wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które powstały z przyczyn niezależnych od Wystawcy Karty. W takim wypadku Wystawca Karty w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód i realizacji Transakcji w najbliższym możliwym terminie.  

4. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.

5. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie ANSWEAR.com. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania w sytuacji, w której zapłata za towary w ramach danej Transakcji nastąpiła wyłącznie z użyciem środków z Karty Podarunkowej. Zasilenie Karty Podarunkowej wartością zwróconych Towarów nie powoduje odnowienia ważności Karty Podarunkowej, chyba że po dokonaniu zwrotu towarów upłynie termin ważności Karty Podarunkowej -  w takiej sytuacji termin do jej skorzystania biegnie na nowo przez okres 30 dni od dnia uznania Karty Podarunkowej kwotą zwracanych środków na poczet Wartości do Wykorzystania.

6. W przypadku zwrotów Wartości do Wykorzystania za zamówienia, które były opłacane więcej niż jedną Kartą podarunkową, zwrot następuje według następujących zasad: (I) w pierwszej kolejności zwrot następuje na Kartę Podarunkową o najwyższym nominale; (II) jeżeli wykorzystane Karty podarunkowe mają ten sam nominał, zwrot Wartości do Wykorzystania nastąpi w kolejności ustalonej wedle uznania Wystawcy Kart. Zwrot Wartości do Wykorzystania na poszczególne Karty Podarunkowe wykonywany będzie maksymalnie do Wartości Środków pobranych z danej Karty Podarunkowej do realizacji zamówienia.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy co Transakcji opłaconej częściowo Kartą Podarunkową a częściowo przelewem, zwrot wartości następuje tym samym kanałem jakim został opłacony zakup towarów, przy czym w pierwszej kolejności zwrot dokonywany jest na podany nr rachunku bankowego.

8. W przypadku odstąpienia od Transakcji w zakresie niektórych tylko towarów nabytych w zamian za Wartości do Wykorzystania, zwrot dotyczy wyłącznie wartości towarów, których dotyczyło odstąpienie. W takim wypadku pkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik może zgłosić powyższe Wystawcy Karty za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: sklep@answear.com.

10. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi elektronicznymi będą rozpatrywane przez Wystawcę Karty w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacja może być przesłana na adres e-mail wskazany w pkt 8 powyżej.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2. Klient przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę Podarunkową, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://answear.com/a/regulamin-kart-podarunkowych-dla-klientow-indywidualnych

4. Wystawca Karty może zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu w następujących wypadkach:

a) zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień lub zaleceń wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli ma ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem;

b) zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowana względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, podniesieniem jakości świadczonych przez Wystawcę Karty usług;

c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług;

d) zmiana sposobu funkcjonowania Sklepu Answear.com, jeżeli ma to wpływ na zakup i realizację Kart Podarunkowych;

e) konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych.

5. Zmiana Regulaminu będzie miała skutek wobec Kart Podarunkowych zakupionych po dokonaniu zmiany. Do realizacji Kart Podarunkowych zakupionych przed zmianą Regulaminu będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu przed zmianą.